Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu vi điều khiển 8051

Được đăng lên bởi nguyenkien89
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà hoï IC MCS-51™
MCS-51 laø moät hoï IC vi ñieàu khieån do Intel phaùt trieån vaø saûn xuaát. Moät soá nhaø
saûn xuaát ñöôïc pheùp cung caáp caùc IC töông thích vôùi caùc saûn phaåm MCS-51 cuûa
Intel laø Siemens, Advanced Micro Devices, Fujitsu, Philips, Atmel…
Caùc IC cuûa hoï MCS-51 coù caùc ñaëc tröng chung nhö sau:


4 port I/O 8 bit



Giao tieáp noái tieáp



64K khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng



64K khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng



Moät boä xöû lyù luaän lyù (thao taùc treân caùc bit ñôn)



210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa



Boä nhaân/chia 4 s.

Ngoaøi ra, tuøy theo soá hieäu saûn xuaát maø chuùng coù nhöõng khaùc bieät veà boä nhôù vaø
boä ñònh thôøi/boä ñeám nhö trong baûng so saùnh döôùi ñaây:
Soá hieäu saûn Boä nhôù chöông Boä nhôù döõ lieäu Soá boä ñònh thôøi
xuaát
trình treân chip
treân chip
(boä ñeám)
8031
0K
128 byte
2
8051
4K ROM
128 byte
2
8751
4K EPROM
128 byte
2
8951
4K FLASH
128 byte
2
8032
0K
256 byte
3
8052
8K ROM
256 byte
3
8752
8K EPROM
256 byte
3
8952
8K FLASH
256 byte
3

2 Giôùi thieäu AT89C51
AT89C51 laø moät Microcomputer 8 bit, loaïi CMOS, coù toác ñoä cao vaø coâng suaát
thaáp vôùi boä nhôù Flash coù theå laäp trình ñöôïc. Noù ñöôïc saûn xuaát vôùi coâng ngheä boä
nhôù khoâng bay hôi maät ñoä cao cuûa haõng Atmel, vaø töông thích vôùi chuaån coâng
nghieäp cuûa 80C51 vaø 80C52 veà chaân ra vaø boä leänh. Vì lyù do ñoù, keå töø ñaây veà sau
ta seõ duøng thuaät ngöõ “80C51” (hoaëc "8051")

Sô ñoà khoái cuûa AT89C51

2.1 Nhöõng ñaëc tröng cuûa AT89C51.
+ Töông thích vôùi caùc saûn phaåm MCS-51
+ 4KByte boä nhôù Flash coù theå laäp trình laïi vôùi 1000 chu kyø ñoïc/xoaù
+ Hoaït ñoäng tónh ñaày ñuû: 0Hz ñeán 24MHz
+ Khoaù boä nhôù chöông trình ba caáp
+ 128 x 8 bit RAM noäi
+ 32 ñöôøng xuaát-nhaäp laäp trình ñöôïc (töông öùng 4 port)
+ Hai timer/counter 16 bit
+ Moät port noái tieáp song coâng laäp trình ñöôïc
+ Maïch ñoàng hoà vaø boä dao ñoäng treân chip
Caáu hình chaân cuûa AT89C51 nhö sau:

Nhö vaäy AT89C51 coù taát caû 40 chaân. Moãi chaân coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng I/O
(xuaát/nhaäp), trong ñoù 24 chaân coù coâng duïng keùp: moãi ñöôøng coù theå hoaït ñoäng
nhö moät ñöôøng I/O hoaëc nhö moät ñöôøng ñieàu khieån hoaëc nhö thaønh phaàn cuûa bus
ñòa chæ vaø bus ñöõ lieäu.
Moâ taû chaân
 VCC (chaân 40)
Chaân caáp nguoàn.
 GND (chaân 20)

Chaân noái ñaát.
 Port 0
Port 0 laø moät port xuaát/nhaäp song höôùng cöïc maùng hôû 8 bit. Neáu ñöôïc
söû duïng nhö laø moät...
1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà hoï IC MCS-51™
MCS-51 laø moät hoï IC vi ñieàu khieån do Intel phaùt trieån vaø saûn xuaát. Moät soá nhaø
saûn xuaát ñöôïc pheùp cung caáp caùc IC töông thích vôùi caùc saûn phaåm MCS-51 cuûa
Intel laø Siemens, Advanced Micro Devices, Fujitsu, Philips, Atmel…
Caùc IC cuûa hoï MCS-51 coù caùc ñaëc tröng chung nhö sau:
4 port I/O 8 bit
Giao tieáp noái tieáp
64K khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng
64K khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng
Moät boä xöû lyù luaän lyù (thao taùc treân caùc bit ñôn)
210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa
Boä nhaân/chia 4 s.
Ngoaøi ra, tuøy theo soá hieäu saûn xuaát maø chuùng coù nhöõng khaùc bieät veà boä nhôù vaø
boä ñònh thôøi/boä ñeám nhö trong baûng so saùnh döôùi ñaây:
Soá hieäu saûn
xuaát
Boä nhôù chöông
trình treân chip
Boä nhôù döõ lieäu
treân chip
Soá boä ñònh thôøi
(boä ñeám)
8031
8051
8751
8951
0K
4K ROM
4K EPROM
4K FLASH
128 byte
128 byte
128 byte
128 byte
2
2
2
2
8032
8052
8752
8952
0K
8K ROM
8K EPROM
8K FLASH
256 byte
256 byte
256 byte
256 byte
3
3
3
3
Tài liệu vi điều khiển 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu vi điều khiển 8051 - Người đăng: nguyenkien89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài liệu vi điều khiển 8051 9 10 421