Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2029 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐÀM TÀI CAP – MICROSOFT PROJECT 2010

SITETECH GLOBAL

PHẦN 3 – HIỆU CHỈNH

Trong Phần 3 này chúng ta sẽ đi hiệu chỉnh các xung đột và các định dạng cho một tiến
độ dự án được thực hiện trên MP2010.
I – HIỆU CHỈNH XUNG ĐỘT
1. Vượt quá tiến độ
Khi chúng ta lập tiến độ cho dự án 1 thực tế rất hay xảy ra là tiến độ thực hiện dự án dài
hơn chúng ta dự đinh.
Ví dụ: Chúng ta dự định dự án phải xong trước nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chẳng hạn. Nhưng khi
lập tiến độ, thì thời gian thực hiện toàn dự án lại vượt quá một số ngày.
Muốn rút ngắn thời gian chúng ta cần làm gì?
Để rút ngắn thời gian thực hiện cho dự án chỉ có 1 cách duy nhất là rút ngắn thời gian
của các công tác găng (Xem kỹ phần xác định công tác găng ở PHẦN 2). Tuy nhiên có
điều cần lưu ý là khi giảm thời gian thì chi phí sẽ tăng lên. Các vấn đề về chọn công tác
găng nào để rút ngắn, sao cho đảm bảo thời gian và chi phí tăng lên tối thiểu sẽ được
bàn tới trong PHẦN NÂNG CAO).
Lưu ý: Phần in đậm, in nghiêng, tô màu

Page 1

Fanpage Facebook HDSD Microsoft Project: 

ĐÀM TÀI CAP – MICROSOFT PROJECT 2010

SITETECH GLOBAL

Trong phần này chỉ giới thiệu bạn cách để rút ngắn thời gian đường găng và 1 số kỹ
thuật xử lý liên quan tới thời gian thực hiện các công việc. Khi các bạn nắm vững thì có
thể lựa chọn linh hoạt để xử lý đối với mỗi công việc, mỗi dự án khác nhau.

Giải pháp rút ngắn thời gian đường găng

Một số kỹ thuật xử lý thời gian trong MP2010
1.1. Kỹ thuật 1: Gán thêm tài nguyên
Trước khi tìm hiểu Kỹ thuật 1 này các bạn nên Xem lại mục IV của PHẦN 1 – THIẾT
LẬP MẶC ĐINH
Ở kỹ thuật này chúng ta có thể gán thêm nguồn lực cho một công việc (Đã được lựa
chọn dạng công việc là Fix Units và chọn Effort Driven) để làm giảm thời gian của công
việc.
Lưu ý: Phần in đậm, in nghiêng, tô màu

Page 2

Fanpage Facebook HDSD Microsoft Project: 

ĐÀM TÀI CAP – MICROSOFT PROJECT 2010

SITETECH GLOBAL

Ví dụ: trong hình minh họa cho công tác GCLD Cốp pha móng, thời gian thực hiện
đang là 5 ngày với 10 nhân công.

Lựa chọn dạng công việc là Fix Units và chọn Effort Driven cho công việc
Để giảm thời gian làm việc cho công tác này chúng ta gán thêm tài nguyên cho công tác
này (giả sử tăng lên 20 nhân công). Khi đó thời gian thực hiện công việc sẽ giảm xuống
còn 2,5 ngày.

Sau khi gán thêm nguồn lực cho công việc, thời gian thực hiện giảm đi
Note: Hãy xem lại thật kỹ mục IV của PHẦN 1 – THIẾT LẬP MẶC ĐINH để có sự
lựa chọn và kết...
ĐÀM TÀI CAP MICROSOFT PROJECT 2010 SITETECH GLOBAL
Lưu ý: Phần in đậm, in nghiêng, tô màu Page 1
Fanpage Facebook HDSD Microsoft Project: https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam
PHẦN 3 HIỆU CHỈNH
Trong Phn 3 này chúng ta s đi hiệu chỉnh các xung đột và các đnh dng cho mt tiến
độ d án được thc hin trên MP2010.
I HIU CHỈNH XUNG ĐỘT
1. Vượt quá tiến đ
Khi chúng ta lp tiến đ cho d án 1 thc tế rt hay xy ra tiến độ thc hin d án dài
hơn chúng ta dự đinh.
Ví d: Chúng ta d định d án phải xong trước ngh l 30/4 1/5 chng hạn. Nhưng khi
lp tiến độ, thì thi gian thc hin toàn d án lại vượt quá mt s ngày.
Mun rút ngn thi gian chúng ta cn làm gì?
Để t ngn thi gian thc hin cho d án ch 1 cách duy nht rút ngn thi gian
của các công tác găng (Xem k phần xác định công tác găng PHN 2). Tuy nhiên
điu cần lưu ý khi gim thi gian thì chi phí s tăng lên. Các vấn đề v chn công tác
ng nào để rút ngắn, sao cho đm bo thời gian chi phí tăng lên tối thiu s được
bàn ti trong PHN NÂNG CAO).
Tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project 9 10 529