Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu PLC

Được đăng lên bởi tvk1508
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hµ TÊt Th¾ng Trang 1 / 178
PLC01-1
PLC lµ g× ?
A. Môc ®Ých yªu cÇu
N¨m ®−îc c¸c ®Þnh nghÜa vÒ PLC vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn.
Ph©n biÖt ®−îc mét lo¹i PLC c¸c thiÕt lËp tr×nh, c¸c thiÕt trong
thèng ®iÒu khiÓn
BiÕt ®−îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña PLC, −u ®iÓm khi sö dông PLC
B. ChuÈn bi:
Mét sè lo¹i PLC hiÖn cã - OMRON, PLC, SIEMENS, DELTA, ABB.
Modul ®µo t¹o PLC tèi thiÓu, HoÆc modul ®Çy ®ñ.
C¸c m« h×nh nÕu cã. C¸c thiÕt bÞ cña hÖ ®iÒu khiÓn.
ThÕt bÞ lËp tr×nh cho PLC, C¸p ghÐp nèi, bé lËp tr×nh cÇm tay.
M¸y tÝnh vµ phÇn mÒm lËp tr×nh.
C. Lý thuyÕt:
C¸c bé ®iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh ho¸.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt ch×a kho¸ cña thµnh c«ng. HiÖu
qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë c¸c yÕu tè rÊt réng nh−:
Tèc ®« s¶n xu¸t ra mét s¶n phÈm cña thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn ph¶i nhanh
Gi¸ nh©n c«ng vµ vËt liÖu lµm ra ph¶i h¹
ChÊt l−îng s¶n phÈm ph¶i cao vµ Ýt phÕ phÈm.
Thêi gian chÕt cña m¸y mãc lµ tèi thiÓu.
C¸c bé ®iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh ho¸ PLC ®¸p −óng ®−îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu trªn vµ nh−
yÕu chÝnh trong viÖc n©ng cao h¬n n−a hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt. Tr−íc ®©y viÖc
®éng ho¸ chØ ®−îc ¸p dông trong c¸c s¶n xuÊt hµng lo¹t n¨ng suÊt cao. Ngµy nay cÇn
thiÕt ph¶i ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau nh»m n©ng cao
n¨ng xuÊt vµ gi¶m vèn ®Çu t− cho thiÕt bÞvµ xÝ nghiÖp.
C¸c hÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t ngµy nay ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu nµy. thèng bao
gåm c¸c thiÕt bÞ nh− c¸c m¸y ®iÒu khiÓn CNC, Robot c«ng nghiÖp, d©y chuyÒn
®éng. B¹n thÎ t×m thÊy rÊt nhiÒu c¸c øng dông cña ®iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC trong
c¸c hÖ thèng tù ®éng ®ã.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn T§H:
Tr−íc khi c¸c bé ®iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh ho¸, trong s¶n xuÊt ® dông nhiÒu phÇn
®iÒu khiÓn nh− c¸c trôc Cam, c¸c khèng ch×nh trèng, Khi suÊt hiÖn Rele ®iÒn
th× panel ®iÒu kkhiÓn b»ng Rele ® trë thµnh chñ ®¹o trong ®iÒu khiÓn. Khi Transitor
ra ®êi ®−îc ¸p dông ngay ë nh− n¬i rele ®iÖn kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu
cÇu ®iÒu khiÓn cao.
Ngµy nay lÜnh vùc ®iÒu khiÓn ®−îc réng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, ®Õn c
hÖ ®iÒu khiÓn tæng thÓ, hÖ ®iÒu khiÓn kiÓm tra tËp trung ho¸.
®iÒu khiÓn Logic th«ng th−êng kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c u cÇu ph¸t triÓn. C¸c
bé ®iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh ho¸ PLC vµ m¸y tÝnh ® trë nªn cÇn thiÕt.
Tài liệu PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu PLC - Người đăng: tvk1508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
Tài liệu PLC 9 10 191