Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu nguyên lý cắt gọt kim loại

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 11 lần
2
HOÏC TRÌNH 1
NGUYEÂN LYÙ CHUNG
Baøi 1 SÔÛ LYÙ THUYEÁT VAØ NGUYEÂN LYÙ
CAÉT GOÏT
♦
I. Ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa gia coâng caét goït :
- Caét goït kim loaïi laø quaù trình coâng ngheä taïo neân nhöõng saûn phaåm cô khí coù
hình dng kích thöôùc ñoä boùng beà maët … theo yeâu caàu kyõ thuaät töø moät phoâi lieäu ban
ñaàu nhôø söï caét boû lôùp kim loaïi döôùi dng phoi.
- Gia coâng caét goït ñöôïc thöïc hieän ôû nhieät ñoä bình thöôøng cuûa moâi tröôøng (caû
tröôùc vaø sau nguyeân coâng nhieät luyeän ). Noù cho ñoä boùng vaø ñoä chính xaùc caon
caùc phöông phaùp gia coâng haøn, ñuùc, reøn, daäp noùng
- Phöông phaùp gia coâng baèng caét goït chieám 30% khoâi löôïng coâng vieäc gia
coâng cô khí vaø trong töông lai coù theå nhieàu hôn.
II. Nhöõng khaùi nieäm vaø ñònh nghiaõ cô baûn :
1. Chuyeån ñoäng trong quaù trình ct goït :
- Moãi moät loaïi maùy caét kim loaïi coù quyõ ñaïo chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa dao
vaø chi tieát khaùc nhau. Ngöôøi ta phaân ra ba loaïi chuyeån ñoäng :
a> Chuyeån ñoäng chính : (chuyeån ñoäng caét chính) laø chuyeån ñoäng cô baûn cuûa
maùy caét ñöôïc thöïc hieân qua duïng cuï caét hay chi tieát gia coâng. Noù coù theå laø chuyeån
ñoäng quay, tònh tieán khöù hoài hoaëc ôû daïng keát hôïp
Ví duï: Khi tieän chuyeån ñoäng chính laø chuyeån ñoäng quay troøn cuûa phoâi gaù treân
maâm caëp; khi phay, khoan, maøi chuyeån ñoäng chính laø chuyeån ñoäng quay troøn cuûa
dao phay, khoan vaø ñaù maøi; coøn khi baøo vaø xoïc laø chuyeån ñoäng tònh tieán khöù hoài qua
laïi vaø leân xuoáng cuûa dao…
b> Chuyeån ñoäng chaïy dao: laø chuyeån ñoäng cuûa dao hay chi tieát gia coâng noù
keát hôïp vôùi chuyeån ñoäng chính taïo neân quaù trình caét goït.
Chuyeån ñoäng chaïy dao coù theå lieân tuïc hay giaùn ñoaïn. Chuyeån ñoäng naøy
thöôøng ñöôïc thöïc hieän trong xu höôùng vuoâng goùc vôùi chuyeån ñoäng chính, cuï theå :
Tài liệu nguyên lý cắt gọt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu nguyên lý cắt gọt kim loại - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Tài liệu nguyên lý cắt gọt kim loại 9 10 399