Ktl-icon-tai-lieu

sx một số loại dầu béo bằng lipase

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3045 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
ViÖn C«ng nghÖ thùc phÈm
301 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi

B¸o c¸o tæng kÕt
Khoa häc vµ kü thuËt

§Ò tµi cÊp nhµ n−íc

Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ enzym
trong chÕ biÕn mét sè n«ng s¶n thùc phÈm
M· sè : KC 04 – 07

Chñ nhiÖm ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc : PGS. TS. Ng« TiÕn HiÓn

§Ò tµi nh¸nh cÊp nhµ n−íc

Nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt mét sè lo¹i dÇu bÐo
b»ng lipaza
Chñ nhiÖm ®Ò tµi nh¸nh cÊp nhµ n−íc : PGS. TS. §Æng thÞ Thu

Hµ Néi, 10 – 2004
B¶n th¶o viÕt xong th¸ng 09 – 2004

Tµi liÖu nµy ®−îc chuÈn bÞ trªn c¬ së kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc,
m· sè : KC 04 - 07.

Danh s¸ch ng−êi thùc HiÖn
STT

Hä vµ tªn

C¬ quan c«ng t¸c

1

§Æng ThÞ Thu

§¹i Häc B¸ch Khoa HN

2

QuyÒn §×nh Thi

3

Phïng ThÞ Thuû

ViÖn CNSH TTKHTN vµ
CNQG
§¹i Häc B¸ch Khoa HN

4

Hoµng Lan

§¹i Häc B¸ch Khoa HN

5

§ç Biªn C−¬ng

§¹i Häc B¸ch Khoa HN

6

ThiÒu Linh Thuú

§¹i Häc B¸ch Khoa HN

7

NguyÔn ThÞ S¸nh

§¹i Häc B¸ch Khoa HN

Môc

Tãm t¾t néi dung
Lipase (EC 3.1.1.3) là enzym ®−îc øng dông trong nhiÒu ngµnh nh−
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hoá học, công nghiệp mỹ phẩm, công
nghiệp da, trong y dược và các ngành công nghiệp khác do cã kh¶ n¨ng
xóc tác thuỷ phân triglyxerit thành di, mono glyxerit hoặc glyxerol và các
axit béo nhờ hoạt động trên bề mặt phân pha dầu nước. Trong công nghiệp
dầu và chất béo, việc sử dụng lipase đã rất phổ biến. Có khoảng hơn 100
loại lipase khác nhau được dùng để chuyển đổi lipit thành các chất khác
Hiện nay, Việt Nam đã sử dụng một lượng lớn lipase trong ngành
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp tẩy rửa, hoá học, y học… song các
chế phẩm lipase đang sử dụng phần lớn là nhập khẩu. Do vậy, môc ®Ých
cña ®Ò tµi tËp trung nghiªn cøu thu nhËn vµ sö dông hiÖu qu¶ lipase tõ hai
®èi t−îng lµ nÊm men Candida rugosa vµ Bacillus sp
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
- Vi sinh vËt ®−îc nu«i cÊy theo ph−¬ng ph¸p nu«i ch×m c¶ 2 chñng
Candida rugosa vµ Bacillus sp trªn m¸y l¾c lắc ổn nhiệt Shellab vµ trªn
thiÕt bÞ lªn men 2 lÝt.
- X¸c ®Þnh ho¹t ®é lipase b»ng ph−¬ng ph¸p chuÈn ®é.
- Cè ®Þnh lipase trªn nylon 6 b»ng liªn kÕt ®ång ho¸ trÞ.
- T¸ch vµ tinh chÕ lipase b»ng etanol vµ s¾c ký trao ®æi ion DEAE
cellulose.
- B»ng ph−¬ng ph¸p to¸n häc thùc nghiÖm tèi −u m«i tr−êng nu«i cÊy
theo m« h×nh bËc 1 cña Box Wilson.
- So s¸nh s¶n phÈm phomat ®−îc chÕ biÕn cã bæ sung lipase vµ kh«ng bæ
sung lipase b»ng ph−¬ng ph¸p c¶m quan thùc phÈm.
§Ò tµi ®· thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh sau:
- T×m ®−îc ®iÒu kiÖn nu«i cÊy tèi −u cho sinh tæng hîp lipase tõ Candi...
Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
ViÖn C«ng nghÖ thùc phÈm
301 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi
B¸o c¸o tæng kÕt
Khoa häc vµ kü thuËt
§Ò tµi cÊp nhµ níc
Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ enzym
trong chÕ biÕn mét sè n«ng s¶n thùc phÈm
M· sè : KC 04 07
Chñ nhiÖm ®Ò tµi cÊp nhµ níc : PGS. TS. Ng« TiÕn HiÓn
§Ò tµi nh¸nh cÊp nhµ níc
Nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt mét sè lo¹i dÇu bÐo
b»ng lipaza
Chñ nhiÖm ®Ò tµi nh¸nh cÊp nhµ níc : PGS. TS. §Æng thÞ Thu
Hµ Néi, 10 2004
B¶n th¶o viÕt xong th¸ng 09 – 2004
Tµi liÖu nµy ®îc chuÈn bÞ trªn c¬ së kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cÊp nhµ níc,
m· sè : KC 04 - 07.
sx một số loại dầu béo bằng lipase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sx một số loại dầu béo bằng lipase - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
sx một số loại dầu béo bằng lipase 9 10 31