Ktl-icon-tai-lieu

tcvn về thực phẩm

Được đăng lên bởi vuxomtruong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5539:2002
SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Sweetened condensed milk - Specification

Lời nói đầu
TCVN 5539 : 2002 thay thế TCVN 5539 : 1991;
TCVN 5539 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn,
trên cơ sở dự thảo đề nghị của Cục quản lý Chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y tế,
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa đặc có đường được chế biến từ sữa tươi hoặc sữa bột, chất
béo sữa, có bổ sung đường.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1993) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung phương pháp đếm vi khuẩn
staphylococcus aureus. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
TCVN 5165 – 90 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.
TCVN 5448 – 91 Sữa đặc và sữa bột. Phương pháp xác định độ axit chuẩn độ.
TCVN 5533 : 1991 Sữa đặc và sữa bột. Xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước.
TCVN 5536 – 91 Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng sacaroza bằng phương pháp phân
cực.
TCVN 5779 : 1994 Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng chì.
TCVN 5780 : 1994 Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng asen.
TCVN 6262-1 : 1997 (ISO 5541-1 : 1986) Sữa và sản phẩm sữa – Định lượng Coliform. Phần 1:
0
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 C.
TCVN 6262-2 : 1997 (ISO 5541-2 : 1986) Sữa và sản phẩm sữa – Định lượng Coliform. Phần 2:
0
kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất ở 30 C.
TCVN 6265 : 1997 (ISO 6611 : 1992) Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng đơn vị khuẩn lạc nấm
0
men và/hoặc nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 25 C.
TCVN 6400 : 1998 (ISO 707 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy mẫu.
TCVN 6402 : 1998 (ISO 6785 : 1985) Sữa và sản phẩm sữa – Phát hiện Salmonella.
TCVN 6505-1 : 1999 (ISO 11866-1 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa – Định lượng E.Coli giả định.
Phần 1: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)
TCVN 6505-2 : 1999 (ISO 11866-2 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa – Định lượng E.Coli giả định.
Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) dùng 4 metylumbeliferyl-b-D-Glucuronit
(MUG).
TCVN 6505-3 : 1999 (ISO 11866-3 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa – Định lượng E.Coli giả định.
0
Phần 3: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 C sử dụng màng lọc.
TCVN 6508 : 1999 (ISO 1211 : 1984) Sữa. Phương pháp xác định hàm lượng chất béo. Phương
pháp khối lượng (phương pháp chuẩn).

TCVN 6685 : 2000 (ISO 14501 : 1998) Sữa và sữa bột – Xác định hàm lượng aflatoxin M1. Làm
sạch bằng sao ký chọn lọc và ...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5539:2002
SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Sweetened condensed milk - Specification
Lời nói đầu
TCVN 5539 : 2002 thay thế TCVN 5539 : 1991;
TCVN 5539 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn,
trên cơ sở dự thảo đề nghị của Cục quản lý Chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế,
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa đặc có đường được chế biến từ sữa tươi hoặc sữa bột, chất
béo sữa, có bổ sung đường.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1993) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung phương pháp đếm vi khuẩn
staphylococcus aureus. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
TCVN 5165 90 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.
TCVN 5448 91 Sữa đặc và sữa bột. Phương pháp xác định độ axit chuẩn độ.
TCVN 5533 : 1991 Sữa đặc và sữa bột. Xác định hàm lượng chất k và hàm lượng nước.
TCVN 5536 91 Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng sacaroza bằng phương pháp phân
cực.
TCVN 5779 : 1994 Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng chì.
TCVN 5780 : 1994 Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng asen.
TCVN 6262-1 : 1997 (ISO 5541-1 : 1986) Sữa và sản phẩm sữa Định lượng Coliform. Phần 1:
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30
0
C.
TCVN 6262-2 : 1997 (ISO 5541-2 : 1986) Sữa và sản phẩm sữa Địnhợng Coliform. Phần 2:
kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất ở 30
0
C.
TCVN 6265 : 1997 (ISO 6611 : 1992) Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng đơn vị khuẩn lạc nấm
men và/hoặc nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 25
0
C.
TCVN 6400 : 1998 (ISO 707 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy mẫu.
TCVN 6402 : 1998 (ISO 6785 : 1985) Sữa và sản phẩm sữa Phát hiện Salmonella.
TCVN 6505-1 : 1999 (ISO 11866-1 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa Định lượng E.Coli giả định.
Phần 1: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)
TCVN 6505-2 : 1999 (ISO 11866-2 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa Định lượng E.Coli giả định.
Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) dùng 4 metylumbeliferyl-b-D-Glucuronit
(MUG).
TCVN 6505-3 : 1999 (ISO 11866-3 : 1997) Sữa và sản phẩm sữa Định lượng E.Coli giả định.
Phần 3: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44
0
C sử dụng màng lọc.
TCVN 6508 : 1999 (ISO 1211 : 1984) Sữa. Phương pháp xác định hàm lượng chất béo. Phương
pháp khối lượng (phương pháp chuẩn).
tcvn về thực phẩm - Trang 2
tcvn về thực phẩm - Người đăng: vuxomtruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tcvn về thực phẩm 9 10 807