Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 44531995 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối

Được đăng lên bởi blackjack275
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TI£U CHUÈN viÖt nam

tcvn 4453 - 1995
Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông tõng phÇn

KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi - Quy ph¹m thi c«ng
vµ nghiÖm thu
Monolithic concrete and reinforced concrete structure - Codes for construction, check and
acceptance
1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng bª t«ng do c¸c tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn. C¸c
c«ng tr×nh cã c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng do níc ngoµi ®Çu t hoÆc liªn doanh gãp vèn, nÒu
kh«ng cã c¸c chØ dÉn kÜ thuËt riªng còng ¸p dông tiªu chuÈn nµy.
1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vµ nghiÖm thu chÊt lîng
thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng c«t thÐp toµn khèi nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng, an toµn
vµ vÖ sinh m«i trêng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.
1.3. Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn
khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng thuêng (khèi luîng thÓ tÝch hçn hîp bª t«ng 1800kg/m
-2500kg/m ) ®uîc trén ngay t¹i c«ng truêng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n (bª t«ng thu¬ng
phÈm) vËn chuyÓn tõ c¸c tr¹m trén bª t«ng tËp trung.

3

3

1.4. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi:
a) C¸c kÕt cÊu lµm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng cèt liÖu rçng, bª t«ng siªu nÆng vµ
bª t«ng chÞu hãa chÊt;
b) C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p ®æ bª t«ng trong níc, bª t«ng v÷a d©ng;
c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tríc;
d) C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þnh riªng theo thiÕt kÕ;
2.

C¸c tiªu chuÈn trÝch dÉn

TCVN 5574 : 1991: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp.
TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - t¶i träng vµ t¸c ®éng;
TCVN 4033 : 1985: Xi m¨ng poocl¨ng-puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi m¨ng poocl¨ng - xØ lß cao
TCVN 2682 : 1992: Xi m¨ng poocl¨ng
TCVN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 4506 : 1987: Níc cho bª t«ng vµ v÷a - yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng - yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn
TCVN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o dìng mÉu thö
TCVN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p thö ®é sôt
TCVN 3118 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é nÐn.
TCVN 3119 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x©y dùng cêng ®é kÐo khi uèn
TCVN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dông -Yªu cÇu
chèng thÊm
TCVN 1651 : 1985: ThÐp cèt bª t«ng.
3. Cèp pha vµ ®µ gi¸o
3.1. Yªu cÇu chung
3.1.1. Cèp pha vµ ®µ gi¸o cÇn ®îc thiÕt kÕ vµ ®îc thi c«ng ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ th¸o
l¾p, kh«ng ®îc g©y ...
TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4453 - 1995
Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông tõng phÇn
KÕt cÊu t«ng bª t«ng cèt thÐp toµn khèi - Quy ph¹m thi c«ng
vµ nghiÖm thu
Monolithic concrete and reinforced concrete structure - Codes for construction, check and
acceptance
1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng t«ng do c¸c chøc x©y dùng thùc hiÖn. C¸c
c«ng tr×nh c«ng t¸c thi c«ng t«ng do níc ngoµi ®Çu t hoÆc liªn doanh gãp vèn, nÒu
kh«ng cã c¸c chØ dÉn kÜ thuËt riªng còng ¸p dông tiªu chuÈn nµy.
1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra nghiÖm thu chÊt lîng
thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ t«ng c«t thÐp toµn khèi nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng, an toµn
vµ vÖ sinh m«i trêng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.
1.3. Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu t«ng t«ng cèt thÐp toµn
khèi b»ng t«ng nÆng th«ng thuêng (khèi luîng thÓ tÝch hçn hîp ng 1800kg/m
3
-2500kg/m
3
) ®uîc trén ngay t¹i c«ng truêng hoÆc t«ng chÕ trén s½n (bª t«ng thu¬ng
phÈm) vËn chuyÓn tõ c¸c tr¹m trén bª t«ng tËp trung.
1.4. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi:
a) C¸c kÕt cÊu lµm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng ong,t«ng cèt liÖu rçng, bª t«ng siªu nÆng
bª t«ng chÞu hãa chÊt;
b) C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p ®æ bª t«ng trong níc, bª t«ng v÷a d©ng;
c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tríc;
d) C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þnh riªng theo thiÕt kÕ;
2. C¸c tiªu chuÈn trÝch dÉn
TCVN 5574 : 1991: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp.
TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - t¶i träng vµ t¸c ®éng;
TCVN 4033 : 1985: Xi m¨ng poocl¨ng-puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi m¨ng poocl¨ng - xØ lß cao
TCVN 2682 : 1992: Xi m¨ng poocl¨ng
TCVN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 4506 : 1987: Níc cho bª t«ng vµ v÷a - yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng - yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn
TCVN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o dìng mÉu thö
TCVN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p thö ®é sôt
TCVN 3118 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é nÐn.
TCVN 3119 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x©y dùng cêng ®é kÐo khi uèn
TCVN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dông -Yªu cÇu
chèng thÊm
TCVN 1651 : 1985: ThÐp cèt bª t«ng.
3. Cèp pha vµ ®µ gi¸o
3.1. Yªu cÇu chung
3.1.1. Cèp pha vµ ®µ gi¸o cÇn ®îc thiÕt ®îc thing ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, th¸o
l¾p, kh«ng ®îc g©y khã kh¨n cho c«ng viÖc ®Æt cèt thÐp, ®æ vµ ®Çm bª t«ng.
3.1.2. Cèp pha ph¶i ®îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lµm mÊt níc xi m¨ng khi ®æ ®Çm t«ng,
®ång thêi b¶o vÖ bª t«ng míi ®æ díi t¸c ®éng cña thêi tiÕt
3.1.3. Cèp pha ®µ gi¸o cÇn ®îc giang, l¾p dùng sao cho ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng kÝch
TCVN 44531995 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 44531995 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối - Người đăng: blackjack275
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
TCVN 44531995 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối 9 10 204