Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 7090 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT
LÝ HOÁ CƠ BẢN CỦA NGUYÊN LIỆU TRONG
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thọ
BÀI 1: PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU
1.

KHÁI NIỆM:

Mẫu ban đầu được lấy từ các bao bì chứa đựng (hay đơn vị chứa) khác
nhau, ở các vị trí khác nhau để đảm bảo tính chất đại diện trung bình cho lô
hàng. Số lượng của mẫu ban đầu tuỳ thuộc vào số lượng đơn vị chứa của lô
hàng.
Mẫu trung bình là lượng mẫu cần thiết lấy ra từ mẫu ban đầu sau khi đã
trộn đều mẫu ban đầu. Nó phụ thuộc vào loại và dạng sản phẩm ban đầu.
Mẫu phân tích là lượng mẫu cần thiết dùng cho quá trình phân tích được
lấy ra từ mẫu trung bình. Các loại mẫu đều được dán nhãn.
2.

CÁCH TIẾN HÀNH LẤY MẪU:

2.1.

Đối với nguyên vật liệu rắn:
Gồm các loại ngũ cốc, hạt cà phê, cacao, các sản phẩm dạng rời, dạng bột...

Trên thương trường các sản phẩm này thường được chứa đựng trong bao
tải với khối lượng mỗi bao từ 50 - 70kg.
Người ta thường quy định trong lô hàng có số lượng bao dưới 5 thì bao
nào cũng lấy một ít ở vị trí khác nhau. Trong lô hàng từ 6 - 100 bao thì lấy ít
nhất 5 bao, trong lô có số bao lớn hơn 101 trở lên thì lấy ít nhất 5% số bao .v.v.
Dụng cụ lấy mẫu là xiên lấy mẫu. Tất cả các mẫu ban đầu lấy ở các bao
khác nhau và các vị trí khác nhau của lô hàng cần được trộn đều để lấy mẫu
trung bình. Đối với nguyên vật liệu rắn, số lượng mẫu trung bình trên mặt
phẳng, tạo thành hình vuông, gạch 2 đường chéo để tạo thành 4 tam giác, loại bỏ
hai tam giác đối diện bất kỳ, thu lượng mẫu ở hai tam giác còn lại. Nếu cân
lượng mẫu của hai tam giác còn lại mà vẫn lớn hơn 2 kg. Ta dùng lượng mẫu
trung bình này để lấy mẫu phân tích. Phần còn lại của mẫu phân tích là mẫu lưu.

1

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

* Đối với các loại rau, củ, quả:
Rau, củ, quả thường chứa đựng trong sọt hoặc thùng cacton có lỗ thông
thoáng. Muốn lấy mẫu ban đầu, ta chọn tỷ lệ xác suất giống như phần ngũ cốc
đã nói ở trên theo các đơn vị chứa ở các vị trí khác nhau của lô hàng, sau đó trộn
đều nguyên liệu ở các đơn vị chứa để có mẫu ban đầu. Từ mẫu ban đầu, dùng
phương pháp chia mẫu bằng hai đường chéo hình vuông (như đã nói ở phần
trên) để ta có mẫu trung bình với khối lượng từ 3 - 5kg. Sau đó cắt, thái hoặc
nghiền nhỏ, trộn đều ta sẽ lấy được mẫu trung bình mong muốn với khối lượng
khoảng 2kg và tiếp tục dùng để lấy mẫu phân tích. Phần còn lại của mẫu phân
tích là mẫu lưu.
2.2.

Đối với nguyên liệu dạng lỏng: Rượu, cồn, nước mắm .v.v.

Sản phẩm lỏng thường chứa trong t...
Thí nghim Công ngh thc phm
1
CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHT
LÝ HOÁ CƠ BN CA NGUYÊN LIU TRONG
CÔNG NGH THC PHM
Biên son: PGS.TS Nguyn Th
BÀI 1: PHƯƠNG PHÁP LY MU
1. KHÁI NIM:
Mu ban đầu được ly t các bao bì cha đựng (hay đơn v cha) khác
nhau, các v trí khác nhau để đảm bo tính cht đại din trung bình cho lô
hàng. S lượng ca mu ban đầu tu thuc vào s lượng đơn v cha ca lô
hàng.
Mu trung bình là lượng mu cn thiết ly ra t m
u ban đầu sau khi đã
trn đều mu ban đầu. Nó ph thuc vào loi và dng sn phm ban đầu.
Mu phân tích là lượng mu cn thiết dùng cho quá trình phân tích được
ly ra t mu trung bình. Các loi mu đều được dán nhãn.
2. CÁCH TIN HÀNH LY MU:
2.1. Đối vi nguyên vt liu rn:
Gm các loi ngũ cc, ht cà phê, cacao, các sn phm dng ri, dng bt...
Trên thươ
ng trường các sn phm này thường được cha đựng trong bao
ti vi khi lượng mi bao t 50 - 70kg.
Người ta thường quy định trong lô hàng có s lượng bao dưới 5 thì bao
nào cũng ly mt ít v trí khác nhau. Trong lô hàng t 6 - 100 bao thì ly ít
nht 5 bao, trong lô có s bao ln hơn 101 tr lên thì ly ít nht 5% s bao .v.v.
Dng c ly mu là xiên ly mu. Tt c các mu ban đầu ly các bao
khác nhau và các v trí khác nhau c
a lô hàng cn được trn đều để ly mu
trung bình. Đối vi nguyên vt liu rn, s lượng mu trung bình trên mt
phng, to thành hình vuông, gch 2 đường chéo để to thành 4 tam giác, loi b
hai tam giác đối din bt k, thu lượng mu hai tam giác còn li. Nếu cân
lượng mu ca hai tam giác còn li mà vn ln hơn 2 kg. Ta dùng lượng mu
trung bình này để ly mu phân tích. Phn còn li c
a mu phân tích là mu lưu.
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 9 10 146