Ktl-icon-tai-lieu

Thi công cầu thép

Được đăng lên bởi Kiều Hưng
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
1
1. Thi c
1. Thi c
«
«
ng c
ng c
Ç
Ç
u thÐp
u thÐp
1.1. ChÕ t
1.1. ChÕ t
¹
¹
o c
o c
Ç
Ç
u ThÐp
u ThÐp
1. 2. Thi c
1. 2. Thi c
«
«
ng KC nhÞp c
ng KC nhÞp c
Ç
Ç
u thÐp
u thÐp
1.3. TÝnh to
1.3. TÝnh to
¸
¸
n c
n c
¸
¸
c c
c c
«
«
ng tr
ng tr
×
×
nh t
nh t
¹
¹
m phôc vô x
m phôc vô x
©
©
y
y
d
d
ù
ù
ng c
ng c
Ç
Ç
u thÐp
u thÐp
2
1.1. ChÕ t
1.1. ChÕ t
¹
¹
o c
o c
Ç
Ç
u thÐp
u thÐp
C
C
¸
¸
c d
c d
¹
¹
ng thÐp c
ng thÐp c
¬
¬
b
b
n
n
ThÐp tÊm
ThÐp tÊm
: d
: d
μ
μ
i 4,5
i 4,5
-
-
8m; r
8m; r
é
é
ng 1,5
ng 1,5
-
-
2,2m, thay
2,2m, thay
®æ
®æ
i
i
chiÒu r
chiÒu r
é
é
ng 0,1
ng 0,1
-
-
0,2m; d
0,2m; d
μ
μ
y cã th
y cã th
Ó
Ó
l
l
ª
ª
n
n
®
®
Õn 100mm.
Õn 100mm.
ThÐp tÊm r
ThÐp tÊm r
é
é
ng v
ng v
¹
¹
n n
n n
¨
¨
ng
ng
: d
: d
μ
μ
i 5
i 5
-
-
18m, r
18m, r
é
é
ng 1,5
ng 1,5
-
-
2,2m
2,2m
C
C
¸
¸
c lo
c lo
¹
¹
i thÐp h
i thÐp h
×
×
nh
nh
: U, I, L..
: U, I, L..
C
C
¸
¸
c lo
c lo
¹
¹
i thÐp tr
i thÐp tr
ß
ß
n
n
:
:
§
§
inh t
inh t
¸
¸
n, bu l
n, bu l
«
«
ng,con l
ng,con l
¨
¨
n...
n...
...
...
Tham kh
Tham kh
o theo c
o theo c
¸
¸
c s
c s
n ph
n ph
È
È
m c
m c
ñ
ñ
a nh
a nh
μ
μ
SX.
SX.
Tõ c
Tõ c
¸
¸
c lo
c lo
¹
¹
i thÐp n
i thÐp n
μ
μ
y
y
Æ
Æ
C
C
Ç
Ç
u thÐp
u thÐp
Thi công cầu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi công cầu thép - Người đăng: Kiều Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thi công cầu thép 9 10 934