Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cơ sở truyền động điện

Được đăng lên bởi Đức An
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 3. Tính chọn công suất động cơ truyền động cho cầu trục
3.1. Tính chọn công suất động cơ
3.1.1. Động cơ truyền động cơ cấu nâng – hạ
Động cơ truyền động cơ cấu nâng – hạ giữ vai trò quan trọng trong các máy nâng – vận chuyển nói
chung và trong cầu trục nói riêng. Động cơ truyền động cơ cấu nâng – hạ làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp
lại, nên khi chọn công suất đông cơ phải tính đến cả phụ tải động.
*) Tính toán phụ tải tĩnh. Phụ tải tĩnh của cơ cấu nâng – hạ chủ yếu là do tải trọng quyết định. Để xác
định phụ tải tĩnh, phải dựa vào sơ đồ động học của cơ cấu nâng – hạ cụ thể. Giả sử có sơ đồ động học như
hình 2-1.
- Phụ tải tĩnh khi nâng có tải :
Mn 

G  Go Rt
ui c

, [Nm]

(2-1)

trong đó :
G – trọng lượng của tải trọng, [N]
Go – trọng lượng của bộ lấy tải [N]
Rt – bán kính của tang nâng, [m]
u – bội số của hệ thống ròng rọc.

 c - hiệu suất của cơ cấu.
i – tỉ số truyền
i

2Rt .n
,
v

(2-2)

trong đó : v – tốc độ nâng tải, [m/s]
n – tốc độ quay của động cơ, [vg/s]
Trong các công thức tính trên, hiêu suất  c lấy bằng định mức khi tải trọng bằng định mức. ứng với các
tải trọng khác định mức, cần xác định  c theo tải trọng như trên hình 2-2.
Xác định  c dựa theo hệ số mang tải :
K

Pc
.
Pcdm

- Phụ tải tĩnh khi nâng không tải :
M no 

G o Rt
, [Nm]
u.i. c

(2-3)

- Phụ tải tĩnh khi hạ tải.
Có thể có hai chế độ hạ tải : hạ động lực và hạ hãm. Hạ động lực thực hiện khi tải trọng nhỏ. Khi đó
momen do tải trọng gây ra không đủ đề thắng mômen ma sát trong cơ cấu. Máy điện làm việc ở chế độ
động cơ.

34

Hạ hãm thực hiện khi hạ tải trọng lớn. Khi đó mômen do tải trọng gây ra rất lớn. Máy điện phảI làm
việc ở chế hãm để giữ cho tải trọng được hạ với tốc độ ổn định (chuyển động không có gia tốc).
Để xác định mômen trên trục của động cơ khi hạ tải, cần thực hiện vài phép biến đổi sau :
Gọi mômen trên trục động cơ do tải trọng gây ra không có tổn thất là Mt thì :
Mn 

G  Go Rt
u.i

, [Nm]

(2-4)

Khi hạ tải, năng lượng được truyền từ phía tải trọng sang cơ cấu truyền động, nên :
Mh = Mt - ?M = Mt .  h , [Nm]
Trong đó :

(2-5)

Mh – mômen trên trục động cơ khi hạ tải, [Nm]
?M – tổn thất mômen trong cơ cấu truyền động, [Nm]

h - hiệu suất của cơ cấu khi hạ tải.
Nếu Mt > ?M – hạ hãm, Mt < ?M – hạ động lực.
Coi tổn thất trong cơ cấu nâng – hạ khi nâng tải và khi hạ tải như nhau, thì :
M 

1

Mt
 M t  M t   1
c
 c


(2-6)

Do đó :

1


1
M h  M t  M t   1  M t  2  
c 
 c




Go  G Rt  2 



u.i

1

 ...
34
Chương 3. Tính chọn công suất động truyền động cho cầu trục
3.1. Tính chọn công suất động cơ
3.1.1. Động cơ truyền động cơ cấu nâng – h
Động truyền động cơ cấu nâng h givai trò quan trọng trong c máy nâng vận chuyển nói
chung và trong cầu trc nói riêng. Động cơ truyền động cơ cấu nâng hlàm việc ở chế độ ngắn hạn lặp
li, nên khi chọn công suất đông cơ phải tính đến cả phụ tải đng.
*) nh tn phtải tĩnh. Phtải tĩnh của cơ cấu nâng hchủ yếu là do tải trọng quyết định. Để xác
định phụ tải tĩnh, phải dựa vào sơ đồ động học của cơ cấu nâng – hạ cụ thể. Giả sử có sơ đồ động học như
hình 2-1.
- Phtải tĩnh khi nâng có tải :
c
to
n
ui
RGG
M
, [Nm] (2-1)
trong đó :
G – trọng lượng của tải trọng, [N]
G
o
– trọng lượng của bộ lấy tải [N]
R
t
– bán kính của tang nâng, [m]
u – bội số của hệ thống ròng rọc.
c
- hiệu suất của cơ cấu.
i – t số truyền
v
nR
i
t
.2
, (2-2)
trong đó : v – tốc độ nâng tải, [m/s]
n – tc độ quay của động cơ, [vg/s]
Trong các công thức tính trên, hiêu suất
c
lấy bằng định mức khi tải trọng bằng định mức. ứng với các
tải trọng khác định mức, cần xác định
c
theo tải trọng như trên hình 2-2.
Xác định
c
dựa theo hệ số mang tải :
cdm
c
P
P
K .
- Phtải tĩnh khi nâng không tải :
c
to
no
iu
RG
M
..
, [Nm] (2-3)
- Phtải tĩnh khi hạ tải.
thhai chế độ hạ tải : hđộng lực và hhãm. Hđộng lực thực hiện khi tải trọng nhỏ. Khi đó
momen do tải trọng gây ra không đủ đề thắng mômen ma sát trong cấu. Máy điện làm việc chế đ
động cơ.
Tài liệu cơ sở truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cơ sở truyền động điện - Người đăng: Đức An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu cơ sở truyền động điện 9 10 837