Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ProE2001

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

Ch−¬ng 12. M« h×nh l¾p r¸p
12.1. M«i tr−êng l¾p r¸p
Trong Pro/ENGINEER chÕ ®é l¾p r¸p (Assembly) ®−îc sö dông ®Ó l¾p r¸p c¸c chi tiÕt l¹i
víi nhau thµnh côm l¾p hoÆc mét m¸y hoµn chØnh. C¸c bé phËn l¾p r¸p (Component) cã thÓ lµ
c¸c chi tiÕt (Part) hoÆc c¸c côm l¾p (SubAssembly) cã s½n hoÆc cã thÓ ®−îc t¹o míi trùc tiÕp
tõ trong m«i tr−êng l¾p r¸p. Qu¸ tr×nh chÌn c¸c chi tiÕt cã s½n ®Ó h×nh thµnh mét l¾p r¸p ®−îc
gäi lµ l¾p r¸p tõ d−íi lªn trªn. Ng−îc l¹i nÕu ta t¹o c¸c chi tiÕt trong m«i tr−êng l¾p r¸p trong
qu¸ tr×nh l¾p r¸p th× ®−îc gäi lµ thiÕt kÕ tõ trªn xuèng.
C¸c chi tiÕt cã mÆt trong m« h×nh l¾p r¸p lu«n duy tr× c¸c rµng buéc cña nã víi c¸c file
nguån. Trong chÕ ®é t¹o chi tiÕt (Part) khi mét kÝch th−íc ®−îc chØnh söa, th× trong l¾p r¸p
chi tiÕt ®ã sÏ ®−îc tù ®éng thay ®æi theo vµ ng−îc l¹i.
12.2. ChÌn vµ di chuyÓn c¸c chi tiÕt l¾p r¸p
C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p cã thÓ ®−îc chÌn vµo trong m« h×nh l¾p r¸p. Trªn thanh
c«ng cô Assembly c¸c tuú chän Component >> Assemble vµ Component >> Package ®−îc
dïng ®Ó chÌn c¸c chi tiÕt vµo m« h×nh l¾p r¸p.
Mét chi tiÕt cã thÓ ®−îc chÌn vµo m« h×nh l¾p r¸p vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong suèt
qu¸ tr×nh t¹o l¾p r¸p, kÓ c¶ khi t¹o chi tiÕt ®Çu tiªn cña m« h×nh l¾p r¸p. Khi chÌn mét chi tiÕt
hay mét côm l¾p vµo sau mét chi tiÕt hay côm l¾p kh¸c, Pro/ENGINEER sÏ më hép tho¹i
Component Placement (H×nh 1).

H×nh 12-1.

Hép tho¹i khi g¸n c¸c rµng buéc

Hép tho¹i nµy cã 2 Tab. Tab Place ®−îc dïng ®Ó thiÕt lËp c¸c rµng buéc (constraint).
C¸c rµng buéc nµy x¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a c¸c chi tiÕt cña l¾p r¸p.
Tab Move dïng ®Ó ®iÒu chØnh, di chuyÓn mét chi tiÕt trong suèt qu¸ tr×nh t¹o l¾p r¸p.

