Ktl-icon-tai-lieu

TCVN cấp kỹ thuật đường sắt

Được đăng lên bởi daophuongxd
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8893:2011
Xuất bản lần 1

CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG SẮT
(Grading for railway lines)

HÀ NỘI - 2011

TCVN 8893:2011

2

TCVN 8893:2011
Mục lục
Lời nói đầu

5

1. Phạm vi áp dụng

7

2. Tài liệu viện dẫn

7

3. Thuật ngữ và định nghĩa

7

4. Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng nối ray với đường
sắt quốc gia

8

4.1. Đường sắt khổ 1435 mm

8

4.1.1. Cấp kỹ thuật đường sắt

8

4.1.2. Các quy định về cấp kỹ thuật đường sắt

8

4.1.2.1 Năng lực của tuyến đường

8

4.1.2.2 Tốc độ thiết kế

9

4.1.2.3 Bán kính đường cong nằm

9

4.1.2.4 Độ dốc dọc tối đa

10

4.1.2.5 Kích thước mặt nền đường

11

4.1.2.6 Thông tin

11

4.1.2.7 Tín hiệu

12

4.2. Đường sắt khổ 1000 mm

13

4.2.1.

Cấp kỹ thuật đường sắt

13

4.2.2.

Các quy định về cấp kỹ thuật đường sắt

13

4.2.2.1 Năng lực của tuyến đường

13

4.2.2.2 Tốc độ thiết kế

14

4.2.2.3 Bán kính đường cong nằm

14

4.2.2.4 Độ dốc dọc tối đa

15

4.2.2.5 Kích thước mặt nền đường

15

4.2.2.6 Thông tin

16

4.2.2.7 Tín hiệu

17

4.3. Đường sắt lồng (Khổ 1435 mm & khổ 1000 mm)

17

5. Cấp kỹ thuật đường sắt đô thị

17

5.1. Các cấp đường sắt đô thị

17

5.2. Đặc trưng kỹ thuật chính của các cấp đường sắt đô thị

17

3

TCVN 8893:2011

4

TCVN 8893:2011

Lời nói đầu
TCVN 8893:2011 do Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức biên soạn, Bộ Giao thông vận
tải đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và công bố.
TCVN 8893:2011 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ngành “Cấp kỹ thuật đường
sắt” 22TCN 362-07.

5

TCVN 8893:2011

6

TCVN 8893:2011

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8893:2011

Cấp kỹ thuật đường sắt
Grading for railway lines

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các cấp kỹ
thuật: đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc
gia; đường sắt đô thị.
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động
quy hoạch phát triển, thực hiện đầu tư và tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu
hạ tầng đường sắt.
2. Tài liệu viện dẫn
Tiêu chuẩn đường sắt đô thị loại hình vận chuyển nhanh khối lượng lớn (MRT)
- Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 8585:2011.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Các thuật ngữ, định nghĩa sử dụng trong Tiêu chuẩn này được hiểu như sau:
3.1 Đường sắt quốc gia (National railways) là đường sắt phục vụ nhu cầu vận
tải chung của cả nước, từng vùng kinh tế và liên vận quốc tế.
3.2 Đường sắt đô thị (Urban railways) là đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại
hàng ngày của hành khách ở thành phố, vùng phụ cậ...
TCVN TIÊU CHUN QUC GIA
TCVN 8893:2011
Xut bn ln 1
CP K THUT ĐƯỜNG ST
(Grading for railway lines)
HÀ NI - 2011
TCVN cấp kỹ thuật đường sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN cấp kỹ thuật đường sắt - Người đăng: daophuongxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TCVN cấp kỹ thuật đường sắt 9 10 741