Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu siemens nx

Được đăng lên bởi Mai Hùng Quân
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NX 9.0 for Engineering Design

By
Ming C Leu
Albin Thomas
Krishna Kolan
Department of Mechanical and Aerospace Engineering

Contents
FOREWORD ................................................................................................ 1
CHAPTER 1 - INTRODUCTION .............................................................. 2
1.1 PRODUCT REALIZATION PROCESS .........................................................................2
1.2 BRIEF HISTORY OF CAD/CAM DEVELOPMENT ....................................................3
1.3 DEFINITION OF CAD/CAM/CAE ................................................................................4
1.3.1 Computer Aided Design – CAD.............................................................................. 4
1.3.2 Computer Aided Manufacturing – CAM ................................................................ 5
1.3.3 Computer Aided Engineering – CAE ...................................................................... 5
1.4 SCOPE OF THIS TUTORIAL ........................................................................................5

CHAPTER 2 - GETTING STARTED ........................................................ 7
2.1 STARTING NX9.0 SESSION AND OPENING FILES .................................................7
2.1.1 Open NX9.0 Session ............................................................................................... 7
2.1.2 Open a New File ...................................................................................................... 8
2.1.3 Open a Part File ....................................................................................................... 9
2.2 PRINTING, SAVING AND CLOSING PART FILES .................................................10
2.2.1 Print a NX9.0 Image .............................................................................................. 10
2.2.2 Save Part Files ....................................................................................................... 11
2.2.3 Close Part Files ...................................................................................................... 12
2.2.4 Exit an NX9.0 Session ........................................................................................... 13
2.2.5 Simultaneously Saving All Parts and Exiting ....................................................... 13
2.3 NX9.0 INTERFACE ......................................................................................................14
2.3.1...
NX 9.0 for Engineering Design
By
Ming C Leu
Albin Thomas
Krishna Kolan
Department of Mechanical and Aerospace Engineering
tài liệu siemens nx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu siemens nx - Người đăng: Mai Hùng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
tài liệu siemens nx 9 10 1