Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu AUTOCAD

Được đăng lên bởi ngochung1908
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 4 lần
AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN
GV.PHAN NGOC ANH 1
MUC LUC
Baøi 1 : Môû ñaàu .................................................................................................. 2
Baøi 2 : CAÙC LEÄNH VEÕ – hieäu chænh vaø phöông thöùc baét ÑIEÅm ......................... 5
BaøI 3 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (1) ........................................... 9
BaøI 4 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (2) ......................................... 12
Baøi 5 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (3) vaø ghi kích thöôùc. ............ 16
Baøi 6 : Ghi vaên baûn – toâ maët caét .................................................................... 21
Baøi 7 : kieåu kích thöôùc – baûn veõ tæ leä .............................................................. 25
Baøi 8 : LÔÙP (LAYER) – hình chieáu truïc ño ...................................................... 30
Baøi 9 : KHOÁI (BLOCK) – thö vieän autocad – taäp tin maãu ................................. 33
Baøi 10 : IN AÁN BAÛN VEÕ .................................................................................. 37
Caùc phím taét thoâng duïng TRONG AUTOCAD ................................................... 40
Caùc töø thoâng duïng TRONG AUTOCAD caên baûn ................................................ 41
Tài Liệu AUTOCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu AUTOCAD - Người đăng: ngochung1908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tài Liệu AUTOCAD 9 10 774