Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu kỹ thuật số

Được đăng lên bởi Nguyễn Hà
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CHÆÅNG 1

CAÏC MAÛCH TÊNH TOAÏN, ÂIÃÖU KHIÃØN VAÌ TAÛO HAÌM
DUÌNG KHUÃÚCH ÂAÛI THUÁÛT TOAÏN
Chæång naìy nhàòm giåïi thiãûu viãûc æïng duûng maûch khuãúch âaûi thuáût toaïn
(KÂTT) trong caïc maûch khuãúch âaûi, tênh toaïn, âiãöu khiãøn, taûo haìm. Khaío saït caïc maûch
cäüng, træì, nhán chia, khai càn, maûch khuãúch âaûi loga vaì âäúi loga, maûch vi, têch phán,
PD,PID, maûch chènh læu chênh xaïc, maûch so saïnh tæång tæû...

1.1 Khaïi niãûm chung
Hiãûn nay, caïc bäü khuãúch âaûi thuáût toaïn (KÂTT) âoïng vai troì quan troüng vaì âæåüc
æïng duûng räüng raîi trong kyî thuáût khuãúch âaûi, tênh toaïn, âiãöu khiãøn, taûo haìm, taûo tên
hiãûu hçnh sine vaì xung, sæí duûng trong äøn aïp vaì caïc bäü loüc têch cæûc... Trong kyî thuáût
maûch tæång tæû, caïc maûch tênh toaïn vaì âiãöu khiãøn âæåüc xáy dæûng chuí yãúu dæûa trãn bäü
KÂTT. Khi thay âäøi caïc linh kiãûn màõc trong maûch häöi tiãúp ta seî coï âæåüc caïc maûch tênh
toaïn vaì âiãöu khiãøn khaïc nhau.
Coï 2 daûng maûch tênh toaïn vaì âiãöu khiãøn : tuyãún tênh vaì phi tuyãún.
Tuyãún tênh : coï trong maûch häöi tiãúp caïc linh kiãûn coï haìm truyãön âaût tuyãún tênh.
Phi tuyãún : coï trong maûch häöi tiãúp caïc linh kiãûn coï haìm truyãön phi tuyãún tênh.
Vãö màût kyî thuáût, âãø taûo haìm phi tuyãún coï thãø dæûa vaìo mäüt trong caïc nguyãn tàõc
sau âáy :
1. Quan hãû phi tuyãún Volt - Ampe cuía màût gheïp pn cuía diode hoàûc BJT khi
phán cæûc thuáûn (maûch khuãúch âaûi loga)
2. Quan hãû phi tuyãún giæîa âäü däúc cuía âàûc tuyãún BJT læåîng cæûc vaì doìng Emitå
(maûch nhán tæång tæû).
3. Laìm gáön âuïng âàûc tuyãún phi tuyãún bàòng nhæîng âoaûn thàóng gáúp khuïc (caïc
maûch taûo haìm duìng diode).
4. Thay âäøi cæûc tênh cuía âiãûn aïp âàût vaìo phán tæí têch cæûc laìm cho doìng âiãûn ra
thay âäøi (khoaï diode, khoaï transistor).

2

1.2 Caïc maûch tênh toaïn vaì âiãöu khiãøn
1.2.1 Maûch cäüng âaío
R1
vin1

RN

R2
vin2
vinn

vout

Rn

Hçnh 1.1. Så âäö maûch cäüng âaío

Aïp duûng quy tàõc doìng âiãûn nuït cho N ta coï :
v
v in1 v in 2
v
+
+ ... + inn + out = 0
R2
Rn RN
R1
⎞
⎛R
R
R
⇒ v out = −⎜⎜ N v in1 + N v in 2 + ... + N v inn ⎟⎟
R1
Rn
⎠
⎝ R1

1.2.2 Maûch khuãúch âaûi âaío våïi tråí khaïng vaìo låïn
RN

R1
vin

vout
R2
R3

v3

Hçnh 1.2. Så âäö maûch khuãúch âaûi âaío våïi tråí khaïng vaìo låïn

Viãút phæång trçnh doìng âiãûn cho nuït N:
vin v3
+
=0
R1 R N

Maì

v 3 = v out

R3
R2 + R3

⇒ − v out =

(âiãöu kiãûn RN ≥ R3)

RN
R
(1 + 2 ) v in
R3
R1

⇒ hãû säú khuãúch âaûi cuía maûch : K’ =

RN
R
(1 + 2 )
R1...
1
CHÆÅNG 1
CAÏC MAÛCH TÊNH TOAÏN, ÂIÃÖU KHIÃØN VAÌ TAÛO HAÌM
DUÌNG KHUÃÚCH ÂAÛI THUÁÛT TOAÏN
Chæång naìy nhàòm giåïi thiãûu viãûc æïng duûng maûch khuãúch âaûi thuáût toaïn
(KÂTT) trong caïc maûch khuãúch âaûi, tênh toaïn, âiãöu khiãøn, taûo haìm. Khaío saït caïc maûch
cäüng, træì, nhán chia, khai càn, maûch khuãúch âaûi loga vaì âäúi loga, maûch vi, têch phán,
PD,PID, maûch chènh læu chênh xaïc, maûch so saïnh tæång tæû...
1.1 Khaïi niãûm chung
Hiãûn nay, caïc bäü khuãúch âaûi thuáût toaïn (KÂTT) âoïng vai troì quan troüng vaì âæåüc
æïng duûng räüng raîi trong kyî thuáût khuãúch âaûi, tênh toaïn, âiãöu khiãøn, taûo haìm, taûo tên
hiãûu hçnh sine vaì xung, sæí duûng trong äøn aïp vaì caïc bäü loüc têch cæûc... Trong kyî thuáût
maûch tæång tæû, caïc maûch tênh toaïn vaì âiãöu khiãøn âæåüc xáy dæûng chuíúu dæûa trãn bäü
KÂTT. Khi thay âäøi caïc linh kiãûn màõc trong maûch häöi tiãúp ta seî coï âæåüc caïc maûch tênh
toaïn vaì âiãöu khiãøn khaïc nhau.
Coï 2 daûng maûch tênh toaïn vaì âiãöu khiãøn : tuyãún tênh vaì phi tuyãún.
Tuyãún tênh : coï trong maûch häöi tiãúp caïc linh kiãûn coï haìm truyãön âaût tuyãún tênh.
Phi tuyã
ún : coï trong maûch häöi tiãúp caïc linh kiãûn coï haìm truyãön phi tuyãún tênh.
öût kyî thuáût, âãø taûo haìm phi tuyãún coï thãøûa vaìo mäüt trong caïc nguyãn tàõc
sau âáy :
1. Quan û phi tuyãún Volt - Ampe cuía màût gheïp pn cuía diode hoàûc BJT khi
phán cæûc thuáûn (maûch khuãúch âaûi loga)
2. Quan û phi tuyãún giæîa âäüúc cuía âàûc tuyãún BJT læåîng cæûc vaì doìng Emitå
(maûch nhán tæång tæû).
3. Laìm gáön âuïng âàûc tuyãún phi tuyãún bàòng nhæîng âoaûn thàóng gáúp khuïc (caïc
maûch taûo haìm duìng diode).
4. Thay âäøi cæûc tênh cuía âiãûn aïp âàût vaìo phán tæí têch cæûc laìm cho doìng âiãûn ra
thay âäøi (khoaï diode, khoaï transistor).
tài liệu kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu kỹ thuật số - Người đăng: Nguyễn Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tài liệu kỹ thuật số 9 10 178