Ktl-icon-tai-lieu

Thanh chịu xoắn thuần túy

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thanh chòu xoaén thuaàn tuyù

Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng

Chöông 5

THANH CHÒU XOAÉN THUAÀN TUÙY

I. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT

MZ
Z



R



X

MZ

Z

O
Y

Hình 5.1

Hình 5.2

1.1 Thanh maët caét ngang hình troøn chòu xoaén

Toàn taïi duy nhaát moät thaønh phaàn noäi löïc, moâ men xoaén M Z , treân maët caét ngang.

Qui öôùc daáu noäi löïc: khi nhìn vaøo maët caét thaáy M Z quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà
laø döông nhö hình 5.1.

Bieåu ñoà noäi löïc:
 Bieåu ñoà moâmen xoaén hôn bieåu ñoà taûi troïng phaân boá moät baäc.
 Neáu treân sô ñoà tính coù ngaãu löïc taäp trung bieåu ñoà moâmen xoaén coù böôùc nhaûy, giaù
trò böôùc nhaûy baèng giaù trò ngaãu löïc taäp trung, nhaûy veà phía döông khi nhìn vaøo maët
caét thaáy ngaãu löïc quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà, nhaûy veà phía aâm cho tröôøng hôïp
ngöôïc laïi.
 Moâmen xoaén cuoái ñoaïn baèng moâmen xoaén ñaàu ñoaïn coäng hôïp ngaãu löïc phaân boá
treân ñoaïn ñoù (hôïp ngaãu löïc phaân boá quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà döông, ngöôïc laïi
laø aâm).

Ñònh luaät Hooke:   G. (  : öùng suaát tieáp, G : moâñun tröôï cuûa vaät lieäu,  : goùc
tröôït nhö hình 5.3)
B'


A


B

O

Hình 5.3

Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu

trang 1

06/2013

Thanh chòu xoaén thuaàn tuyù


Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng

Öùng suaát tieáp naèm treân maët caét ngang hình troøn do M Z sinh ra:   

MZ

MZ

 max

MZ

J

 max

 max

 max

d

d

Hình 5.4

D


Öùng suaát tieáp phaân boá treân maët caét ngang hình troøn theo qui luaät tuyeán tính vaø
vuoâng goùc vôùi baùn kính: baèng khoâng ôû taâm vaø lôùn nhaát taïi nhöõng ñieåm naèm treân chu vi
M
nhö hình 5.4:  max  Z .
W

d4
d3
 0,1d 4 ;W 
 0, 2d 3
32
16

Maët caét ngang hình vaønh khaên ñöôøng kính trong d , ñöôøng kính ngoaøi D coù:
  D4  d 4 
  D4  d 4  2
 d4 
4
4
J 
 0,1 D  d  ;W 
.  0, 2 D 3 1  4 
32
16
D
 D 

Öùng suaát tröôït thuaàn tuùy:


Maët caét ngang hình troøn ñaëc ñöôøng kính d coù: J  

M


M



a

a

b






d



b 

c
d



c



1

u









 uv




u

u

Hình 5.5

1



v

 u   sin 2

 uv   cos 2

Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu

trang 2

06/2013

Thanh chòu xoaén thuaàn tuyù

Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng

 uv  u




u

 uv





 u min  

900

0

0

45

0

0

45

90

 u max  


450

 u max  

 u min  


 u max  





Vật liệu dòn





 u max  

M

M

M

M

M

Vật liệu dẽo

M

Vật liệu có thớ

Goùc xoay töông ñoái giöõa hai...
Thanh chòu xoaén thuaàn tuyù Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu trang 1 06/2013
Chöông 5
THANH CHÒU XOAÉN THUAÀN TUÙY
I. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
1.1 Thanh maët caét ngang hình troøn chòu xoaén
Toàn taïi duy nhaát moät thaønh phaàn noäi löïc, moâ men xoaén
Z
M
, treân maët caét ngang.
Qui öôùc daáu noäi löïc: khi nhìn vaøo maët caét thaáy
Z
M
quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà
laø döông nhö hình 5.1.
Bieåu ñoà noäi löïc:
Bieåu ñoà moâmen xoaén hôn bieåu ñoà taûi troïng phaân boá moät baäc.
Neáu treân sô ñoà tính coù ngaãu löïc taäp trung bieåu ñoà moâmen xoaén coù böôùc nhaûy, giaù
trò böôùc nhaûy baèng giaù trò ngaãu löïc taäp trung, nhaûy veà phía döông khi nhìn vaøo maët
caét thaáy ngaãu löïc quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà, nhaûy veà pa aâm cho tröôøng hôïp
ngöôïc laïi.
Moâmen xoaén cuoái ñoaïn baèng moâmen xoaén ñaàu ñoaïn coäng hôïp ngaãu löïc phaân boá
treân ñoaïn ñoù (hôïp ngaãu löïc phaân b quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà döông, ngöôïc laïi
laø aâm).
Ñònh luaät Hooke:
.
G
(
: öùng suaát tieáp,
G
: moâñun tröôï cuûa vaät lieäu,
: goùc
tröôït nhö hình 5.3)
Z
M
Hình
5.2
Z
Y
X
Z
M
Hình
5.1
'
B
Hình 5.3
Thanh chịu xoắn thuần túy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh chịu xoắn thuần túy - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thanh chịu xoắn thuần túy 9 10 817