Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP LỆNH S7200
Nhóm lệnh về bit
Nhóm lệnh Timer
Nhóm lệnh tăng, giảm dữ liệu
Nhóm lệnh so sánh
Nhóm lệnh Counter
Nhóm lệnh toán học
Lệnh về thời gian thực

28

BS: ThS. Tạ Văn Phương

EEEF

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Nhóm lệnh về bit.
Lệnh vào ra.

29

BS: ThS. Tạ Văn Phương

EEEF

DIAE

EEEF

TẬP LỆNH S7200
Nhóm lệnh về bit.
Lệnh SET, RESET: Đặt giá trị ngõ ra lên 1
hoặc xóa ngõ ra về 0 khi lệnh thực hiện. Số
bit được SET hoặc RESET từ 0 đến 255.
Vùng nhớ sử dụng được với lệnh SET và
RESET: Q,V,M,L..

30

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Nhóm lệnh về bit.
Lệnh SET, RESET.

31

BS: ThS. Tạ Văn Phương

EEEF

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Nhóm lệnh về bit.
Một số tiếp điểm đặc biệt.

32

BS: ThS. Tạ Văn Phương

EEEF

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Nhóm so sánh:

EEEF

Lệnh so sánh lấy giá trị IN1, so sánh với giá
trị IN2. Nếu thỏa mãn phép toán so sánh thì
tiếp điểm so sánh đóng lại.
Lưu ý: IN1 và IN2 phải cùng kiểu dữ liệu
33

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EEEF

TẬP LỆNH S7200
Lệnh về Timer
Timer

TON, TOF

TONR

Độ phân giải

Giá trị cực đại

Số hiệu Timer

1 ms

32,767 s

T32 và T96

10 ms

327,67 s

T33 ÷ T36, T97 ÷ T100

100 ms

3276,7 s

T37 ÷ T63, T101 ÷ T127

1 ms

32,767 s

T0 và T64

10 ms

327,67 s

T1 ÷ T4, T65 ÷ T68

100 ms

3276,7 s

T5 ÷ T31, T69 ÷ T95

T_Delay = PT*Độ phân giải
34

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Lệnh về Timer

EEEF

Thông số của Timer:
T_Word : Lưu giá trị đếm của Timer
T_bit
: Tác động khi T_Word >= PT

35

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Lệnh về Timer: TON

36

BS: ThS. Tạ Văn Phương

EEEF

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Lệnh về Timer: TONR

37

BS: ThS. Tạ Văn Phương

EEEF

DIAE

TẬP LỆNH S7200
Lệnh về Timer: TONR

38

BS: ThS. Tạ Văn Phương

EEEF

DIAE

TẬP LỆNH S7200
EX1: Viết chương trình theo yêu cầu:
Nhấn Start:Q0.0 chạy như H1, Q0.1
chạy nhu H2
Nhấn Stop: Q0.0 = Q0.1 = 0

2,5s

2,5s

2,5s

EEEF

2s

1 chu kỳ

H1

H2
39

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EEEF

TẬP LỆNH S7200
EX2: Mạch KĐTT 3 động cơ
Nhấn nút khởi động cho động cơ Đ1 chạy,
sau 5s cho phép vận hành Đ2.
Nhấn nút khởi động cho động cơ Đ2 chạy
đồng thời lúc này động cơ Đ1 ngừng, sau
10s thì cho phép vận hành động cơ Đ3.
Nhấn nút khởi động cho động cơ Đ3
chạy đồng thời động cơ Đ2 ngừng.
Nhấn nút dừng thì bất kỳ động cơ nào
chạy cũng phải ngừng.
40

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

TẬP LỆNH S7200

EEEF

Nhóm lệnh về bit
Nhóm lệnh so sánh
Nhóm lệnh Timer
Nhóm lệnh Counter
Lệnh sử dụng chương trình con
Lệnh sử dụng chương trình ngắt
...
EEEF
DIAE
28
BS: ThS. Tạ Văn Phương
TẬP LỆNH S7200
Nhóm lệnh về bit
Nhóm lệnh Timer
Nhóm lệnh tăng, giảm dữ liệu
Nhóm lệnh so sánh
Nhóm lệnh Counter
Nhóm lệnh toán học
Lệnh về thời gian thực
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 178