Ktl-icon-tai-lieu

TẬP LỆNH 8051

Được đăng lên bởi binharsenal4
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Tập lệnh của 8051.

Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

CHƯƠNG 3
TẬP LỆNH CỦA 8051
I. MỞ ĐẦU:

Khuông dạng tổng quát của một dòng lệnh:
[LABEL:] MNEMONIC [OPERAND][,OPERAND]… [;COMMENT]
o Nhãn (Label): biểu thị địa chỉ của dòng lệnh (hoặc dữ liệu) theo sau, được dùng trong
trường toán hạng của lệnh nhảy, lệnh rẽ nhánh (SJMP AAA; ACALL
BBB; CJNE A, #35H, LOOP; JNB P3.1, TEST_1…).
Lưu ý về nhãn:
Do người lập trình tự đặt (không được trùng với từ khoá, mã gợi nhớ, chỉ dẫn,
toán tử hoặc ký hiệu tiền định nghĩa).
Bắt đầu bằng ký tự chữ, dấu chấm hỏi (?), dấu gạch dưới (_).
Dài tối đa 31 ký tự.
Kết thúc bằng dấu hai chấm (:).
o Mã gợi nhớ (Mnemonic): biểu diễn các mã của lệnh hoặc các chỉ dẫn của chương trình dịch
hợp ngữ (Mã gợi nhớ: ADD, SUBB, INC, …; Chỉ dẫn: ORG, EQU, DB, …).
o Toán hạng (Operand): chứa địa chỉ hoặc dữ liệu mà lệnh sẽ sử dụng. Số lượng toán hạng
trong một dòng lệnh phụ thuộc vào từng dòng lệnh (RET – không toán hạng, INC A – một
toán hạng, ADD A, R0 – hai toán hạng, CJNE A, #12H, ABC – ba toán hạng).
Lưu ý về toán hạng: trong các lệnh có 2 toán hạng thì toán hạng đầu tiên còn được
gọi là toán hạng đích (Destination), toán hạng thứ hai còn được gọi là toán hạng
nguồn (Source).
o Chú thích (Comment): làm cho rõ nghĩa cho chương trình. Các chú thích phải nằm trên
cùng một dòng và bắt đầu bằng dấu chấm phẩy (;). Các chú thích nếu nằm trên nhiều dòng
thì mỗi dòng cũng phải bắt đầu bằng dấu chấm phẩy (;).
Lưu ý: Chi tiết về phần này xem thêm tại “Chương 7: Lập trình hợp ngữ” trong
sách “Họ vi điều khiển – Tống Văn On”.

Giáo trình Vi xử lý.

44

Biên soạn: Phạm Quang Trí

Chương 3: Tập lệnh của 8051.

Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

II. CÁC KIỂU ĐỊNH ĐỊA CHỈ (ADDRESSING MODE):

1. Định địa chỉ thanh ghi (Register Addressing):
• Được dùng để truy xuất dữ liệu trong các thanh ghi từ R0 đến R7.
• Số byte của lệnh: 1 byte.
• Cấu trúc lệnh:
• Ví dụ: ADD A, R5 ⇒ Lệnh cộng nội dung thanh ghi A với nội dung thanh ghi R5. (Giả
sử: (A)=05H, (R5)=9AH).
⇒ Mã lệnh:

⇒ Mô tả lệnh:
• Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt kiểu định địa chỉ này cũng dùng để truy xuất dữ
liệu trong các thanh ghi như: thanh ghi chứa A, thanh ghi con trỏ dữ liệu DPTR, thanh
ghi bộ đếm chương trình PC, cờ nhớ C và cặp thanh ghi AB.
• Ví dụ:

INC A
INC DPTR

Lệnh tăng nội dung thanh ghi A.
Lệnh tăng nội dung thanh ghi DPTR.

2. Định địa chỉ trực tiếp (Direct Addressing):
• Được dùng để truy xuất dữ liệu trong các ô nhớ (00H - FFH) hay trong các thanh ghi
(A, B, P0–P3, DPH, DPL,…) c...
Chương 3: Tập lệnh của 8051. Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.
Giáo trình Vi xử lý. 44 Biên soạn: Phạm Quang T
CHƯƠNG 3
TẬP LỆNH CỦA 8051
I. MỞ ĐẦU:
Khuông dạng tổng quát của một dòng lệnh:
[LABEL:] MNEMONIC [OPERAND][,OPERAND]… [;COMMENT]
o Nhãn (Label): biểu thị địa chỉ của dòng lệnh (hoặc dữ liệu) theo sau, được dùng trong
trường toán hạng của lệnh nhảy, lệnh rẽ nhánh (SJMP AAA; ACALL
BBB; CJNE A, #35H, LOOP; JNB P3.1, TEST_1).
Lưu ý về nhãn:
Do người lập trình tự đặt (không được trùng với từ khoá, gợi nhớ, chỉ dẫn,
toán tử hoặc ký hiệu tiền định nghĩa).
Bắt đầu bằng ký tự chữ, dấu chấm hỏi (?), dấu gạch dưới (_).
Dài tối đa 31 ký tự.
Kết thúc bằng dấu hai chấm (:).
o Mã gợi nhớ (Mnemonic): biểu diễn các mã của lệnh hoặc các chỉ dẫn của chương trình dịch
hợp ngữ (Mã gợi nhớ: ADD, SUBB, INC, …; Chỉ dẫn: ORG, EQU, DB, …).
o Toán hạng (Operand): chứa địa chỉ hoặc dữ liệu lệnh sẽ sử dụng. Số lượng toán hạng
trong một dòng lệnh phụ thuộc vào từng dòng lệnh (RET không toán hạng, INC A một
toán hạng, ADD A, R0 – hai toán hạng, CJNE A, #12H, ABC ba toán hạng).
Lưu ý về toán hạng: trong các lệnh 2 toán hạng thì toán hạng đầu tiên còn được
gọi toán hạng đích (Destination), toán hạng thứ hai còn được gọi toán hạng
nguồn (Source).
o Chú thích (Comment): làm cho nghĩa cho chương trình. Các chú thích phải nằm trên
cùng một dòng bắt đầu bằng dấu chấm phẩy (;). Các chú thích nếu nằm trên nhiều dòng
thì mỗi dòng cũng phải bắt đầu bằng dấu chấm phẩy (;).
Lưu ý: Chi tiết về phần này xem thêm tại Chương 7: Lp trình hợp ngữtrong
sách “Họ vi điều khiển – Tống Văn On.
TẬP LỆNH 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TẬP LỆNH 8051 - Người đăng: binharsenal4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
TẬP LỆNH 8051 9 10 211