Ktl-icon-tai-lieu

thập phân nhị phân

Được đăng lên bởi hacker-4854
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYỂN ĐỔI GIỮA SỐ THẬP PHÂN VÀ
SỐ NHỊ PHÂN
Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu đạt một giá trị
số.
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi một số từ thập phân sang nhị phân và ngược
lại, cùng với phép toán cộng hai số nhị phân.
1. Chuyển số thập phân sang số nhị phân
Nguyên tắc của phương pháp này là lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 (kết quả chỉ lấy phần nguyên),
sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), kết quả số nhị phân thu được là tập
hợp các số dư của các phép chia.
Để dễ hiểu, chúng ta sẽ làm 2 ví dụ.
Ví dụ 1: Chuyển số 30 sang hệ nhị phân
Đầu tiên (ở dòng 1), chúng ta lấy 30 chia 2, kết quả
được 15 và số dư là 0.
Kế tiếp (ở dòng 2), chúng ta lấy số 15 chia 2, kết quả
được 7 và số dư là 1
Tiếp theo ở dòng 3, ta lấy số 7 chia 2, kết quả được 3
và dư 1
Ta tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả
chia 2 chúng ta được 0.
Số nhị phân chúng ta thu được chính là tập hợp các số
dư của các phép chia (lấy từ dưới lên).
Số 30 trong hệ nhị phân sẽ là 11110

Trang 1

Ví dụ 2: Chuyển số 71 sang hệ nhị phân
Đầu tiên (ở dòng 1), chúng ta lấy 71 chia 2, kết quả
được 35 và số dư là 1.
Kế tiếp (ở dòng 2), chúng ta lấy số 35 chia 2, kết quả
được 17 và số dư là 1
Tiếp theo ở dòng 3, ta lấy số 17 chia 2, kết quả được 8
và dư 1
Ta tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết quả
chia 2 chúng ta được 0.
Số nhị phân chúng ta thu được chính là tập hợp các số
dư của các phép chia (lấy từ dưới lên).
Số 71 trong hệ nhị phân sẽ là 1000111
Đối với phần lẻ của số thập phân, số lẻ được nhân với 2. Phần nguyên của kết quả sẽ là bit nhị phân,
phần lẻ của kết quả lại tiếp tục nhân 2 cho đến khi phần lẻ của kết quả bằng 0.
Ví dụ: Chuyển số 0.62510 sang hệ nhị phân
•
•
•

0.625 x 2 = 1.25, lấy số 1, phần lẻ 0.25
0.25 x 2 = 0.5, lấy số 0, phần lẻ 0.5
0.5 x 2 = 1.0, lấy số 1, phần lẻ 0. Kết thúc phép chuyển đổi.

Vậy kết quả 0.62510=0.1012

Ví dụ 2: đổi số 9.62510 sang hệ nhị phân
•
•

Phần nguyên 9 đổi sang hệ nhị phân là 1001
Phần lẻ 0.625 đổi sang hệ nhị phân là 0.101

Vậy số 9.62510=1001.1012
Trang 2

2. Chuyển số nhị phân sang thập phân
Bây giờ chúng ta chuyển số 1000111 về số thập phân. Ta thấy số 1000111 có tổng cộng 7 kí tự, chúng
ta sẽ đánh số 7 kí tự này từ phải sang trái và bắt đầu từ 0 như sau:
Số nhị phân

1

0

0

0

1

1

1

Thứ tự

6

5

4

3

2

1

0

Số thập phân kết quả sẽ là tổng các tích của kí tự nhị phân x 2 lũy thừa vị trí.
Tức là

1x26 + 0x25 + 0x24 + 0x23 + 1x22...
CHUYN ĐỔI GIA S THP PHÂN VÀ
S NH PHÂN
H nh phân (hay h đếm cơ s 2) là mt h đếm ch dùng hai ký t01 để biu đạt mt giá tr
s.
Trong bài viết này mình s hướng dn các bn chuyn đổi mt s t thp phân sang nh phân và ngược
li, cùng vi phép toán cng hai s nh phân.
1. Chuyn s thp phân sang s nh phân
Nguyên tc ca phương pháp này là ly s cn chuyn đổi chia cho 2 (kết qu ch ly phn nguyên),
sau đó tiếp tc ly kết qu chia 2 (và cũng ch ly phn nguyên), kết qu s nh phân thu được là tp
hp các s dư ca các phép chia.
Để d hiu, chúng ta s làm 2 ví d.
Ví d 1: Chuyn s 30 sang h nh phân
Đầu tiên ( dòng 1), chúng ta ly 30 chia 2, kết qu
được 15 và s dư là 0.
Kế tiếp ( dòng 2), chúng ta ly s 15 chia 2, kết qu
được 7 và s dư là 1
Tiếp theo dòng 3, ta ly s 7 chia 2, kết qu được 3
và dư 1
Ta tiếp tc lp li quá trình này cho đến khi kết qu
chia 2 chúng ta được 0.
S nh phân chúng ta thu được chính là tp hp các s
dư ca các phép chia (ly t dưới lên).
S 30 trong h nh phân s11110
Trang 1
thập phân nhị phân - Trang 2
thập phân nhị phân - Người đăng: hacker-4854
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thập phân nhị phân 9 10 314