Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu rơle

Được đăng lên bởi Mẫn Đức Tân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2691 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BV1
BV4
BV2
BV5
BV3
BV6

1.Cho mạng điện như hình vẽ : (Các BV là BV DĐ có hướng )
- Tại sao phải phối hợp về độ nhạy
giữa các bảo vệ :1,3,5 và 2,4,6 ?
(Ikđ1 > Ikđ3 > Ikđ5; Ikđ6 > Ikđ4 > Ikđ2)
- Phân tích hiện tượng khởi động
không đồng thời của BVDĐCH
BV11

trong mạng điện trên

BV9
BV1
BV6
BV5
BV4
BV2
BV7
BV3
BV8

2. Cho mạng điện như hình vẽ :

BV12
BV10

Tính thời gian tác động cho các bảo vệ t1 ÷ t8 và xác định vị trí đặt bộ phận định
hướng công suất (RW) tối ưu biết thời gian t=0.3s, thời gian tBV9 = 0,9s tBV10 =
0,5s; tBV11 = 0,3s ; tBV12 = 0,7s. (Dùng nguyên tắc chọn thời gian tác động cho bảo
vệ dòng điện cực đại có đặc tính thời gian độc lập)
Đáp:
Phân tích chia BV thành 2 nhóm: nhóm chẵn và nhóm lẻ
Nhóm lẻ gồm BV 1, 3, 5, 7
Chọn thời gian cắt của BV7 là t7 = 0 sec
-

Thời gian cắt của BV5 được xác định như sau:
t5 = Max{t7,t12}+t = 0,7+0,3=1 sec

-

Tương tự:
t3 = Max{t5,t11}+t = 1+0,3=1,3 sec
t1 = Max{t3,t10}+t = 1,3+0,3=1,6 sec

Nhóm chẵn gồm BV 2, 4, 6, 8
Chọn thời gian cắt của BV2 là t2 = 0 sec
-

Thời gian cắt của BV4 được xác định như sau:
t4 = Max{t2,t10}+t = 0,5+0,3=0,8 sec

-

Tương tự:
t6 = Max{t4,t11}+t = 0,8+0,3=1,1 sec
t8 = Max{t6,t12}+t = 1,1+0,3=1,4 sec

Vị trí đặt Role định hướng công suất RW
-

Xét đường dây 1-2: t1 = 1,6 sec > t2 = 0 sec nên ta đặt ở BV2

-

Xét đường dây 3-4: t3 = 1,3 sec > t4 = 0,8 sec nên ta đặt ở BV4

-

Xét đường dây 5-6: t5 = 1sec < t6 = 1,1 sec nên ta đặt ở BV5

-

Xét đường dây 7-8: t7 = 0 sec > t8 = 1,4 sec nên ta đặt ở BV7

BV1
BV9
BV4
BV2
BV3
BV8
BV5
BV7
BV6

3. Tính thời gian tác động cho các bảo vệ t1 ÷ t8 và xác định vị trí đặt bộ phận định
hướng công suất (RW) tối ưu biết thời gian t=0,3s, thời gian tBV9 = 0,3s .

Đáp:
Phân tích chia BV thành 2 nhóm: nhóm chẵn và nhóm lẻ
Nhóm lẻ gồm BV 1, 3, 5, 7
Chọn thời gian cắt của BV7 là t7 = 0 sec
-

Thời gian cắt của BV5 được xác định như sau:
Khi có sự cố tại đường dây 5-6: công suất ngắn mạch dồn theo đường
ngắn nhất về điêm ngắn mạch nên ta có thể chọn
t5 = 0 sec

-

Thời gian cắt của BV4 được xác định như sau:
t3 = Max{t5,t9}+t = 0,3+0,3=0,6 sec

-

Tương tự:
t1 = t3+t = 0,6+0,3=0,9 sec

Nhóm chẵn gồm BV 2, 4, 6, 8

Chọn thời gian cắt của BV2 là t2 = 0 sec
-

Thời gian cắt của BV4 được xác định như BV5:
t4 = 0sec

-

Tương tự:
t6 = Max{t4,t9}+t = 0,3+0,3=0,6 sec
t8 = t6+t = 0,6+0,3=0,9 sec

Vị trí đặt Role định hướng công suất RW
-

Xét đường dây 1-2: t1 = 0,9 sec > t2 = 0 sec nên ta đặt ở BV2

-

Xét đường dây 3-4: t3 = 0,6 sec > t4 = 0...
BV1
BV4
BV2
BV5
BV3
BV6
1.Cho mạng điện như hình vẽ : (Các BV là BV DĐ có hướng )
BV12
BV11
BV10
BV9
BV1
BV6
BV5
BV4
BV2
BV7
BV3
BV8
2. Cho mạng điện như hình vẽ :
- Tại sao phải phối hợp về độ nhạy
giữa các bảo vệ :1,3,5 và 2,4,6 ?
(I
kđ1
> I
kđ3
> I
kđ5
; I
kđ6
> I
kđ4
> I
kđ2
)
- Phân tích hiện tượng khởi động
không đồng thời của BVDĐCH
trong mạng điện trên
tài liệu rơle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu rơle - Người đăng: Mẫn Đức Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tài liệu rơle 9 10 296