Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tin học ôn thi công chức

Được đăng lên bởi Chẩu Tuyển
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC
1) Khi mở Folder(thư mục), nhưng không thấy cây thư mục xuất hiện bên trái cửa sổ. Anh(chi)
chọn lênh nào sau đây?
a. Vào menu View → Explorer Bar → Fovorites.
b. Vào menu View → Explorer Bar → Folder.(đ)
c. Vào menu View → Thumbnails.
2) Các biểu tượng trên màn hình Desktop windows XP bị mất hết. Thao tác nào sau đây để hiển
thị các biểu tượng trên màn hình Desktop(My Computer, My Network Places, My Documents,
Internet Explorer)
a. Vào Start → Setting → Control Panel → Display → Thiết lập Show trong nhãn Desktop
để hiển thị biểu tượng.(đ)
b. Vào Start → Programs → Accessories → Address Book.
c. Nháy chuột phải giữa màn hình → Vào Properties → Arrang Incon by → Show Desktop
Incons.
d.
3) Thiết lập nào sau đây để khởi động Hệ điều hành(HĐH) Windows XP xuất hiện giao diện
hiển thị các accounts đã tạo, rồi chọn accounts và nhập password rồi vào hệ thống làm việc.
a. Vào Start → Setting → Control Pane → User accounts → Change account → Nháy
chuột vào “tên account” → Change my password.
b. Vào Start → Setting → Control Pane → User accounts → Change way user log on off
→ Đánh dấu check vào mục User welcome screen.(Đ)
c. Vào Start → Setting → Control Pane → User accounts → Create a new account →
nhập tên account.
4) Kiểm tra dung lượng ổ đĩa, biết ổ đĩa của anh chị có dụng lượng còn trống bao nhiêu hay đã
sử dụng hết?
a. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Expand
b. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Formats…
c. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Open
d. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Properties(đ)
5) Trong windows, anh (chi) sử dụng tổ hợp phím nào để kích hoạt menu Start ?
a. CTRL+X

2
b. CTRL+ESC(đ)
c. ALT + F4
d. CTRL + Z
6) Trong windows, anh (chi) sử dụng lệnh nào để đổi tên 1 đối tượng đang chọn?
a. F4
b. F3
c. F2(đ)
7) Trong windows, biểu tượng Recycle bin dùng để làm gì?
aa Quản lý tệp và thư mục
aa Chứa các tệp và thư mục đã xoá(đ)
8) Muốn chạy một chương trình khi đang đứng ở cửa sổ Windows Explorer của Windows:
a. Nháy chuột vào tên chương trình và Enter
b. Nháy chuột vào tên chương trình, vào File-> Open
c. Nháy đúp chuột vào tên chương trình
d. Cả phương án đều đúng(đ)
9) Virus có thể lây lan qua?
a. Đĩa mềm
b. Môi trường mạng
c. Đĩa CD
d. Cả ba trương hợp trên(đ)
10) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì
nhận được kết quả:Căn bậc 2(SQRT)
a. 0
b. 5(đ)
c. #VALUE!
d. #NAME!
11) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp
chí), ...
TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC
1) Khi mở Folder(thư mục), nhưng không thấy cây thư mục xuất hiện bên trái cửa sổ. Anh(chi)
chọn lênh nào sau đây?
Vào menu View → Explorer Bar → Fovorites.
Vào menu View → Explorer Bar → Folder.(đ)
Vào menu View → Thumbnails.
2) Các biểu tượng trên màn hình Desktop windows XP bị mất hết. Thao tác nào sau đây để hiển
thị các biểu tượng trên màn hình Desktop(My Computer, My Network Places, My Documents,
Internet Explorer)
a. Vào Start → Setting → Control Panel → Display → Thiết lập Show trong nhãn Desktop
để hiển thị biểu tượng.(đ)
b. Vào Start → Programs → Accessories → Address Book.
c. Nháy chuột phải giữa màn hình → Vào Properties → Arrang Incon by → Show Desktop
Incons.
d.
3) Thiết lập nào sau đây để khởi động Hệ điều hành(HĐH) Windows XP xuất hiện giao diện
hiển thị các accounts đã tạo, rồi chọn accounts và nhập password rồi vào hệ thống làm việc.
a. Vào Start → Setting → Control Pane → User accounts → Change account → Nháy
chuột vào “tên account” → Change my password.
b. Vào Start → Setting → Control Pane → User accounts → Change way user log on off
→ Đánh dấu check vào mục User welcome screen.(Đ)
c. Vào Start → Setting → Control Pane → User accounts → Create a new account →
nhập tên account.
4) Kiểm tra dung lượng ổ đĩa, biết ổ đĩa của anh chị có dụng lượng còn trống bao nhiêu hay đã
sử dụng hết?
a. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Expand
b. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Formats…
c. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Open
d. Nháy chuột phải vào ổ đĩa → Properties(đ)
5) Trong windows, anh (chi) sử dụng tổ hợp phím nào để kích hoạt menu Start ?
CTRL+X
1
Tài liệu tin học ôn thi công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tin học ôn thi công chức - Người đăng: Chẩu Tuyển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tài liệu tin học ôn thi công chức 9 10 123