Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 5

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AUTODESK INVENTOR - Chi tiết có tham số thay đổi
Nguyễn Văn Thiệp318
CHƢƠNG 5:CÁC CHI TIẾT CÓ THAM SỐ THAY ĐỔI VÀ PHỤ THUỘC
Chúng ta đã nghiên cứu việc thiết kế một chi tiết hoàn chỉnh trong không gian 3 chiều (3D)
và các ràng buộc để lắp ghép chúng thành cụm chi tiết.
Trong khi lắp ghép, một chi tiết cần phải thay đổi kích thƣớc sẽ kéo theo sự thay đổi
Kích thƣớc của các chi tiết liên quan. Vấn đề đã đƣợc
AutoDesk Inventorgiải quyết bằng cách tạora các chi tiết có tính thích nghi cao
(Adapting Parts).Chúng ta cũng có thể tạo ra những chi tiết có các bộ kích thƣớc
có thể thay đổi khi đƣavào bản lắp. Hình khối hoặc chi tiết dạng này đƣợc
Inventorgọi làiFeaturesvàiParts.Chúng ta sẽ nghiên cứu về chúng trong chƣơng này.Nội
dung của chƣơng gồm:
1 - Chi tiết thíchnghi
+ Tạo các chi tiết thích nghi từ khâu thiết kế một chi tiết đơn (Parts).+ Tạo chi tiết thích nghi
trong khi thực hiện lắp ghép (Assembly).+ Cách sử dụng các chi tiết thích nghi.
2 - iPart và iFeature+ TạoiFeature.+ Sử dụngiFeature.
+TạoiPart.
5.1 CHI TIẾT THÍCH NGHI
5.1.1
KHÁI NIỆM CHI TIẾT THÍCH NGHI
- ADAPTING PARTChi tiết thích nghi là chi tiết có thể thay đổi các thông số của mìnhmột
cách tự độngkhiđƣợc gắn các ràng buộc trong mối ghép với chi tiết khác hoặc kích thƣớc của
nó phụ thuộc(Reference) vào kích thƣớc của một chi tiết khác nếu chi tiết này thay đổi kích
thƣớc.
Trƣờng hợp thứ nhất là một kích thƣớc của chi tiết thích nghi không bị bất cứ ràng buộcnào
(chƣa ấn định giá trị hoặc công thức
-để kích thƣớc cho tự do), khi lắp ráp kích thƣớc tự donàytự động thay đổiđể phù hợp với
yêu cầu lắp ráp (dài ra hoặc ngắn lại để bằng với chi tiếtkhác v.v...).
Trong trƣờng hợp kích thƣớc của chi tiết thích nghi phụ thuộc vào chi tiết khác (chủ thể)
thì các kích thƣớc phụ thuộc đó không thể
thay đổi đƣợc mà chỉtự động thay đổi
khi kích thƣớccủa chi tiết chủ thể thay đổi.
Các hình khối hoặc chi tiết đƣợc thiết lập thích nghi khi:
1-Hình phác không bị ràng buộc kích thƣớc (chƣa cho kích thƣớc).
2-Hình khối đƣợc tạo ra từ hình phác chƣa cho kích thƣớc.
3-Hình khối có các góc hoặcphần đùn lên không cố định.
4-Các đối tƣợng dựng hình đƣợc tạo ra từ hình khối khác hoặc chi tiết khác.
5-Hình phác là các hình chiếu từ hình phác hoặc hình khối gốc.
AUTODESK INVENTOR - Chi tiết có tham số thay đổi
3196-Chi tiết chứa hình phác hoặc hình khối thích nghi.
7-Cụm chi tiết con có chứa các chi tiết có hình phác hoặc hình khối thích nghi.

Chi tiết thích nghi đƣợc sử dụng trong các trƣờng hợp sau:
-Khi cụm chi tiết kh...
AUTODESK INVENTOR - Chi tiết có tham số thay đổi
Nguyễn Văn Thiệp318
CHƢƠNG 5:CÁC CHI TIẾT CÓ THAM SỐ THAY ĐỔI VÀ PHỤ THUỘC
Chúng ta đã nghiên cứu việc thiết kế một chi tiết hoàn chỉnh trong không gian 3 chiều (3D)
và các ràng buộc để lắp ghép chúng thành cụm chi tiết.
Trong khi lắp ghép, một chi tiết cần phải thay đổi kích thƣớc sẽ kéo theo sự thay đổi
Kích thƣớc của các chi tiết liên quan. Vấn đề đã đƣợc
AutoDesk Inventorgii quyết bằng cách tạora các chi tiết có tính thích nghi cao
(Adapting Parts).Chúng ta cũng có thể tạo ra những chi tiết các bộ kích thƣớc
có thể thay đổi khi đƣavào bản lắp. Hình khối hoặc chi tiết dạng này đƣợc
Inventorgọi làiFeaturesiParts.Chúng ta snghiên cứu về chúng trong chƣơng này.Nội
dung của chƣơng gồm:
1 - Chi tiết thíchnghi
+ Tạo các chi tiết thích nghi từ khâu thiết kế một chi tiết đơn (Parts).+ Tạo chi tiết thích nghi
trong khi thực hiện lắp ghép (Assembly).+ Cách sử dụng các chi tiết thích nghi.
2 - iPart và iFeature+ TạoiFeature.+ Sử dụngiFeature.
+TạoiPart.
5.1 CHI TIẾT THÍCH NGHI
5.1.1
KHÁI NIỆM CHI TIẾT THÍCH NGHI
- ADAPTING PARTChi tiết thích nghi là chi tiết có thể thay đổi các thông số của mìnhmột
cách tự độngkhiđƣợc gắn các ràng buộc trong mối ghép với chi tiết khác hoặc kích thƣớc của
nó phụ thuộc(Reference) vào kích thƣớc của một chi tiết khác nếu chi tiết này thay đổi kích
thƣớc.
Trƣờng hợp thứ nhất là một kích thƣớc của chi tiết thích nghi không bị bất cứ ràng buộcnào
(chƣa ấn định giá trị hoặc công thức
-để kích thƣớc cho tự do), khi lắp ráp kích thƣớc tự doytự động thay đổiđể phù hợp với
yêu cầu lắp ráp (dài ra hoặc ngắn lại để bằng với chi tiếtkhác v.v...).
Trong trƣờng hợp kích thƣớc của chi tiết thích nghi phụ thuộc vào chi tiết khác (chủ thể)
thì các kích thƣớc phụ thuộc đó không thể
thay đổi đƣợc mà chỉt động thay đổi
khi kích thƣớccủa chi tiết chủ thể thay đổi.
Các hình khối hoặc chi tiết đƣợc thiết lập thích nghi khi:
1-Hình phác không bị ràng buộc kích thƣớc (chƣa cho kích thƣớc).
2-Hình khối đƣợc tạo ra từ hình phác chƣa cho kích thƣớc.
3-Hình khối có các góc hoặcphần đùn lên không cố định.
4-Các đối tƣợng dựng hình đƣợc tạo ra từ hình khối khác hoặc chi tiết khác.
5-Hình phác là các hình chiếu từ hình phác hoặc hình khối gốc.
AUTODESK INVENTOR - Chi tiết có tham số thay đổi
3196-Chi tiết chứa hình phác hoặc hình khối thích nghi.
7-Cụm chi tiết con có chứa các chi tiết có hình phác hoặc hình khối thích nghi.
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 5 - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu học phần mềm INVENTER - Chương 5 9 10 15