Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 2 lần
EEEF

PLC S7200

Bộ điều khiển lập trình S7-200

16

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PLC S7200

Thông số kỹ thuật của PLC S7200
17

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PLC S7200

Kết nối PLC với PC

18

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PLC S7200

Cách xác định địa chỉ các modue mở rộng

19

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

PLC S7200

Vùng nhớ và toán hạng trong PLC

20

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

TRUY XuẤT DỮ LIỆU TRONG PLC S7200

EEEF

Truy cập theo bit: Tên miền(+) địa chỉ byte (+)  (+) chỉ số bit.
VD: I0.0, Q0.6, M10.2….
Truy cập theo byte: Tên miền (+) B (+) địa chỉ của byte trong
miền.
VD:VB0, QB0, MB10………
Truy cập theo từ: Tên miền (+) W (+) địa chỉ byte cao của từ
trong miền.
VD:VW0, QW2, MW4………
Truy cập theo từ kép: Tên miền (+) D (+) địa chỉ byte cao của
từ trong miền.
VD:VD0, QD2, MD4, ID0

21

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

TRUY XUẤT DỮ LIỆU TRONG PLC S7200

22

EEEF

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

TRUY XUẤT DỮ LIỆU TRONG PLC S7200

23

EEEF

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

LẬP TRÌNH CHO PLC S7200

24

EEEF

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

CHU KỲ QUÉT CỦA PLC S7200

EEEF

Một chu kỳ quét của PLC

25

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

CHU KỲ QUÉT CỦA PLC S7200

EEEF

Read Input (Đọc ngõ vào): PLC đọc trạng thái của toàn bộ
các ngõ vào và chứa vào bộ đệm ngõ vào.
Execute Program (Thực thi chương trình): PLC dựa vào các
trạng thái ngõ vào để thực thi theo chương trình đã được lưu
trong bộ nhớ đệm ngõ ra.
Diagnostics Communications (Chẩn đoán và truyền thông):
PLC tiến hành chẩn đoán lỗi và kiểm tra quá trình truyền
thông.
Update Outputs (Xuất kết quả): PLC xuất kết quả trong vùng
nhớ đệm ngõ ra để điều khiển thiết bị ngoại vi.

26

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

CHU KỲ QUÉT CỦA PLC
Input
Buffer

Output
Buffer

IB0

QB0

Execute

Phycical

Phycical

sensors

program

input

Actuators

Output

QBn

IBn

27

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

LỖI LẬP TRÌNH

EEEF

Nếu một ngõ ra được sử dụng trong nhiều
ladder khác nhau thì việc thực thi logic không
đúng.
Khi hai network sử dụng chung một ngõ ra thì
network đứng trước xem như không được thực
hiện.

28

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

...
EEEF
DIAE
16
BS: ThS. Tạ Văn Phương
PLC S7200
̣ điu khin lp trnh S7-200
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 447