Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 88672011.pdf

Được đăng lên bởi nguyenngochoi2504
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8867 : 2011
Xuất bản lần 1

ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG
CỦA KẾT CẤU BẰNG CẦN ĐO VÕNG BENKELMAN
Flexible pavement - standard test method for determination of elastic
modulus of pavement structure using Benkelman beam

HÀ NỘI – 2011

TCVN 8867 : 2011
Mục lục
1

Phạm vi áp dụng .................................................................................................................................. 5

2

Tài liệu viện dẫn ................................................................................................................................... 5

3

Thuật ngữ và định nghĩa ...................................................................................................................... 5

4

Thiết bị, dụng cụ ................................................................................................................................... 6

5

Cách tiến hành ..................................................................................................................................... 6

6

Xử lý kết quả đo võng .......................................................................................................................... 9

Phụ lục A (Tham khảo) : Biểu phân đoạn tuyến để đánh giá cường độ kết cấu mặt đường mềm........12
Phụ lục B (Tham khảo)

Biểu kiểm tra thiết bị đo độ võng đàn hồi bằng cần Benkelman.....................14

Phụ lục C (Tham khảo)

Biểu ghi dữ liệu đo độ võng đàn hồi bằng cần Benkelman............................16

Phụ lục D (Qui định)

Xác định mùa bất lợi nhất, hệ số chuyển đổi mùa và chuyển đổi nhiệt độ mặt

đường…………………………………………………………………………………………………………......18
Phụ lục E (Qui định) Tiêu chuẩn loại trừ các quan sát cực trị ..............................................................23
Phụ lục F (Qui định) Phương pháp hiệu số cộng dồn để phân định các phân đoạn kết quả đo võng..28

3

TCVN 8867 : 2011

Lời nói đầu

TCVN 8867 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 251 - 98 theo quy định tại khoản
1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7
Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8867 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn,
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm
định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

4

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8867 : 2011

Áo đường mềm – Xá...
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A
TCVN 8867 : 2011
Xuất bản lần 1
ÁO ĐƯỜNG MỀM XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG
CỦA KẾT CẤU BẰNG CẦN ĐO VÕNG BENKELMAN
Flexible pavement - standard test method for determination of elastic
modulus of pavement structure using Benkelman beam
HÀ NỘI – 2011
TCVN 88672011.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 88672011.pdf - Người đăng: nguyenngochoi2504
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TCVN 88672011.pdf 9 10 496