Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm động cơ

Được đăng lên bởi VõTấn Long
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS .Dæång Viãût Duîng

THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ

THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ
1. MUÛC ÂÊCH YÏ NGHÉA
Giaïo trçnh naìy nhàòm muûc âêch:
• Hiãøu roî lyï thuyãút âaî âæåüc hoüc
• Biãút nghiãn cæïu, tçm hiãøu mäüt váún âãö kyî thuáût bàòng thæûc nghiãûm
• Biãút sæí duûng caïc thiãút bë thê nghiãûm, duûng cuû âo hiãûn âaûi.
• Xáy dæûng caïc âæåìng âàûc tênh täúc âä, âàûc tênh taíi, âàûc tênh âiãöu chènh âäüng cå
bàòng thæûc nghiãûm

2. SÅ ÂÄ,Ö NGUYÃN LYÏ LAÌM VIÃÛC CUÍA THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM.
- Phoìng thê nghiãûm âäüng cå bao gäöm 2 pháön chênh:
+ Phoìng làõp âàût caïc thiãút bë (Dyno)
+ Phoìng âiãöu khiãøn (Puma).

1

TS .Dæång Viãût Duîng

THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ

2.1. Så âäö bäú trê thiãút bë taûi phoìng thê nghiãûm âäüng cå
15

8
14

31

13

9

12

33

2726252423222120191817

16
32

34

29 28

35

3

2
36

11
10

1

4

5

6

30

7

Hçnh 1: Så âäö phoìng thê nghiãûm.
1:Thiãút bë âo âäü khoïi cuía âäüng cå (Opacimeter) ;
2:Âäüng cå máùu (Âäüng cå MAZDA);
3:Bàng thæí (APA);
4:Thiãút bë âiãöu chènh nhiãût âäü næåïc laìm maït (AVL 553);
5:Thiãút bë xaïc âënh suáút tiãu hao nhiãn liãûu (AVL 733);
6:Thiãút bë âiãöu chènh nhiãût âäü, aïp suáút dáöu bäi trån cho âäüng cå (AVL 554);
7:Thiãút bë laìm maït caïc caím biãún ;
8:Thiãút bë thu nháûn caïc tên hiãûu tæì caím biãún (Hay bäü xæí lyï);
16:Thiãút bë âo âäü loüt khê Cacte (näúi thäng nàõp daìn coì våïi âæåìng naûp) ;
9:Âæåìng äúng naûp cuía âäüng cå ;
2

THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ

TS .Dæång Viãût Duîng

10: Âæåìng äúng thaíi cuía âäüng cå ;
11:Khåïp näúi caïc truûc âäüng cå vaì bàng taíi ;
12:Caím biãún âo aïp suáút tæång âäúi cuía khê naûp ;
13:Caím biãún âo aïp suáút tuyãût âäúi cuía khê naûp ;
14:Caím biãún âo nhiãût âäü cuía khê naûp ;
15:Caím biãún âo âäü áøm cuía mäi træåìng khäng khê trong phoìng thê nghiãûm ;
17:Caím biãún âo aïp suáút phun (gàõn åí maïy säú 4 vaì âæåìng dáöu cao aïp) ;
18:Caím biãún âo aïp suáút cuía quaï trçnh chaïy (âæåüc gàõn åí maïy 1);
19:Caím biãún âo nhiãût âäü næåïc vaìo;
20:Caím biãún âo nhiãût âäü næåïc ra ;
21:Caím biãún âo täúc âäü âäüng cå ;
22:Caím biãún âo nhiãût âäü dáöu vaìo åí âäüng cå ;
23:Caím biãún âo nhiãût âäü nhiãn liãûu ;
24:Caím biãún âo aïp suáút tuyãût âäúi cuía dáöu bäi trån ;
25:Caím biãún âo aïp suáút tuyãût âäúi cuía nhiãn liãûu ;
26:Caím biãún âo âäü rung cuía âäüng cå ;
27:Caím biãún âo âäü nháúc kim phun cuía âäüng cå ;
28:Caím biãún âo aïp suáút cuía khê xaí ;
29:Caím biãún âo nhiãût âäü khê xaí ;
30:Caím biãún âo nhiãût âäü cuía dáöu ra (nàòm åí thiãút bë 6) ;
31:Thiãút...
THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ TS .Dæång Viãût Duîng
THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ
1. MUÛC ÂÊCH YÏ NGHÉA
Giaïo trçnh naìy nhàòm muûc âêch:
Hiãøu roî lyï thuyãút âaî âæåüc hoüc
Biãút nghiãn cæïu, tçm hiãøu mäüt váún âãö kyî thuáût bàòng thæûc nghiãûm
Biãút sæí duûng caïc thiãút bë thê nghiãûm, duûng cuû âo hiãûn âaûi.
Xáy dæûng caïc âæåìng âàûc tênh täúc âä, âàûc tênh taíi, âàûc tênh âiãöu chènh âäüng cå
òng thæûc nghiãûm
2. SÅ ÂÄ,Ö NGUYÃN LYÏ LAÌM VIÃÛC CUÍA THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM.
- Phoìng thê nghiãûm âäüng cå bao gäöm 2 pháön chênh:
+ Phoìng làõp âàût caïc thiãút bë (Dyno)
+ Phoìng âiãöu khiãøn (Puma).
1
thí nghiệm động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm động cơ - Người đăng: VõTấn Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
thí nghiệm động cơ 9 10 672