Ktl-icon-tai-lieu

Thí Nghiệm oto

Được đăng lên bởi Phong Đỗ Văn
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 1 lần
http://www.ebook.edu.vn
1
BAØI 1:
XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ BAÙM CUÛA OÂ TOÂ
TREÂN BAÊNG THÖÛ PHANH VARIOFLEX 306 S/2
A. NOÄI DUNG THÍ NGHIEÄM
1.1 MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU THÍ NGHIEÄM
1.1.1 Muïc ñích
ª Giuùp sinh vieân naém vöõng boá trí chung, keát caáu cuûa heä thoáng truyeàn löïc
vaø söï hình thaønh löïc keùo tieáp tuyeán giöõa oâ toâ vaø maët ñöôøng.
ª Xaùc ñònh heä soá baùm cuûa baùnh xe chuû ñoäng vaø maët ñöôøng.
ª Ñaùnh giaù vai troø cuûa heä soá baùm ñoái vôùi tính naêng ñoäng löïc hoïc cuûa oâ toâ.
1.1.2 Yeâu caàu
Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc yeâu caàu sau:
ª Naém vöõng boá trí chung, keát caáu, caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø nguyeân lyù laøm
vieäc cuûa heä thoáng truyeàn löïc, tính naêng ñoäng löïc hoïc cuûa oâ toâ.
ª Naém vöõng khaùi nieäm heä soá baùm cuûa baùnh xe chuû ñoäng vaø maët ñöôøng,
caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán heä soá baùm.
ª Naém vöõng thao taùc, quy trình vaän haønh baêng thöû Varioflex 306 S/2 vaø an
toaøn trong thí nghieäm. Taøi lieäu tham khaûo: Saùch höôùng daãn söû duïng baêng
thöû phanh Varioflex 306 S/2 (Operation Manual – For Roller Test Stand)
do AVL cung caáp.
ª Naém vöõng caùc böôùc chuaån bò, cô sôû lyù thuyeát, phöông phaùp xaùc ñònh heä
soá baùm.
ª Naém vöõng phöông phaùp xöû lyù soá lieäu thöïc nghieäm.
ª Tuaân thuû höôùng daãn cuûa giaùo vieân phuï traùch thí nghieäm vaø noäi quy
phoøng thí nghieäm.
1.2 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ BAÙM CUÛA OÂ TOÂ
Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå oâ toâ chuyeån ñoäng ñöôïc treân maët ñöôøng laø löïc keùo tieáp
tuyeán taïi baùnh xe chuû ñoäng (P
k
) phaûi lôùn hôn hoaëc baèng toång caùc löïc caûn taùc duïng leân
oâ toâ (ΣP
caûn
) vaø nhoû hôn hoaëc baèng löïc baùm giöõa baùnh xe chuû ñoäng vaø maët ñöôøng (P
φ
).
ΣP
caûn
P
k
P
φ
(1.1)
Löïc baùm giöõa baùnh xe chuû ñoäng vaø maët ñöôøng (P
φ
) ñöôïc ñaëc tröng baèng heä soá
baùm (φ). Heä soá baùm (φ) giöõa baùnh xe chuû ñoäng vôùi maët ñöôøng laø tyû soá giöõa löïc baùm
(P
φ
) vôùi troïng löôïng baùm (G
φ
); troïng löôïng baùm (G
φ
) laø taûi troïng thaúng ñöùng taùc duïng
leân baùnh xe chuû ñoäng.
φ = P
φ
/ G
φ
(1.2)
Thí Nghiệm oto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí Nghiệm oto - Người đăng: Phong Đỗ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Thí Nghiệm oto 9 10 165