Ktl-icon-tai-lieu

Tàn thép sàn nhanh chóng

Được đăng lên bởi Đặng Thành Tâm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG SÀN
Bảng tính toán tĩnh tải sàn
STT

1
2
3
4
5
6
7
8

Trọng
lượng
riêng g

Mô tả

Gạch lát
Vữa lát
Bản BTCT
Vữa trát
Hệ thống kỹ thuật
Trần thạch cao
Lớp chống thấm
Lớp cách nhiệt
Tổng cộng:

Chiều
dày d

daN/m3
2000
1800
2500
1800
5
1500
1500
500

cm
1
3
20
1.5
40
1
0
0

Tải trọng
Hệ số Tải trọng
tiêu
vượt tải n tính toán
chuẩn
daN/m2
20
54
500
27
2
15
0
0
618

Bảng tính toán hoạt tải sàn

STT

1
2
3
4
5

Mô tả

P. Khách
P. Ngủ
Sảnh
Hành lang
Cầu thang

Hoạt tải
tiêu
chuẩn ptc
daN/m2
200
150
300
400
400

Hoạt tải
Hệ số
tính toán
vượt tải
p

1.2
1.3
1.2
1.2
1.2

daN/m2
240
195
360
480
480

1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.2
1.2

daN/m2
24
64.8
600
32.4
2.6
19.5
0
0
743.3

BẢNG THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP

EdCons

Bê tông

B20 g =

1.00

gRb =

11.5 MPa

Thép Æ£10

AI

g=

1.00

gRs =

225 MPa

Thép Æ>10

AII

g=

1.00

gRs =

280 MPa

L2/L1

k1
m1
k2
m2

Ô sàn

Loại
bản

S1

5

S2

9

S1

9

S1

9

S1

9

hs

a

cm cm
10 1.5
10 1.5
10 1.5
10 2.5
12 1.5
12 1.5
12 1.5
12 2.5
12 1.5
12 1.5
12 1.5
12 2.5
13 1.5
13 1.5
13 1.5
13 2.5
10 1.5
10 1.5
10 1.5

L1

L2

m

m

q

kN/m2

4

10

2.5

1

4

6

1.5

10

4

6

1.5

10

4

7

1.75

10

4

5

1.25

10


31 Đường D1, P25, Bình Thạnh, TPHCM
Tác giả: Đào Đình Nhân, dinh_nhan@yahoo.com

MI
M1
MII
M2

a

x

kNm/m

0.0000
0 0.000 0.000
0.0500
2 0.024 0.024
0.0000
0 0.000 0.000
0.0000
0 0.000 0.000
0.0464 11.136 0.088 0.092
0.0208 4.992 0.039 0.040
0.0206 4.944 0.039 0.040
0.0093 2.232 0.022 0.022
0.0464 11.136 0.088 0.092
0.0208 4.992 0.039 0.040
0.0206 4.944 0.039 0.040
0.0093 2.232 0.022 0.022
0.0431 12.068 0.079 0.083
0.0197 5.516 0.036 0.037
0.0141 3.948 0.026 0.026
0.0064 1.792 0.014 0.014
0.0473
9.46 0.114 0.121
0.0207
4.14 0.050 0.051
0.0303
6.06 0.073 0.076

Ast

F

a

cm2/m mm mm
0.00
10 180
1.06
6 150
0.00
8 200
0.00
6 200
4.94
10 150
2.16
8 200
2.14
8 200
1.06
6 200
3.97
12 150
2.16
10 150
2.14
10 150
1.06
8 150
3.91
12 150
2.17
10 150
1.55
10 150
0.76
8 150
4.23
12 150
2.22
10 150
3.29
10 150

Chọn thép

Asc

Ø10a180
Ø6a150
Ø8a200
Ø6a200
Ø10a150
Ø8a200
Ø8a200
Ø6a200
Ø12a150
Ø10a150
Ø10a150
Ø8a150
Ø12a150
Ø10a150
Ø10a150
Ø8a150
Ø12a150
Ø10a150
Ø10a150

cm2/m
4.36
1.88
2.51
1.41
5.24
2.51
2.51
1.41
7.54
5.24
5.24
3.35
7.54
5.24
5.24
3.35
7.54
5.24
5.24

m

%
0.51
0.22
0.30
0.19
0.50
0.24
0.24
0.15
0.72
0.50
0.50
0.35
0.66
0.46
0.46
0.32
0.89
0.62
0.62

S1

9

4
10

2.5

5

1.25

10
0.0133

2.66 0.041 0.042

1.61

8

150

Ø8a150

3.35 0.45

BẢNG THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG CỐT TH...
TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG SÀN
Bảng tính toán tĩnh tải sàn
STT Mô tả
cm
1 Gạch lát 2000 1 20 1.2 24
2
Vữa lát 1800 3 54 1.2 64.8
3 Bản BTCT 2500 20 500 1.2 600
4 Vữa trát 1800 1.5 27 1.2 32.4
5
Hệ thống kỹ thuật 5 40 2 1.3 2.6
6 Trần thạch cao 1500 1 15 1.3 19.5
7 Lớp chống thấm 1500 0 0 1.2 0
8
Lớp cách nhiệt 500 0 0 1.2 0
Tổng cộng: 618 743.3
Bảng tính toán hoạt tải sàn
STT Mô tả
1 P. Khách 200 1.2 240
2 P. Ngủ 150 1.3 195
3 Sảnh 300 1.2 360
4 Hành lang 400 1.2 480
5 Cầu thang 400 1.2 480
Trọng
lượng
riêng g
Chiều
dày d
Tải trọng
tiêu
chuẩn
Hệ số
vượt tải n
Tải trọng
tính toán
daN/m
3
daN/m
2
daN/m
2
Hoạt tải
tiêu
chuẩn p
tc
Hệ số
vượt tải
Hoạt tải
tính toán
p
daN/m
2
daN/m
2
Tàn thép sàn nhanh chóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tàn thép sàn nhanh chóng - Người đăng: Đặng Thành Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tàn thép sàn nhanh chóng 9 10 820