Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
First Edition

CHAPTER 3

SỨC BỀN VẬT LIỆU
Based on
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University

CHƯƠNG 3
TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
VÀ THUYẾT BỀN

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

1. KHÁI NIỆM CHUNG
1.1. Khái niệm
 Trạng thái ứng suất tại một điểm
là tập hợp tất cả các ứng suất
pháp và ứng suất tiếp trên các
mặt cắt khác nhau đi qua điểm
đó.

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

3- 2

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

1. KHÁI NIỆM CHUNG
1.2. Trạng thái ứng suất tại một điểm
 Trạng thái ứng suất tại một điểm trong
trường hợp tổng quát được biểu diễn bởi 6
thành phần:
σ x ,σ y ,σ z
normal stresses
τ xy , τ yz , τ zx shearing stresses
(Note : τ xy = τ yx , τ yz = τ zy , τ zx = τ xz )
 Trạng thái ứng suất tại một điểm,được
biểu diễn bởi các thành phần khác nhau
ứng với các hệ trục khác nhau.
 Cần thiết phải xây dựng được biểu thức
chuyển đổi các thành phần ứng suất khi
xoay trục
Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

3- 3

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

2. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT PHẲNG
 Ứng suất phẳng – trạng thái ứng suất mà tại đó,
ứng suất trên hai mặt đối diện của phân tố hình
hộp bằng không. Như ở hình bên:

σ x , σ y , τ xy and σ z = τ zx = τ zy = 0.

2.1. Ứng suất trên mặt cắt xiên
 Xét sự cân bằng của phân tố hình lăng trụ có
mặt bên là mặt xiên. Vì các mặt của phân tố là
vô cùng bé nên có thể coi ứng suất trên đó là
phân bố đều, ta có các phương trình cân bằng:
∑ Fx′ = 0 = σ x′∆A − σ x ( ∆A cosθ ) cosθ − τ xy ( ∆A cosθ ) sin θ
− σ y ( ∆A sin θ ) sin θ − τ xy ( ∆A sin θ ) cosθ

∑ Fy ′ = 0 = τ x′y ′∆A + σ x ( ∆A cosθ ) sin θ − τ xy ( ∆A cosθ ) cosθ
− σ y ( ∆A sin θ ) cosθ + τ xy ( ∆A sin θ ) sin θ
Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

3- 4

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

1. KHÁI NIỆM CHUNG
1.3. Phân tố chính.
 Phân tố mà trên các mặt của nó chỉ có ứng suất pháp mà
không có ứng suất tiếp (τ = 0), được gọi là phân tố chính.
 Các mặt của phân tố chính được gọi là các mặt chính, phương
pháp tuyến của mặt chính được gọi là phương chính;
...
SỨC BỀN VẬT LIỆU
First Edition
Based on
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University
CHAPTER 3
Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
CHƯƠNG 3
TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
VÀ THUYẾT BỀN
sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 785