Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 2

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2764 lần   |   Lượt tải: 5 lần
61
Ch−¬ng 2
h−íng dÉn thiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 3D
2.1 vÏ ph¸c Sketch
1. ThiÕt lËp m«i tr−êng
Tr−íc khi thiÕt kÕ, cÇn thiÕt p m«i tr−êng. Trong ®ã®Æt ®¬n ®o l−êng.
C¸ch lµm trong Sketch vµ Modeling nh− sau:
Khëi ®éng Inventor
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 2 - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 2 9 10 770