Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu sửa chửa bảo dưỡng ô tô

Được đăng lên bởi cokhiotok52
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC

TÀI LIỆU HỌC TẬP
Học phần

TÀI LIỆU
HỌC-TẬP
CÔNG NGHỆ
SỬA CHỮA
BẢO DƯỠNG
Học phần
&
CHẨN
ĐOÁN
KỸ THUẬT
TÔ
CÔNG
NGHỆ
SỬA CHỮA
- BẢOÔDƯỠNG
(Lưu hành nội bộ)
&
CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ
(Lưu hành nội bộ)

NĂM 2012

MỤC LỤC

Năm 2012

1

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………….4
CHƯƠNG 1. KINH TẾ VẬN HÀNH Ô TÔ ……………………………………………….5
1.1. Các chỉ tiêu kinh tế vận hành của ô tô…………………………………………………..5
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của ô tô……………………………………………7
CHƯƠNG 2. BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT Ô TÔ…………………………………………..12
2.1. Mục đích của bảo dưỡng kỹ thuật ................................................................................... 12
2.2. Các cấp bảo dưỡng .......................................................................................................... 12
2.3. Các phương pháp tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật ............................................................... 19
2.4. Trang thiết bị cơ bản cho một trạm bảo dưỡng............................................................... 20
2.5. Sơ đồ quy trình công nghệ sửa chữa lớn ô tô ................................................................. 22
2.6. Gia công cơ khí trong sửa chữa chi tiết .......................................................................... 22
CHƯƠNG 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ……………….25
3.1. Khái niệm về hư hỏng của ô tô ....................................................................................... 25
3.2. Khái niệm và phân loại sửa chữa ô tô ............................................................................. 29
3.3. Sự hư hỏng của một số chi tiết điển hình........................................................................ 30
3.4. Nội dung về quy định sửa chữa lớn ô tô và tổng thành .................................................. 33
3.5. Tổ chức công nghệ sửa chữa lớn ô tô ............................................................................. 36
3.6. Các phương pháp phục hồi ............................................................................................. 38
CHƯƠNG 4. CÁC CÔNG TÁC TRONG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ…………………..42
SỬA CHỮA………………………………………………………………………………...42
4.1. Công tác nhận xe ............................................................................................................. 42
4.2. Công tác vệ sinh mặt ngoài ............................................................................................. 42
4.3. Công tác tháo xe......................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu sửa chửa bảo dưỡng ô tô - Người đăng: cokhiotok52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
tài liệu sửa chửa bảo dưỡng ô tô 9 10 12