Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Sử Dụng Biến Tần Yaskawa G7 TiengViet

Được đăng lên bởi Minh Minh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 1 lần
YASKAWA
PWM SEMICONDUCTOR & INSTRUMENTS CO.,LTD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BIEÁN TAÀN G7
220V : 0.4 to 110kW / 380V : 0.4 to 300kWTài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần G7

DANH SÁCH THÔNG SỐ
Chức
năng

Phương
thức
thiết lập
ban đầu

Số thứ
tự

Ý nghĩa
chức năng

A1-00

Lựa chọn
ngôn ngữ hiển
thị

A1-01

Mức truy cập
thông số

A1-02

Lựa chọn
phương pháp
điều khiển

A1-03

Thiết lập ban
đầu

A1-04
A1-05

Mật khẩu
Thiết lập mật
khẩu

Mô tả

Phạm vi
cài đặt

0 : English
0->6
1 : Japanese
2 : German
3 : French
4 : Italian
5 : Spainish
6 : Porturguese
0 : chỉ cho phép giám sát
0->2
1 : chỉ dung để chọn các hằng số
2 : di chuyển lên phía trên
0 : điều khiển đặc tính V/f không có PG
0->4
1 : điều khiển đặc tính V/f có PG
2 : điều khiển vector vòng lập hở 1
3 : điều khiển vector có PG
4 : điều khiển vector vòng lập hở 2
1110 : sử dụng theo o2-03
0->3330
2220 : 2 dây
3330 : 3 dây
Khi mật khẩu được thiết lập ở A1-05, bất 0->9999
kỳ thông số nào của A1-01 đến A1-03 và 0->9999
A2-01 đến 32 đều không thể đọc và thay
đổi được trừ khi giá trị thiết lập A1-04 và
A1-05 được xác nhận.

Đơn
vị cài
đặt

Giá trị
mặc
định

1

1

1

2

1

2

1

0

1
1

0
0

Thiết lập A2-01 hằng số >
A2-32

Thiết lập các
hằng số, các
hằng số

Các thông số này có thể để đọc hoặc
thiết lập.
Có hiệu lực khi truy nhập A2-01 được
thiết lập để dùng trong chương trình (1).

b-01 ->
o3-021

Chọn
chế độ
hoạt
động

b1-01

Chọn lựa
tham chiếu

0-4

1

1

b1-02

Chọn lựa
phương pháp
hoạt động

0-3

1

1

b1-03

Chọn lựa
phương pháp
dừng động cơ

0 : Từ bộ giao diện điều khiển (Digital
Operator)
1 : Từ cực nối điều khiển từ xa (remote)
2 : Từ mạng truyền thông MEMOBUS
3 : Từ card truyền thông (tùy chọn)
4 : Chuỗi xung (Pulse train)
0 : Từ bộ giao diện điều khiển (Digital
Operator)
1 : Từ cực nối điều khiển từ xa (remote)
2 : Từ mạng truyền thông MEMOBUS
3 : Từ card truyền thông (tùy chọn)
0 : Dừng theo thời gian giảm tốc
(Deceleration time)
1 : Dừng tự do (Coast stop)
2 : Dừng dùng thắng DC
3 : Dừng tự do có thời gian

0-3

1

1

b1-04

Cấm không
cho chạy
nghịch

0 : Núm chỉnh tần số
1 : Tham chiếu tần số 1

0,1

1

0

Công Ty Thiết bị Bán dẫn & Đo lường PHÁT MINH

Trang 1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần G7
Chức
năng

Số thứ
tự

Ý nghĩa
chức năng

Chọn
chế độ
hoạt
động (tt)

b1-05

Chọn thiết lập
E1-09

b1-06

Đọc dãy đầu
vào

b1-07

Điều chỉnh
hoạt động sau
khi chọn
Remote

b1-08

Chọn lệnh
Run trong
chương trình
Chọn Mode
khi tốc độ
bằng 0

b1-10

Thắng
DC

b2-01

Tần số cho
thắng...
YASKAWA
BIEÁN TAÀN G7BIEÁN TAÀN G7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PWM
SEMICONDUCTOR & INSTRUMENTS CO.,LTD
http://www.yaskawa.com.vn
220V : 0.4 to 110kW / 380V : 0.4 to 300kW
Tài liệu Sử Dụng Biến Tần Yaskawa G7 TiengViet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Sử Dụng Biến Tần Yaskawa G7 TiengViet - Người đăng: Minh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tài liệu Sử Dụng Biến Tần Yaskawa G7 TiengViet 9 10 695