Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu cơ khí

Được đăng lên bởi Duc Argon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Ch¬ng 5
vÏ quy íc B¸NH R¡NG
5.1. môc ®Ých vµ yªu cÇu
HiÓu râ c¸c kÕt cÊu bé truyÒn b¸nh r¨ng vµ c¸c th«ng sè cña chóng.
N¾m v÷ng c¸ch quy íc c¸c lo¹i b¸nh r¨ng trô, b¸nh r¨ng c«n, trôc vÝt,
b¸nh vÝt theo ®Þnh cña TCVN 13: 2008.
BiÕt ch tÝnh tn mét sè tng sè a b¸nh r¨ng theo ®un vµ ng.
HiÓu râ i dung cña n vÏ c t¹o b¸nh r¨ng.
m ®îcc kÕt cÊu cña c¸c i ghÐp b»ng then. BiÕt x¸c ®Þnh, ký hiÖu then
c¸ch tra cøu c tiªu chn vÒ then.
5.2. híng dÉn lµm bµi tËp
Tríc khi lµm bµi tËp cÇn ®äc c¸c tµi liÖu do m«n häc yªu cÇu ®Ó n¾m
v÷ng thuyÕt. thÓ ®äc trang 143 ®Õn trang 167, gi¸o tr×nh thuËt
khÝ [1].
Mçi cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp ®îc thÓ hiÖn b»ng h×nh c¾t ®øng h×nh chiÕu
c¹nh trªn khæ giÊy A3. C¸c b¶n vÏ ph¶i cã khung tªn theo TCVN 9163: 2012.
KÝch thíc ®êng kÝnh vßng chia, vßng ®Ønh vßng ch©n tÝnh theo ®un
ng. C¸c ch thíc kc ®îc cho trong ng hoÆc nh theo c«ng thøc.
Ghi ®Çy ®ñ c¸c ch thíc cña mét b¶n vÏ thuËt.
ch thíc cña then y theo ®êng kÝnh cña phÇn trôc l¾p then vµ ®îc tra bng
ë phÇn cuèi cña ch¬ng nµy. Rng chiÒu i then y t¬ng ®¬ng kho¶ng 80 ®Õn
90% chiÒu dµi moay ¬ l¾p then (kÝch thíc l
m1
, l
m2
). Sau ®ã chän chiÒu dµi then theo
ng gÇn víi chiÒu dµi nh to¸n.
Ghi hiÖu vµ ch thíc cña then theo ®êng n, h×nh chiÕu a then.
hiÖu cña then gåm kÝch thíc ba chiÒu: réng, cao, i (b x h x l) hiÖu
tiªu chuÈn cña then.
VÝ dô: Then b»ng 18 x 11 x 100 TCVN 4216-86.
Bµi tËp gåm cã ba lo¹i ®Ò:
Lo¹i ®Ò 1: CÆp b¸nh r¨ng trô ¨n khíp.
Lo¹i ®Ò 2: CÆp b¸nh r¨ng c«n ¨n khíp.
Lo¹i ®Ò 3: CÆp trôc vÝt - b¸nh vÝt ¨n khíp.
tài liệu cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu cơ khí - Người đăng: Duc Argon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tài liệu cơ khí 9 10 512