Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 14522 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Chuyên

1b: Bi u

n il c

Chuyên

Chương 2

1b: BI U

N I L C – Phương pháp v theo i m

c bi t

d 2 M dQ
=
= q ( z ) , khi bi t bi n thiên c a t i tr ng phân b có
dz 2
dz
Q và M, t ó xác nh s i m c n thi t ph i tính giá tr các thành
c bi t). Gi s trên o n thanh AB:

D a vào m i liên h vi phân
th nh n xét d ng bi u
ph n ng l c (các i m
q(z)=0 => Bi u

Q=const => C n xác

nh QA, ho c QB

=> Bi u

M b c 1 => C n xác

nh MA, MB

q(z)=const => Bi u
lõm c a bi u

=> Bi u
.

Q b c 1 => C n xác

M b c 2 => C n xác

nh QA, QB

nh MA, MB và M c c tr (n u có), ho c tính l i,

Giá tr các thành ph n ng l c t i các i m

c bi t có th tính theo:

Phương pháp m t c t.
Nh n xét bư c nh y.
Q ph = Qtr + S q ; M ph = M tr + SQ v i Sq – bi u

Bài m u 1b: V bi u

t i tr ng; SQ bi u

l cc t

n i l c cho khung ph ng ch u t i tr ng như hình v 1.1
F
Mo
K
C

D
a

VK

a

a

q

a

B

HA
VA

Hình 1.1

Bài gi i:
1. Xác
T

nh các ph n l c:

i u ki n cân b ng c a khung ta có:

∑X =0 => H
∑ M = 0 => V

A

= qa

1
1
7
.2a − Fa − M 0 − qa 2 = VK .2a − 2qa 2 − qa 2 − qa 2 = 0 => VK = qa
2
2
4
3a
3 2
∑ M K = 0 => VA .2a + H A .2a − qa. 2 + M 0 − Fa = VA .2a + 2qa 2 − 2 qa + qa 2 − 2qa 2 = 0
A

K

=> VA =
Tr n Minh Tú

1
qa
4

B môn SBVL -

i h c Xây d ng

Chuyên

1b: Bi u

2. Nh n xét d ng bi u
+ Bi u

Chương 2

n il c
các thành ph n ng l c trên t ng o n:

l c d c:

B ng phương pháp m t c t d dàng xác

1
nh N AB = N BC = −VA = − qa
4

N DK = N CD = 0 (trên hai o n DK,CD không có t i tr ng theo phương d c tr c)
+ Bi u

l c c t, mô men:

Trên o n AB: q=const
Bi u
Q b c nh t => C n xác nh: QA = HA = qa (theo nh n xét v bư c nh y c a bi u
Q t i A); QB = QA+Sq = qa+(-q).a = 0
Bi u

M b c hai => C n xác

nh: MA = 0 (kh p A không có mô men t p trung),

MB = MA+SQ = 0+qa.a = qa2; t i B có Q = 0 => Mmax=qa2
Trên o n BC: q=0
Bi u
Q=const => C n xác
có bư c nh y)
Bi u

nh QB=qa (t i B không có l c t p trung, bi u

Q không

(
nh M B = M BAB ) = qa 2 ; M C = M B + SQ = qa 2 + 0 = qa 2

M b c nh t => C n xác

Trên o n DK: q=0
Bi u
K)
Bi u

Q=const => C n xác

nh QK=-VK (theo nh n xét v bư c nh y c a bi u

M b c nh t => C n xác

Qt i

nh M K = 0 (kh p K không có mô men t p trung);

7
 7 
M D = M K − SQ = 0 −  − qa  a = qa 2
4
 4 

Trên o n CD: q=0
Bi u

Q=const => C n xác

7
(
nh QD = F − QDDK ) = 2qa − qa (l c t p trung F t i D);
4

7 2
qa (t i D không có mô men t p trung, bi u
4
7
3
1 
mô men không có bư c nh y); M D = M D − SQ = qa 2 −  qa  a = qa 2
4
2
4 

Bi u

3. V bi u

M b c nh t => C n x...
Chuyên đề 1b: Biu đồ ni lc Chương 2
Trn Minh Tú B môn SBVL - Đại hc Xây dng
Chuyên đề 1b: BIU ĐỒ NI LC – Phương pháp v theo đim đặc bit
Da vào mi liên h vi phân
( )
2
2
d M dQ
q z
dz dz
= = , khi biết biến thiên ca ti trng phân b
th nhn xét dng biu đồ Q M, t đó xác định s đim cn thiết phi tính giá tr các thành
phn ng lc (các đim đặc bit). Gi s trên đon thanh AB:
q(z)=0 => Biu đồ Q=const => Cn xác định Q
A
, hoc Q
B
=> Biu đồ M bc 1 => Cn xác định M
A
, M
B
q(z)=const => Biu đồ Q bc 1 => Cn xác định Q
A
, Q
B
=> Biu đồ M bc 2 => Cn xác định M
A
, M
B
M cc tr (nếu có), hoc tính li,
lõm ca biu đồ.
Giá tr các thành phn ng lc ti các đim đặc bit có th tính theo:
Phương pháp mt ct.
Nhn xét bước nhy.
ph tr q
Q Q S
= +
;
ph tr Q
M M S
= +
vi S
q
– biu đồ ti trng; S
Q
biu đồ lc ct
Bài mu 1b: V biu đồ ni lc cho khung phng chu ti trng như hình v 1.1
M
o
F
q
aa
a
a
K
V
V
A
H
A
B
C
D
K
Hình 1.1
Bài gii:
1. Xác định các phn lc:
T điu kin cân bng ca khung ta có:
0
X
= >
A
H qa
=
0
A
M
=>
2 2 2 2
0
1 1
.2 .2 2 0
2 2
K K
V a Fa M qa V a qa qa qa
= =
=>
7
4
K
V qa
=
0
K
M
=>
2 2 2 2
0
3 3
.2 .2 . .2 2 2 0
2 2
A A A
a
V a H a qa M Fa V a qa qa qa qa
+ + = + + =
=>
A
1
4
V qa
=
Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt - Trang 2
Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp vẽ theo điểm đặc biệt 9 10 517