Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu động cơ xăng, diezel

Được đăng lên bởi luongthuc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 8 – Heä thoáng ñaùnh löûa trong ñoäng cô xaêng

196

Chöông 8 – Heä thoáng ñaùnh löûa trong ñoäng cô xaêng
Chöông 8
HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA TRONG ÑOÄNG CÔ XAÊNG
I. NHIEÄM VUÏ, YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN LOAÏI HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA
I.1. Nhieäm vuï
Heä thoáng ñaùnh löûa treân ñoäng cô xaêng coù nhieäm vuï bieán nguoàn ñieän coù ñieän theá thaáp (12 hoaëc
24 V) thaønh caùc xung ñieän theá cao (töø 15.000 ñeán 40.000 V). Caùc xung ñieän theá cao naøy seõ ñöôïc phaân
boá ñeán bougie cuûa caùc xylanh ñuùng thôøi ñieåm, ñeå taïo tia löûa ñieän cao theá ñoát chaùy hoaø khí trong
xylanh ñoäng cô.
I.2. Yeâu caàu
Heä thoáng ñaùnh löûa phaûi sinh ra söùc ñieän ñoäng thöù caáp ñuû lôùn ñeå phoùng tia löûa ñieän qua khe hôû
giöõa hai ñieän cöïc cuûa bougie trong moïi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô.
Tia löûa ñieän treân bougie phaûi ñuû naêng löôïng vaø thôøi gian phoùng ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn hoaø khí
trong xylanh.
Goùc ñaùnh löûa sôùm phaûi phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi toác ñoä vaø taûi troïng cuûa ñoäng cô.
Heä thoáng phaûi hoaït ñoäng toát vaø oån ñònh trong moïi ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñoäng cô.
I.3. Phaân loaïi
Döïa vaøo caáu taïo, hoaït ñoäng, phöông phaùp ñieàu khieån ngöôøi ta phaân loaïi heä thoáng ñaùnh löûa
theo caùc caùch phaân loaïi sau:
I.3.1. Phaân loaïi theo phöông phaùp ñieàu khieån baèng caûm bieán
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng caûm bieán ñieän töø, goàm hai loaïi: caûm bieán nam chaâm ñöùng yeân vaø
caûm bieán nam chaâm quay.
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng caûm bieán quang.
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng caûm bieán töø trôû.
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng caûm bieán coäng höôûng.
I.3.2. Phaân loaïi theo kieåu phaân boá ñieän aùp
Heä thoáng ñaùnh löûa coù boä chia ñieän (delco).
Heä thoáng ñaùnh löûa tröïc tieáp hay khoâng coù boä chia ñieän.
I.3.3. Phaân loaïi theo kieåu ngaét maïch sô caáp
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng vít löûa.
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng Transistor.
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng Thyristor.
II. HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA ÑOÄC LAÄP
II.1. Heä thoáng ñaùnh löûa vít
Heä thoáng ñaùnh löûa söû duïng vít löûa hay coøn goïi laø heä thoáng ñaùnh löûa thöôøng, coù sô ñoà nguyeân
lyù ñöôïc theå hieän treân hình 8.1.
197

Chöông 8 – Heä thoáng ñaùnh löûa trong ñoäng cô xaêng
Daây cao aùp
Daây cao aùp

Boä ñaùnh löûa
sôùm ly taâm

Khoaù ñieän

Accu

Tuï ñieän

Boâbin

Cam
Ñieän trôû

Boä chia ñieän

Boä ñaùnh löûa sôùm
chaân khoâng

Bougie

Tieáp ñieåm cuûa
boä ngaét ñieän

Hình 8.1. Sô ñoà nguyeân lyù laøm vieäc cuûa heä thoá...
Chöông 8 Heä thoáng ñaùnh löûa trong ñoäng cô xaêng
196
tài liệu động cơ xăng, diezel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu động cơ xăng, diezel - Người đăng: luongthuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tài liệu động cơ xăng, diezel 9 10 576