Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 8

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

CHAPTER

8

MECHANICS OF
MATERIALS
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University

THANH CHỊU LỰC
PHỨC TẠP

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
8.1 Khái niệm
8.2 Uốn xiên
8.3 Uốn xiên + kéo (nén) đồng thời
8.4 Uốn xiên + xoắn đồng thời
8.5 Thanh chịu lực tổng quát

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
8.1 Khái niệm
Trong thùc tÕ ta th­êng gÆp c¸c d¹ng chÞu lùc phøc t¹p sau:
+ Uèn xiªn: C¸c thµnh phÇn néi lùc bao gåm Mx vµ My.
+ Uèn xiªn + kÐo nÐn: C¸c thµnh phÇn néi lùc Mx, My vµ Nz.
+ Uèn xiªn + xo¾n: C¸c thµnh phÇn néi lùc Mx, My vµ Mz.
+ ChÞu lùc tæng qu¸t: C¸c thµnh phÇn néi lùc Mx, My, Mz vµ Nz
§Ó gi¶i quyÕt ®­îc bµi to¸n nµy ta ph¶i sö dông nguyªn lý ®éc lËp
céng t¸c dông.
NÕu trªn mét thanh ®ång thêi chÞu t¸c dông cña nhiÒu lùc th× néi
lùc hay øng suÊt trong thanh lµ tæng néi lùc hay øng suÊt g©y ra do
t¸c dông cña riªng tõng lùc. §iÒu kiÖn sö dông nguyªn lý:
VËt liÖu cßn lµm viÖc trong giai ®o¹n ®µn håi, t­¬ng quangi÷a
biÕn d¹ng vµ øng suÊt lµ t­¬ng quan bËc nhÊt.
-BiÕn d¹ng cña thanh lµ bÐ, sù chuyÓn dÞch ®iÓm ®Æt cña lùc t¸c
dông lªn thanh lµ kh«ng ®¸ng kÓ.
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
8.2. Uốn xiên
8.2.1 ĐÞnh nghÜa
Mét thanh ®­îc gäi lµ chÞu uèn xiªn khi trªn mäi mÆt c¾t ngang cña
thanh cã 2 thµnh phÇn néi lùc lµ m«men uèn Mx vµ My n»m trong
c¸c mÆt ph¼ng qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m cña mÆt c¾t.
V

Mx
→

Mx

0

α

x

Mx
MÆt ph¼ng t¶i träng

z
→

→

Mu

§­êng t¶i träng

yMy

Hình 8.2
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

0

z

My
y

Hình 8.1

x

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
8.2. Uốn xiên
Ta cã mét ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ uèn xiªn nh­ sau:
Mét thanh ®­îc gäi lµ chÞu uèn xiªn khi trªn mäi mÆt c¾t ngang
cña nã chØ cã mét thµnh phÇn néi lùc lµ m«men uèn n»m trong mÆt
ph¼ng chøa trôc z nh­ng kh«ng trïng víi bÊt cø mÆt ph¼ng qu¸n
tÝnh chÝnh trung t©m nµo.
Gọi α là góc hợp bởi trục x và đường tải trọng ta có:

M x = M sin α 
 (8-1)
M y = M cosα 
Ta thấy hệ số góc của đường tải trọng là:

Mx
(8-2)
tgα =
My
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
8.2. Uốn xiên
Theo nguyên lý độc lập cộng tác
dụng khi ta xét ứng suất tại điểm
K (x,y) bất kỳ trên mặt cắt ngang
ta có:
+ Mx gây nên ứng suất phá...
MECHANICS OF
MATERIALS
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University
CHAPTER
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
8
THANH CHỊU LỰC
PHỨC TẠP
sức bền vật liệu 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 8 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
sức bền vật liệu 8 9 10 131