Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm vi xử lý DHBK Tp Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Xuân Thắng Nguyễn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỚI NÚT NHẤN VÀ LED ĐƠN
THÍ NGHIỆM 1: Viét chương trình liên tục đọc trạng thái của nút nhấn được nối đến P1.0 và hiển
thị ra Led được nối tại chân P1.1 ( bit thứ nhất của Led thanh BL202)
MAIN:

ORG 2000H
MOV C,P1.0
MOV P1.1,C
SJMP MAIN
END

THÍ NGHIỆM 2: Viết chương trình tạo xung vuông 1Hz được nối đến chân P1.0
ORG 2000H
MAIN:

CPL P1.0
MOV R5,#10

LAP1: MOV R6,#100
LAP:MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
SJMP MAIN
END
Thay đổi tần số xung vuông thành 0.5Hz với chu kỳ nhiệm vụ là 30%
MAIN:
LAP1:
LAP:

LOOP1:
LOOP:

ORG 2000H
SETB P1.0
MOV R5,#6
MOV R6,#200
MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
CLR P1.0
MOV R5,#14
MOV R6,#200
MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LOOP
DJNZ R5,LOOP1

SJMP MAIN
END
THÍ NGHIỆM 3: Viết chương trình tạo xung vuông 1Hz dùng Timer0 ( không dung ngắt)

LOOP:
LAP:

ORG 2000H
MOV TMOD,#01H
MOV R7,#10
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
CLR TR0
DJNZ R7,LAP
CPL P1.0
SJMP LOOP
END

THÍ NGHIỆM 3: Viết chương trình tạo xung vuông 0.5Hz dùng Timer0 với chu kỳ nhiệm vụ 30%
ORG 2000H
MOV TMOD,#01H
SETB P1.0
ACALL DELAY1
CLR P1.0
ACALL DELAY2
DELAY 1:
MOV R7,#12
LAP:
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
CLR TR0
DJNZ R7,LAP
RET
DELAY 2:
MOV R7,#28
LAP:
MOV TH0,#HIGH(-50000)

MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
CLR TR0
DJNZ R7,LAP
RET
END

Dùng ngắt Timer 0 để tạo xung vuông 1Hz

MAIN:

ORG 2000H
LJMP MAIN
ORG 200BH
LJMP ISR_T0
MOV TMOD,#01H
MOV R7,#20
CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
MOV IE,#82H
SJMP $

ISR_T0:

EXIT:

CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
DJNZ R7,EXIT
CPL P1.0
MOV R7,#20
RETI
END

THÍ NGHIỆM 4: dùng cổng Gate
ORG 2000H
MOV TMOD,#00001001
MOV TH0,#0
MOV TL0,#0
SETB TR0

AGAIN: MOV A,TH0
CJNE A,TH0,AGAIN
MOV B,#4
DIV AB
ACALL DISPLAY
SJMP AGAIN
DISPLAY: ACALL BCDTO7SEG
MOV P1,A
RET
BCDTO7SEG:
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
RET
TABLE: DB 40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,10H
END

THÍ NGHIỆM 4: Viết chương trình làm cho led nối đến chân P1.0 chớp tắt với tần số có thể tăng
( hoặc giảm) bằng cách nhấn nút nối đến chân P1.1 ( hoặc P1.2 ). Chu kỳ chớp tắt trung bình được
chọn là 1s
ORG 2000H
MOV 31H,#100;TAO XUNG 0.1Hz
MOV 32H,#20 ;TAO XUNG 0.5Hz
MOV 33H,#10 ;TAO XUNG 1Hz
MOV 34H,#5 ;TAO XUNG 2Hz
MOV 35H,#4 ;TAO XUNG 2.5Hz
MOV 36H,#2 ;TAO XUNG 5Hz
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#33H
LOOP:
JNB P1.1,LOOP1 ;TANG TAN SO
JNB P1.2,LOOP2 ;GIAM TAN SO
CALL DELAY
CPL P1.0
SJMP LOOP
LOOP1...
BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỚI NÚT NHẤN VÀ LED ĐƠN
THÍ NGHIỆM 1: Viét chương trình liên tục đọc trạng thái của nút nhấn được nối đến P1.0 và hiển
thị ra Led được nối tại chân P1.1 ( bit thứ nhất của Led thanh BL202)
ORG 2000H
MAIN: MOV C,P1.0
MOV P1.1,C
SJMP MAIN
END
THÍ NGHIỆM 2: Viết chương trình tạo xung vuông 1Hz được nối đến chân P1.0
ORG 2000H
MAIN: CPL P1.0
MOV R5,#10
LAP1: MOV R6,#100
LAP:MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
SJMP MAIN
END
Thay đổi tần số xung vuông thành 0.5Hz với chu kỳ nhiệm vụ là 30%
ORG 2000H
MAIN: SETB P1.0
MOV R5,#6
LAP1: MOV R6,#200
LAP: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LAP
DJNZ R5,LAP1
CLR P1.0
MOV R5,#14
LOOP1: MOV R6,#200
LOOP: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LOOP
DJNZ R5,LOOP1
thí nghiệm vi xử lý DHBK Tp Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm vi xử lý DHBK Tp Hồ Chí Minh - Người đăng: Xuân Thắng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
thí nghiệm vi xử lý DHBK Tp Hồ Chí Minh 9 10 676