Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN

Được đăng lên bởi phtri92
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truy cập website: cadcenter.vn để download tài liệu & xem video học CAD CAM CNC

CHÖÔNG 5

LAÄP TRÌNH GIA COÂNG TREÂN MAÙY TIEÄN CNC
Caùc G code maø M code giöõa laäp trình gia coâng phay vaø laäp trình gia coâng tieän phaàn lôùn
gioáng nhau, tuy nhieân cuõng coù moät soá phaàn khaùc nhau. ÔÛ chöông naøy, do baïn ñoïc ñaõ laøm
quen vôùi laäp trình gia coâng phay ôû chöông 4 neân caùc noäi dung cô baûn veà caáu truùc chöông trình
gia coâng khoâng ñeà caäp laïi nöõa. Caùc G code vaø M code coù chöùc naêng gioáng vôùi maùy phay seõ
ñöôïc giôùi thieäu nhanh, chæ taäp trung ñi saâu vaøo caùc G code khaùc vôùi gia coâng phay vaø moät soá
G code môùi vôùi caùc ñaëc tröng rieâng cuûa gia coâng tieän.
Baûng toùm taét caùc chöùc naêng chính vaø caùc töø khoùa ñòa chæ trong laäp trình gia coâng tieän
Chöùc naêng

Ñòa chæ

YÙ nghóa

Soá cuûa chöông trình

O

Soá cuûa chöông trình

Soá thöù töï cuûa caâu leänh
Caùc G code cô baûn

N
G

Soá thöù töï cuûa caâu leänh
Caùc G code lieân quan ñeán chuyeån ñoäng
Teân caùc truïc toïa ñoä chuyeån ñoäng

Caùc töø chæ kích thöôùc

X,Y,Z,U,V,W
A,B,C
I,J,K

Toïa ñoä cuûa taâm cung troøn

R
S

Baùn kính cung troøn
Toác ñoä truïc chính

Löôïng aên dao
Chöùc naêng veà dao

F
T
M

Löôïng chaïy dao
Soá hieäu dao
M code lieân quan ñeán baät taét caùc ñieàu khieån maùy

Caùc chöùc naêng hoã trôï
Thôøi gian döøng

B
P, X, U

Ñònh vò trí maâm xoay
Thôøi gian taïm döøng

Gaùn chöông trình con
Soá böôùc laëp

P
P

Soá hieäu chöông trình con
Soá böôùc laëp cuûa chöông trình con

Caùc tham soá

P, Q

Caùc bieán cuûa caùc chu trình gia coâng

1. Toïa ñoä maùy vaø toïa ñoä chi tieát gia coâng treân maùy tieän
Maùy tieän CNC ñôn giaûn nhaát coù hai truïc cô baûn laø truïc Z doïc theo truïc chính cuûa maùy
hay ñöôøng taâm cuûa chi tieát gia coâng (theo höôùng chaïy dao doïc), truïc X theo höôùng aên dao
ngang. Chieàu cuûa caùc truïc nhö hình veõ (5.1). Chuùng ta phaûi chuù yù ñieåm naøy ñeå traùnh nhaàm laãn
teân caùc truïc so vôùi laäp trình treân maùy phay.

Hình 5.1: Hai truïc cô baûn baûn cuûa maùy tieän CNC
2011 ÑXPhöông-BM CTM, Khoa CK, ÑH NT

111

Truy cập website: cadcenter.vn để download tài liệu & xem video học CAD CAM CNC
Baûng5.1: Caùc G code trong laäp trình gia coâng tieän
G code

Nhoùm

Chöùc naêng

A

B

C

G00

G00

G00

G01

G01

G01

G02

G02

G02

G03

G03

G03

Noäi suy troøn ngöôïc chieàu ñoàng hoà (hoaëc xoaén oác)

G04

G04

G04

Thôøi gian döøng chay dao

G05

G05

G05

G07.1
G107

G07.1
G107

G07.1
G107

G12.1
G112
G13.1...
2011 ÑXPhöông-BM CTM, Khoa CK, ÑH NT
111
CHÖÔNG 5
LAÄP TRÌNH GIA COÂNG TREÂN MAÙY TIEÄN CNC
Caùc G code maø M code giöõa laäp trình gia coâng phay vaø laäp trình gia coâng tieän phaàn lôùn
gioáng nhau, tuy nhieân cuõng coù moät soá phaàn khaùc nhau. ÔÛ chöông naøy, do baïn ñoïc ñaõ laøm
quen vôùi laäp trình gia coâng phay ôû chöông 4 neân caùc noäi dung cô baûn veà caáu truùc chöông trình
gia coâng khoâng ñeà caäp laïi nöõa. Caùc G code vaø M code coù chöùc naêng gioáng vôùi maùy phay seõ
ñöôïc giôùi thieäu nhanh, chæ taäp trung ñi saâu vaøo caùc G code khaùc vôùi gia coâng phay vaø moät soá
G code môùi vôùi caùc ñaëc tröng rieâng cuûa gia coâng tieän.
Baûng toùm taét caùc chöùc naêng chính vaø caùc töø khoùa ñòa chæ trong laäp trình gia coâng tieän
Chöùc naêng Ñòa chæ YÙ nghóa
Soá cuûa chöông trình O Soá cuûa chöông trình
Soá thöù töï cuûa caâu leänh N Soá thöù töï cuûa caâu leänh
Caùc G code cô baûn G Caùc G code lieân quan ñeán chuyeån ñoäng
X,Y,Z,U,V,W
A,B,C
Teân caùc truïc toïa ñoä chuyeån ñoäng
I,J,K Toïa ñoä cuûa taâm cung troøn
Caùc töø chæ kích thöôùc
R Baùn kính cung troøn
S Toác ñoä truïc chính
Löôïng aên dao F Löôïng chaïy dao
Chöùc naêng veà dao T Soá hieäu dao
M M code lieân quan ñeán baät taét caùc ñieàu khieån maùy
Caùc chöùc naêng hoã trôï
B Ñònh vò trí maâm xoay
Thôøi gian döøng P, X, U Thôøi gian taïm döøng
Gaùn chöông trình con P Soá hieäu chöông trình con
Soá böôùc laëp P Soá böôùc laëp cuûa chöông trình con
Caùc tham soá P, Q Caùc bieán cuûa caùc chu trình gia coâng
1. Toïa ñoä maùy vaø toïa ñoä chi tieát gia coâng treân maùy tieän
Maùy tieän CNC ñôn giaûn nhaát coù hai truïc cô baûn laø truïc Z doïc theo truïc chính cuûa maùy
hay ñöôøng taâm cuûa chi tieát gia coâng (theo höôùng chaïy dao doïc), truïc X theo höôùng aên dao
ngang. Chieàu cuûa caùc truïc nhö hình veõ (5.1). Chuùng ta phaûi chuù yù ñieåm naøy ñeå traùnh nhaàm laãn
teân caùc truïc so vôùi laäp trình treân maùy phay.
Hình 5.1: Hai truïc cô baûn baûn cuûa maùy tieän CNC
Truy cập website: cadcenter.vn để download tài liệu & xem video học CAD CAM CNC
TÀI LIỆU LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN - Người đăng: phtri92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TÀI LIỆU LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN 9 10 229