Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 3

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
CÁC TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG
Autodesk Inventor có thể dùng chung và dùng lại các thiết kế đang có, gồm cả
các mô hình từ các ứng dụng khác.
3.1.THIẾT KẾ BẰNG KỸ THUẬT THAM SỐ Working with Parameters
Nội dung:
• Tạo

bảng.

• Liên
•

kết với bảng số có sẵn.

Gán tham số cho các kích thước đang có.
Định lại hình dáng cho chi tiết đã thay kích

thước.
Trong Inventor cho phép sử dụng kỹ thuật tham số để thiết kế. Các dữ
liệu hình học được ghi vào bảng tính. Nhờ tạo các bảng tham số và liên kết với
các file đang có nên việc quản lý cơ sở dữ liệu thuận lợi. Nếu người thiết kế
thành thạo có thể vào bảng tham số để thiết kế và sửa bản thiết kế đã có theo yêu
cầu.Bảng tham số được sử dụng chính là bảng tính Microsoft Excel®, do liên
kết được giữa bảng tính và các tham số hình học của bản vẽ nên có thể kiểm soát
hình dáng kích thước của chi tiết.
Trong thí dụ, có 10 tham số được định nghĩa bằng hàm.Bán kính cơ sở của
nắp van là giá trị tuyệt đối. Thay bán kính của nắp sẽ cập nhật vào mọi tham số.
Chú ý: Máy tính cần cài Microsoft Excel®
Cũng có thể thiết kế các bản vẽ mẫu, tạo thành các thư viện bản vẽ. Khi
cần thiết kế chi tiết có thể lấy chúng ra, chỉnh sửa hình dáng kích thước. Nhờ đó,
tăng tốc độ thiết kế, nhất là khi sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn hoặc bán tiêu
chuẩn.

111

Tạo bảng tham số
Mở Microsoft Excel®. Nhập các giá
trị vào 2 cột:

A

B

1 base

10

2 ht

=B1*2.7

3 lip

=B1*0.6

4 face

=B1*2.4

5 tdepth

=B1

6 tarc

=B1*0.6

7 tfix

=B1*0.6

A
8 chamfer

B
=B1*0.2

9 extrude1 =B1*1.2
10 extrude2 =B1*0.6
11 holedia

=B1*0.6

Ghi Save vào file nozzle.xls trong
danh mục \tutorial files của Autodesk
Inventor.

112

Kiểm tra kích thước
Trước khi liên kết bảng tính này vào
chi tiết đang có, cần kiểm tra bước tiến
hành kiểm tra chi tiết dùng
parameters:
• Mở

file chi tiết đang có.

• Liên

kết với bảng.

• Gán

các tham số cho các kích thước.

• Thay

các giá trị của tham số.

Cập nhật chi tiết.
Liên kết bảng
Mở cửa số Autodesk Inventor.
Mở nozzle.ipt.

Thế nào là parameters
Parameters là các giá trị được phân
phối cho các phần tử của chi tiết sẽ
hoặc đã được tạo ra. Khi ta vẽ phác
sketch và features, Autodesk Inventor
tự động phân phối tham số cho các giá
trị kiểm soát phần tử.
Kích Parameters.
Mở Cửa số tham số.
Chú ý danh mục các tham số mô hình
đã được phân phối cho chi tiết.

113

Liên kết với bảng tính
•

Kích nút Link trong cửa số

Parameters.
•

Chọn nozzle.xls.

Bảng tính được nhập vào cửa sổ
Parameters.
Xem lại tên và giá trị của tham số....
111
Chương 3
CÁC TIN ÍCH DÙNG CHUNG
Autodesk Inventor có th dùng chung và dùng li các thiết kế đang có, gm c
các mô hình t các ng dng khác.
3.1.THIT K BNG K THUT THAM S Working with Parameters
Ni dung:
To bng.
Liên kết vi bng s có sn.
Gán tham s cho các kích thước đang có.
Định li hình dáng cho chi tiết đã thay kích
thước.
Trong Inventor cho phép s dng k thut tham s để thiết kế. Các d
liu hình hc được ghi vào bng tính. Nh to các bng tham s liên kết vi
các file đang nên vic qun cơ s d liu thun li. Nếu người thiết kế
thành tho th vào bng tham s đ thiết kế sa bn thiết kế đã theo yêu
cu.Bng tham s được s dng chính bng tính Microsoft Excel®, do liên
kết được gia bng tính và các tham s hình hc ca bn v nên có th kim soát
hình dáng kích thước ca chi tiết.
Trong thí d, có 10 tham s được định nghĩa bng hàm.Bán kính cơ s ca
np van giá tr tuyt đối. Thay bán kính ca np s cp nht vào mi tham s.
Chú ý: Máy tính cn cài Microsoft Excel®
Cũng th thiết kế các bn v mu, to thành các thư vin bn v. Khi
cn thiết kế chi tiết th ly chúng ra, chnh sa hình dáng kích thước. Nh đó,
tăng tc độ thiết kế, nht khi s dng các chi tiết tiêu chun hoc bán tiêu
chun.
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 3 - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 3 9 10 22