Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 7751 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 6

Thanh chịu uốn phẳng
6.1. Tóm tắt lý thuyết
6.1.1.Định nghĩa
• Uốn thuần túy phẳng: Thanh gọi là chịu uốn thuần tuý nếu trên các mặt

cắt ngang của nó chỉ tồn tại thành phần ứng lực là mômen uốn Mx ( hoặc My ) nằm
trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.
• Uốn ngang phẳng: Thanh gọi là chịu uốn ngang phẳng nếu trên các mặt

cắt ngang của nó chỉ có cặp ứng lực là mômen uốn Mx, lực cắt Qy ( hoặc My và Qx )
nằm trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.
• Tải trọng gây uốn: nằm trong mặt phẳng đi qua trục thanh và vuông góc

với trục thanh
6.1.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang
a..Ứng suất pháp

σz =

Mx
y
Ix

( 6 .1)

Trong đó
- Mx là mômen uốn nội lực trên mặt cắt ngang
- Ix là mômen quán tính của mặt cắt ngang đối với trục quán tính chính

trung tâm Ox
- y là tung độ của điểm tính ứng suất

Ghi chú: Mx > 0 khi làm căng thớ dưới và Mx < 0 khi làm căng thớ trên.
Do (6.1) phải chú ý đến dấu của mô men uốn và tung độ điểm tính ứng suất
nên ta thường dùng công thức kỹ thuật.

σz = ±

Mx
y
Ix

Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

(6.2)

Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

1

Dấu (+) khi điểm tính ứng suất thuộc vùng chịu kéo và dấu (-) khi điểm tính ứng
suất thuộc vùng chịu nén.

b..Đường trung hoà
• Thớ trung hoà: Thớ vật liệu dọc trục có chiều dài không đổi (không bị co,

không bị dãn) trong quá trình biến dạng do chịu uốn.
• Mặt trung hoà: tập hợp các thớ trung hoà
• Đường trung hoà: giao tuyến của mặt trung hoà với mặt cắt ngang (đi

qua trọng tâm mặt cắt ngang)
• Đường trung hoà chia mặt cắt ngang làm hai phần: phần chịu kéo và

phần chịu nén

6 .1.3. Biểu đồ ứng suất pháp - Ứng suất pháp cực trị
Từ công thứ tính ứng suất pháp (6.1), nhận thấy rằng các điểm càng xa
đường trung hoà thì có trị tuyệt đối của ứng suất càng lớn. Vì các điểm cùng nằm
trên một đường thẳng song song với đường trung hoà có trị số ứng suất như nhau
nên ta chỉ cần biểu diễn sự biến thiên của ứng suất theo chiều cao mặt cắt ngang.
Biểu đồ ứng suất pháp đi qua gốc toạ độ như trên hình vẽ, đánh dấu (+) để chỉ ứng
suất kéo, và dấu (-) chỉ ứng suất nén.
• Biểu đồ ứng suất pháp trên mặt cắt ngang có 1 trục đối xứng (hình 6.1)
• Biểu đồ ứng suất pháp trên mặt cắt ngang có hai trục đối xứng (hình 6.2)
k
• Điểm K xa đường trung hoà nhất (tung độ ymax ) ở vùng chịu kéo ( σz > 0)

sẽ có giá trị ứng suất pháp kéo lớn nhất, kí hiệu là σzmax ; còn điểm N xa đường
n
trung hoà nhất (tung độ ymax ) ở vùng chịu nén ( σz < 0 ) sẽ có giá trị ứng suất

pháp nén lớn nhất kí hiệu là σz min .
Trần Minh Tú -...
Chương 6
Thanh chu un phng
6.1. Tóm tt lý thuyết
6.1.1.Định nghĩa
Un thun túy phng: Thanh gi là chu un thun tuý nếu trên các mt
ct ngang ca nó ch tn ti thành phn ng lc là mômen un M
x
( hoc M
y
) nm
trong mt phng quán tính chính trung tâm.
Un ngang phng: Thanh gi là chu un ngang phng nếu trên các mt
ct ngang ca nó ch có cp ng lc là mômen un M
x
, lc ct Q
y
( hoc M
y
và Q
x
)
nm trong mt phng quán tính chính trung tâm.
Ti trng gây un: nm trong mt phng đi qua trc thanh và vuông góc
vi trc thanh
6.1.2. ng sut trên mt ct ngang
a..ng sut pháp
σ=
x
z
x
M
y
I
6 ( .1)
Trong đó
-
M
x
là mômen un ni lc trên mt ct ngang
- I
x
là mômen quán tính ca mt ct ngang đối vi trc quán tính chính
trung tâm Ox
- y là tung độ ca đim tính ng sut
Ghi chú: M
x
> 0 khi làm căng th dưới và M
x
< 0 khi làm căng th trên.
Do (6.1) phi chú ý đến du ca mô men un và tung độ đim tính ng sut
nên ta thường dùng công thc k thut.
σ=±
x
z
x
M
y
I
(6.2)
Trn Minh Tú - Nguyn Th Hường B môn SBVL - Đại hc Xây dng
1
Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng 9 10 247