Ch−¬ng 12. T¹o m« h×nh l¾p r¸p

126

Bm M¸y & Robot-HVKTQS

H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i

12.2.1. C¸c rµng buéc trong l¾p r¸p
Quan hÖ h×nh häc gi÷a c¸c bé phËn trong m« h×nh l¾p r¸p ®−îc quy ®Þnh nhê c¸c rµng
buéc (constraint). Mçi rµng buéc h¹n chÕ mét hay mét sè bËc tù do (DOF) cña bé phËn.
Lo¹i l¾p r¸p nµy ®−îc gäi lµ l¾p r¸p tham sè (parametric assembly). Pro/ENGINEER
cung cÊp nhiÒu lo¹i rµng buéc ®Ó l¾p r¸p c¸c chi tiÕt:
- Default: ®©y lµ mét lo¹i rµng buéc mÆc
®Þnh khi truy cËp hép tho¹i Component
Placement. Víi tuú chän Default c¸c chi
tiÕt tham chiÕu ®−îc chän cho c¶ chi tiÕt vµ
côm l¾p. Tïy t×nh huèng, Pro/ENGINEER sÏ
tù Ên ®Þnh rµng buéc thÝch hîp. VÝ dô khi
ghÐp nèi 2 bÒ mÆt b»ng tuú chän Default, ta
ph¶i chän mçi bÒ mÆt, Pro/ENGINEER sÏ
t¹o rµng buéc Align nh−...
Bm M¸y & Robot-HVKTQS Híng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i
Ch¬ng 12. M« h×nh l¾p r¸p
12.1. M«i trêng l¾p r¸p
Trong Pro/ENGINEER chÕ ®é l¾p r¸p (Assembly) ®îc sö dông ®Ó l¾p r¸p c¸c chi tiÕt l¹i
víi nhau thµnh côm l¾p hoÆc mét m¸y hoµn chØnh. C¸c bé phËn l¾p r¸p (Component) cã thÓ lµ
c¸c chi tiÕt (Part) hoÆc c¸c côm l¾p (SubAssembly) cã s½n hoÆc cã thÓ ®îc t¹o míi trùc tiÕp
tõ trong m«i trêng l¾p r¸p. Qu¸ tr×nh chÌn c¸c chi tiÕt cã s½n ®Ó h×nh thµnh mét l¾p r¸p ®îc
gäi lµ l¾p r¸p tõ díi lªn trªn. Ngîc l¹i nÕu ta t¹o c¸c chi tiÕt trong m«i trêng l¾p r¸p trong
qu¸ tr×nh l¾p r¸p th× ®îc gäi lµ thiÕt kÕ tõ trªn xuèng.
C¸c chi tiÕt cã mÆt trong m« h×nh l¾p r¸p lu«n duy tr× c¸c rµng buéc cña nã víi c¸c file
nguån. Trong chÕ ®é t¹o chi tiÕt (Part) khi mét kÝch thíc ®îc chØnh söa, th× trong l¾p r¸p
chi tiÕt ®ã sÏ ®îc tù ®éng thay ®æi theo vµ ngîc l¹i.
12.2. ChÌn vµ di chuyÓn c¸c chi tiÕt l¾p r¸p
C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p cã thÓ ®îc chÌn vµo trong m« h×nh l¾p r¸p. Trªn thanh
c«ng cô Assembly c¸c tuú chän Component >> AssembleComponent >> Package ®îc
dïng ®Ó chÌn c¸c chi tiÕt vµo m« h×nh l¾p r¸p.
Mét chi tiÕt cã thÓ ®îc chÌn vµo m« h×nh l¾p r¸p vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong suèt
qu¸ tr×nh t¹o l¾p r¸p, kÓ c¶ khi t¹o chi tiÕt ®Çu tiªn cña m« h×nh l¾p r¸p. Khi chÌn mét chi tiÕt
hay mét côm l¾p vµo sau mét chi tiÕt hay côm l¾p kh¸c, Pro/ENGINEER sÏ më hép tho¹i
Component Placement (H×nh 1).
H×nh 12-1. Hép tho¹i khi g¸n c¸c rµng buéc
Hép tho¹i nµy cã 2 Tab. Tab Place ®îc dïng ®Ó thiÕt lËp c¸c rµng buéc (constraint).
C¸c rµng buéc nµy x¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a c¸c chi tiÕt cña l¾p r¸p.
Tab Move dïng ®Ó ®iÒu chØnh, di chuyÓn mét chi tiÕt trong suèt qu¸ tr×nh t¹o l¾p r¸p.
Ch¬ng 12. T¹o m« h×nh l¾p r¸p 126
Tài liệu ProE2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ProE2001 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài liệu ProE2001 9 10 562