Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

INT:
Ngắt là việc dừng chương trình đang thực thi để
thực hiện một chương trình khác gọi là trình
phục vụ ngắt hay chương trình ngắt.

59

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Một số đặc điểm của ngắt.
Khi nhiều ngắt xãy ra cùng lúc thì chương
trình sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên.
Khi một ngắt đang hoạt động thì không bị ngắt
bởi ngắt khác dù ngắt đó có mức ưu tiên cao
hơn.
Chương trình ngắt nên lập trình càng đơn giản,
càng ngắn gọn càng tốt.
Đáp ứng yêu cầu một cách kịp thời, nhanh
chóng và bộ xử lý làm việc hiệu quả hơn.
60

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Một số đặc điểm của ngắt.
Khi nhiều ngắt xãy ra cùng lúc thì chương
trình sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên.
Khi một ngắt đang hoạt động thì không bị ngắt
bởi ngắt khác dù ngắt đó có mức ưu tiên cao
hơn.
Chương trình ngắt nên lập trình càng đơn giản,
càng ngắn gọn càng tốt.
Đáp ứng yêu cầu một cách kịp thời, nhanh
chóng và bộ xử lý làm việc hiệu quả hơn.
61

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Các loại ngắt trong PLC.
Ngắt vào ra: Ngắt vào ra gồm có các trường
hợp như sau.
Khi có một sự kiện xãy ra tại ngõ vào của
PLC.
Khi bộ phát xung PTO phát hoàn thành một
chuổi xung.
Khi bộ đếm tốc độ cao có giá trị tức thời bằng
giá trị đặt.
62

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Các loại ngắt trong PLC.
Ngắt Thời gian: Ngắt xãy ra sau những khoảng
thời gian định trước bao gồm:
Ngắt định thời: Ngắt xãy ra theo thời gian định
trước.
Ngắt của Timer: Ngắt xãy ra khi giá trị đếm
của Timer bằng giá trị đặt.

63

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Các loại ngắt trong PLC.
Ngắt truyền thông: Ngắt xãy ra khi có sự
truyền thông giữa PLC và đối tượng điều khiển
khác.
Ví dụ: Ngắt xãy ra khi kết thúc quá trình truyền
hoặc nhận dữ liệu qua cổng truyền thông của
PLC.

64

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Số lượng ngắt và sự kiện ngắt trong PLC.
Số lượng ngắt: Số lượng ngắt phụ thuộc vào
loại CPU, tùy thuộc vào dòng sản phẩm cũng
như loại CPU mà số lượng ngắt được hỗ trợ
nhiều hay ít.

65

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Các sự kiện ngắt trong PLC.

66

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)

EEEF

Các sự kiện ngắt trong PLC.

67

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EEE...
EEEF
DIAE
59
BS: ThS. Tạ Văn Phương
NGẮT TRONG PLC S7200(INTERRUPT: INT)
INT:
Ngắt việc dừng chương trình đang thực thi để
thực hiện một chương trình khác gọi trình
phục vụ ngắt hay chương trình ngắt.
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 277