Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu cấp thoát nước công trình

Được đăng lên bởi khanhhoangkt
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC

I - ÂËNH NGHÉA HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC
a/ Âënh nghéa:
HTCN 1 laì táûp håüp caïc cäng trçnh kyî thuáût duìng âãø thu, xæí lyï, dæû træî, âiãöu hoìa váûn
chuyãøn vaì phán phäúi næåïc âãún caïc âäúi tæåüng sæí duûng.
b/ Phán loaûi:
- Theo âäúi tæåüng sæí duûng næåïc: HTCN âä thë, cäng nghiãûp, näng nghiãûp, âæåìng sàõt...
- Theo muûc âêch sæí duûng næåïc: HTCN sinh hoaût, saín xuáút, chæîa chaïy.
- Theo phæång phaïp sæí duûng næåïc: HTCN træûc tiãúp (thàóng), tuáön hoaìn, liãn tuûc,...
- Theo loaûi nguäön næåïc: HTCN màût , ngáöm,...
- Theo nguyãn tàõc laìm viãûc cuía hãû thäúng: HTCN coï aïp, khäng aïp, tæû chaíy.
- Theo phæång phaïp chæîa chaïy: HTCN chæîa chaïy coï aïp læûc cao, tháúp,...
- Theo phaûm vi cáúp næåïc: HTCN bãn ngoaìi nhaì, HTCN bãn trong nhaì.
Viãûc phán loaûi naìy chè mang tênh cháút tæång âäúi maì thäi vç chuïng coï thãø coï yï nghéa
âan xen nhau, khäng taïch råìi nhau, trong caïi naìy coï caïi kia vaì ngæåüc laûi.
Ta coï thãø kãút håüp caïc hãû thäúng âoï laûi våïi nhau, vê duû HTCN sinh hoaût + chæîa chaïy,
saín xuáút + chæîa chaïy hoàûc caí sinh hoaût + saín xuáút vaì chæîa chaïy laìm mäüt. Âäúi våïi caïc khu âä
thë vaì khu dán cæ, ngæåìi ta thæåìng kãút håüp HTCN sinh hoaût vaì chæîa chaïy laìm mäüt. Coìn âäúi
våïi caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp (XNCN) coï thãø xáy dæûng mäüt HTCN saín xuáút riãng vaì mäüt
HTCN cho sinh hoaût vaì chæîa chaïy riãng.

1

HTCN: hãû thäúng cáúp næåïc

Nguyãùn Âçnh Huáún

=4=

ÂHBKÂN

Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC

II – CAÏC SÅ ÂÄÖ HTCN & CHÆÏC NÀNG TÆÌNG CÄNG TRÇNH
1/ HTCN CHO SINH HOAÛT ÂÄ THË:
a/ Phæång aïn sæí duûng næåïc màût:
4
2

1

6

3

8

5

7

4

Hçnh 1.1: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc màût.

b/ Phæång aïn duìng næåïc ngáöm:
6

1+2
Caïc
giãúng
khoan
vaì
båm
cáúp 1

4
7

1+2

8

5

3
4

1+2

Hçnh 1.2
1.2: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc ngáöm.

c/ Phæång aïn sæí duûng nhiãöu nguäön næåïc khaïc nhau âãø cáúp næåïc cho caïc thaình phäú låïn:

4
1

2

3

6
5

4

8

5

7

4

3

2

1

4
7

5
4

4
3

1+2

1+2

1+2

Hçnh 1.3
1.3: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng nhiãöu nguäön.

Nguyãùn Âçnh Huáún

=5=

ÂHBKÂN

Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC

KYÏ HIÃÛU VAÌ CHÆÏC NÀNG CAÏC CÄNG TRÇNH:
1. Cäng trçnh thu næåïc: duìng

âãø thu næåïc nguäön (säng, häö, næåïc ngáöm,...).

2. Traûm båm cáúp 1: duìng

âãø båm næåïc tæì cäng trçnh thu lãn cäng trçnh xæí lyï.
3. Traûm xæí lyï: duìng âãø laìm saûch næåïc cáúp.
4. Caïc bãø chæïa næåïc saûch: duìng âãø chæïa næåïc âaî laìm saûch, dæû træî...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu cấp thoát nước công trình - Người đăng: khanhhoangkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
tài liệu cấp thoát nước công trình 9 10 47