Ktl-icon-tai-lieu

TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế

Được đăng lên bởi 092-leanh
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 9250 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TCXDVN-51:2008

BỘ XÂY DỰNG

TCXDVN 51 : 2008
THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Drainage and sewerage - External Networks and Facilities
Design Standard

DỰ THẢO BÁO CÁO CUỐI CÙNG
(Các bạn có thể sử dụng bản này để tham khảo
trong khi chờ bản chính thức sẽ được phát hành trong năm 2008)

HÀ NỘI 1/2008
http://www.nuoc.com.vn

1
Vui lòng ghi rõ nuoc.com.vn khi phát hành tài liệu này

TCXDVN-51:2008

THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1.

PHẠM VI ÁP DỤNG
.

1.1. Tiêu chuNn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và
nâng cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài)
của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.
Ghi chú:
Khi thiết kế các hệ thống thoát nước còn phải tuân theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn
liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.
2.

2.1

QUI ĐNNH CHUNG

Khi thiết kế hệ thống thoát nước phải xem xét các giải pháp cơ bản của sơ đồ
thoát nước được lựa chọn phù hợp với thiết kế qui hoạch của các đô thị, khu
dân cư tập trung và khu công nghiệp,...
Các phương án thiết kế phải chú ý tới khả năng tận dụng nước thải đã được xử
lý để tái sử dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi
trồng thủy sản.

2.2

Khi lựa chọn hệ thống và sơ đồ thoát nước phải đánh giá kinh tế, kĩ thuật, mức
độ đảm bảo vệ sinh của các công trình thoát nước hiện có và khả năng tiếp tục
sử dụng chúng.

2.3

Khi thiết kế thoát nước cho các điểm dân cư, cho phép sử dụng các kiểu hệ
thống thoát nước: chung, riêng một nửa, riêng hoàn toàn hoặc hệ thống hỗn
hợp tuỳ theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh của công trình thoát
nước hiện có, trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

2.4

Đối với hệ thống thoát nước mưa, nếu điều kiện cho phép có thể sử dụng hệ
thống mương máng hở và phải chú ý xử lý phần nước mưa bị nhiễm bNn.

2.5

Hệ thống thoát nước của các xí nghiệp công nghiệp thường thiết kế theo kiểu
riêng hoàn toàn, nhưng trong các trường hợp cụ thể có thể kết hợp thu gom
toàn bộ hoặc một phần nước thải sản xuất với nước thải sinh hoạt.

2.6

Khi thiết kế thoát nước cho các cơ sở công nghiệp cần xem xét:
- Khả năng thu hồi các chất quí có trong nước thải sản xuất.
- Khả năng giảm lượng nước thải sản xuất xả ra môi trường bên ngoài bằng
cách áp dụng quá trình công nghệ hợp lí, sử dụng hệ thống cấp nước tuần hoàn
toàn bộ, một phần hoặc lấy nước thải của phân xưởng này để sử dụng cho phân
xưởng khác.
Ghi chú:
Chỉ cho ...
TCXDVN-51:2008
http://www.nuoc.com.vn
12
Q
kh
- Tng lưu lượng trung bình ca nước thi ca đon cng tính
toán.
Q’
kh
- Tng lưu lượng nước thi ca các lưu vc phía trước ming
x.
n
0 –
H s pha loãng, xác định theo điu 3.25,
Q
m
- Lưu lượng nước mưa ca các lưu vc trc tiếp ca các đon
cng phía sau ming x.
3.24 Khi kim tra điu kin thu lc mng lưới thoát nước chung trong mùa khô
thì lưu lượng nước thi sinh hot và sn xut xác định tương t như đối vi
mng lưới thoát nước riêng hoàn toàn.
3.25 B trí ming x hn hp nước mưa và nước thi và xác định h s pha l
oãng n
0
phi căn c theo điu kin v sinh, chế độ thu văn, kh năng t làm sch và
tính cht s dng ca ngun tiếp nhn. H s pha loãng n
0
thường chn t 1 đến
3, ph thuc vào v trí cng x trên mng lưới thoát nước. Đối vi các ming x
đầu lưu vc thoát nước, n
0
chn bng 3; đối vi các ming x cui lưu vc n
0
chn bng 1.
Khi la chn ngun tiếp nhn để b trí ming x hn hp nước mưa và nước
thi, ngoài vic tuân theo các quy định theo điu 2.17 còn phi tho mãn các
yêu cu sau:
- Sông (bao gm c các sông đào ln) phi có dòng chy liên tc, đặc bit vào
mùa khô, vn tc ti thiu không dưới 0,3m/s. Lưu lượng dòng sông tham gia
pha loãng (aQ) không nh hơn 5 ln so vi lưu lượng nước thi.
- H t nhi
ên hay nhân to phi có dung tích và chiu sâu ln, có dòng chy
liên tc và kh năng thay nước h trung bình 4 - 5 ln trong mt năm.
Ghi chú:
Hin nay trong nhiu d án thoát nước đô th b trí các ming x nước thi vào các
ao h nh, nông nm trong thành ph li không có điu kin thay nước, được coi là
gii pháp tm thi, khi được ci to bng h thng cng riêng ti các đim x này
phi b trí giếng tách nước thi
.
3.26 Lưu lượng hn hp nước mưa và nước thi dn đến trm x lý va mưa có
th sơ b ly bng 2 - 2,5 ln lưu lượng trung bình ca nước thi v mùa khô.
3.27 Lưu lượng tính toán hn hp nước thi q
mix
(l/s) ca tuyến cng chung trong h
thng thoát nước riêng mt na xác định theo công thc:
q
mix
= q
cit
+ Σq
lim
(3-10)
Trong đó: q
cit
– Lưu lượng tính toán ca nước thi sinh hot và sn xut có tính
đến h s không điu hoà (l/s).
Σq
lim
– lưu lượng nước mưa b nhim bNn cn được x lý, bng tng lưu lượng
gii hn ca nước mưa q
lim
đưa vào trong tuyến cng chung t mi giếng tách
nước đến đon cng tính toán (l/s).
3.28 Lưu lượng nước mưa b nhim bNn cn x lý q
lim
(l/s) xác định theo quy định
ti mc 3.2 ca tiêu chuNn này vi chu k lp li trn mưa tính toán P = 0,5-1,0
năm, điu đó đảm bo lượng nước mưa đưa x lý không dưới 70% tng lượng
nước mưa b nhim bNn.
Vui lòng ghi rõ nuoc.com.vn khi phát hành tài liệu này
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế - Trang 13
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế - Người đăng: 092-leanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế 9 10 68