Ktl-icon-tai-lieu

Tekla Structures Basic Training

Được đăng lên bởi tuanhaiphong
Số trang: 489 trang   |   Lượt xem: 7850 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tekla Structures Basic
Training

Tekla Structures 10.0
April 28, 2004
Copyright © 2004 Tekla Corporation

Contents

Contents ........................................................................................................................ i

1

Basic Modeling ............................................................................................................ 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Starting Tekla Structures ...........................................................................................................3
Create a New Model – BasicModel1..........................................................................................4
Create Grids ..............................................................................................................................7
Create Plane Views Along Grid Lines........................................................................................8
Create Foundations .................................................................................................................11
Create Steel Members.............................................................................................................16
Create Concrete Members ......................................................................................................31

Copyright © 2004 Tekla Corporation

TEKLA STRUCTURES BASIC TRAINING
Basic Modeling

i

1

In this lesson

Basic Modeling

We will go through the basic functions of Tekla Structures: How to create a new structural
3D model, how to create grids (i.e. module lines), grid views and structural members in the
model. As a result of this lesson the model will look as shown below.

1.1 Starting Tekla Structures
Starting Tekla
Structures

To start Tekla Structures, click the Windows Start button. Navigate through Programs >
Tekla Structures > Singleuser > Tekla Structures enu Europe. This will start Tekla
Structures in European environment using English language.

Copyright © 2004 Tekla Corporation

TEKLA STRUCTURES BASIC TRAINING
Basic Modeling

3

The modeling user interface is now opened. At first, most of the menu options and all the
icons are gray indicating that they are inactive. When you open an existing model or create a
new model, the icons and available menu options become active.

1.2 Create a New Model – BasicModel1
To start a new model, you first need to create an empty model database with a unique name.
In this lesson use the name BasicModel1....
Tekla Structures Basic
Training
Tekla Structures 10.0
April 28, 2004
Copyright © 2004 Tekla Corporation
Tekla Structures Basic Training - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tekla Structures Basic Training - Người đăng: tuanhaiphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
489 Vietnamese
Tekla Structures Basic Training 9 10 240