Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu truyền nhiệt

Được đăng lên bởi giaonhiet1
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

CHƯƠNG 5

TOẢ NHIỆT ĐỐI LƯU TỰ NHIEÂN

1. Khái niệm chung
2. Toả nhiệt ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian roäng
3. Toaû nhieät ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian heïp

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

1. Khaùi nieäm chung
Quaù trình toaû nhieät ñoái löu töï nhieân gaëp raát phoå bieán trong kyõ
thuaät vaø trong caùc hoaït ñoäng cuoäc soáng cuûa con ngöôøi:
Ví duï:
–

quaù trình giaûi nhieät cho caùc thieát bò ñieän töû,

–

transistor coâng suaát, caùc maïch ñieän töû,

–

caùc taám böùc xaï nhieät,

–

laøm nguoäi caùc vaät ñuùc,

–

hoaëc trong caùc heä thoáng laïnh öùng duïng cho caùc daøn laïnh, caùc
thieát bò ngöng tuï, bay hôi …

–

hoaëc laø caùc quaù trình toûa nhieät cuûa caùc vaät theå ñaët trong töï
nhieân,

–

toûa nhieät cuûa cô theå con ngöôøi…

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Cô cheá chuyeån ñoäng trong quaù trình
Doøng
khí aám

Doøng
khí laïnh

Vaät theå noùng

•

Ñoäng löïc chuyeån ñoäng gaây neân bôûi  = w - f

•

 laø do t = tw - tf
3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Heä soá toaû nhieät



q

, W / m2K
tw  tf



Trao ñoåi nhieät ñoái löu laø quaù trình phöùc taïp phuï thuoäc nhieàu yeáu toá:

  f t w , t f , , , , , Cp , , ,...






………..

Toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa löu chaát, m/s
Heä soá daãn nhieät cuûa löu chaát, W/mK
Heä soá nhôùt ñoäng löïc hoïc, N.s/m2
Hình daùng hình hoïc
Kích thöôùc tính toaùn, m

4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Tìm heä soá toaû nhieät  cuûa quaù trình ñoái löu töï nhieân

Toaû nhieät ñoái löu töï nhieân ñöôïc phaân laøm 2 loaïi
• Toaû nhieät ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian roäng

• Toaû nhieät ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian heïp

5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

2. Toaû nhieät ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian roäng:
Khaûo saùt vaùch phaúng noùng ñöôïc laøm nguoäi
baèng caùch nhuùng vaøo trong beå chöùa löu chaát
loûng yeân laëng

tw
Bieân daïng
nhieät ñoä
to
Bieân daïng
vaän toác

Toûa nhieät ñoái löu töï nhieân treân moät beà
maët phuï thuoäc:
•

Hình daùng hình hoïc cuûa beà maët ñoù cuõng
nhö laø vò trí vaø höôùng ñaët cuûa beà maët.

•

Nhieät ñoä cuûa beà maët

•

Ñaëc tính nhieät vaät lyù cuûa doøng löu chaát

Lôùp bieân
tw

6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Theo Tieâu chuaån Grashof: soá haïng bieåu dieãn tyû soá cuûa löïc
naâng vaø löïc ma saùt taùc ñoäng treân doøng löu chaát
Cheá ñoä doøng chaûy trong ñoái löu töï nhieân chòu taùc ñoäng cuûa
soá khoâng thöù nguyeân Gr:

gl3t
Gr 
2
Vôùi
=1/T)

g: ...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
CHƯƠNG 5
TO NHIT ĐỐI LƯU T NHIEÂN
1. Khái niệm chung
2. To nhit ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian roäng
3. Toaû nhieät ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian heïp
Tài liệu truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu truyền nhiệt - Người đăng: giaonhiet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu truyền nhiệt 9 10 611