Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EEEF

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO(HIGH SPEED COUNTER:HSC)
HSC: Được ứng dụng để đếm những sự kiện xuất hiện tần số cao
mà bộ đếm thường không đếm được.

Vd: Động cơ quay 1200R/M, encoder có số xung 1000P/R
Tần số = 1200*1000/60 = 200Khz, chu kỳ = 50 micro giây

95

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO(HIGH SPEED COUNTER:HSC)

Số lượng HSC và tần số đếm
Bộ

Ngõ vào

Tần số cho phép

Loại CPUs

đếm
HC0

I0.0

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HC1

I0.6

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HC2

I1.2

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HC3

I0.1

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HC4

I0.3

200 kHz

224XP

HC5

I0.4

200 kHz

224XP

96

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO(HIGH SPEED COUNTER:HSC)

Vùng nhớ đặc biệt dùng để khai báo HSC
STT Bộ đếm

Vùng nhớ khai báo

Chú thích

1

HSC0

SMB36 đến SMB45

Mỗi HSC sử dụng 10 byte

2

HSC1

SMB46 đến SMB55

3

HSC2

SMB56 đến SMB65

4

HSC3

SMB136 đến SMB145

5

HSC4

SMB146 đến SMB155

6

HSC5

SMB156 đến SMB165

97

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO(HIGH SPEED COUNTER:HSC)

Ý nghĩa các byte của vùng nhớ đặc biệt
STT Vùng nhớ khai báo

Chú thích

1

SMB36,46,56,136,146,156

Byte trạng thái

2

SMB37,47,57,137,147,157

Byte điều khiển

3

SMD38,48,58,138,148,158

Lưu giá trị ban đầu

4

SMD42,52,62,142,152,162

Lưu giá trị đặt

Các bộ đếm hoạt động cơ bản giống
nhau nên trong tài liệu chỉ trình bày về
HC2.
98

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

EEEF

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO(HIGH SPEED COUNTER:HSC)

Các Mode đếm của HSC

99

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO: HC2

EEEF

Byte trạng thái
SM56.0

Không sử dụng

SM56.1

Không sử dụng

SM56.2

Không sử dụng

SM56.3

Không sử dụng

SM56.4

Không sử dụng

SM56.5

Chiều đang đếm, 1:Đếm lên, 0:Đếm xuống.

SM56.6

Kết quả so sánh tức thời, 0:Nếu CV  PV, 1:Nếu

CV = PV
SM56.7

Kết quả so sánh tức thời, 0:Nếu CV  PV, 1:Nếu
CV > PV

100

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO: HC2

EEEF

Byte điều khiển
SM57.0

Kiểu reset cho tín hiệu xóa tại cổng I1.0

SM57.1

Kiểu start cho tín hiệu kích tại cổng I1.1

SM57.2

Tần số đếm của HSC2

SM57.3

Chiều đếm: 0 đếm lùi, 1 : đếm lên

SM57.4

Cho phép đổi chiều đếm, 0: không cho phép, 1: cho phép

SM57.5

Cho phép sửa đổi giá trị đặt trước, 0: không cho phép,
1: cho phép

SM57.6

Cho phép sửa đổi giá trị đếm tức thời, 0: không cho phép,

1: cho phép
SM57.7

1- cho phép kích HSC2, 0 – cho phép hủy HSC2

101

BS: ThS. Tạ Văn Phương DIAE

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO: HC2

EEEF

Chọn kiểu reset, start và t...
EEEF
DIAE
95
BS: ThS. Tạ Văn Phương
BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO(HIGH SPEED COUNTER:HSC)
HSC: Được ứng dụng để đếm những sự kiện xuất hiện tần số cao
bộ đếm thường không đếm được.
Vd: Động quay 1200R/M, encoder số xung 1000P/R
Tần số = 1200*1000/60 = 200Khz, chu kỳ = 50 micro giây
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 493