Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị dầu khí

Được đăng lên bởi Đăng Hải Hoàng
Số trang: 384 trang   |   Lượt xem: 4840 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC
Đề mục

Trang

GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ...................................................................................... 3
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN ....................................... 5
BÀI 1 THIẾT BỊ PHẢN ỨNG .................................................................................. 7
1.1. VAI TRÕ CỦA THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ ............. 8
1.2. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG CRACKING XÖC TÁC CẶN TẦNG SÔI ................... 11
1.3. THIẾT BỊ REFORMING VỚI BỘ PHẬN TÁI SINH XÖC TÁC LIÊN TỤC ..... 42
1.4. CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KHÁC ............................................................... 75
1.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .................................................................................. 93
BÀI 2 THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ...................................................................... 95
2.1. VAI TRÕ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ..... 96
2.2. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU ỐNG CHÙM .......................................... 97
2.3. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT CÓ MẬT ĐỘ TRAO ĐỔI NHIỆT CAO .......... 110
2.4. TẬN DỤNG NHIỆT VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG .................... 139
2.5. LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT................................................... 147
2.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ................................................................................ 150
BÀI 3 THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN ......................................................... 152
3.1. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NÉN ......................................................................... 152
3.2. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NI-TƠ ...................................................................... 169
3.3. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ................................................................................ 175
BÀI 4 THIẾT BỊ XỬ LÝ LÀM SẠCH SẢN PHẨM ............................................... 177
4.1. MỤC ĐÍCH QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH ......................................................... 178
4.2. TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ..................................................... 178
4.3. CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂN HÌNH TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ ........ 184
BÀI 5 THIẾT BỊ CHƢNG CẤT ........................................................................... 229
5.1. VAI TRÕ THIẾT BỊ CHƢNG CẮT VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .......... 230
5.2. NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH CHƢNG CẤT DẦU MỎ .................................... 231
5.3. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ CHƢNG CẤT .......... 244
5.4. CÁC QUÁ TRÌNH CHƢNG CẤT ĐIỂN HÌNH ...
1
MỤC LỤC
Đề mục Trang
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ...................................................................................... 3
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN ....................................... 5
BÀI 1 THIẾT BỊ PHẢN ỨNG .................................................................................. 7
1.1. VAI TRÕ CỦA THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ ............. 8
1.2. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG CRACKING XÖC TÁC CẶN TẦNG SÔI ................... 11
1.3. THIẾT BỊ REFORMING VỚI BỘ PHẬN TÁI SINH XÖC TÁC LIÊN TỤC ..... 42
1.4. CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KHÁC ............................................................... 75
1.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .................................................................................. 93
BÀI 2 THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ...................................................................... 95
2.1. VAI TRÕ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ..... 96
2.2. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU ỐNG CHÙM .......................................... 97
2.3. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT CÓ MẬT ĐỘ TRAO ĐỔI NHIỆT CAO .......... 110
2.4. TẬN DỤNG NHIỆT VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG .................... 139
2.5. LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ................................................... 147
2.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ................................................................................ 150
BÀI 3 THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN ......................................................... 152
3.1. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NÉN ......................................................................... 152
3.2. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NI- ...................................................................... 169
3.3. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ................................................................................ 175
BÀI 4 THIẾT BỊ XỬ LÝ LÀM SẠCH SẢN PHẨM ............................................... 177
4.1. MỤC ĐÍCH QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH ......................................................... 178
4.2. TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ..................................................... 178
4.3. CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂN HÌNH TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ ........ 184
BÀI 5 THIẾT BỊ CHƢNG CẤT ........................................................................... 229
5.1. VAI TRÕ THIẾT BỊ CHƢNG CẮT VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .......... 230
5.2. NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH CHƢNG CẤT DẦU MỎ .................................... 231
5.3. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ CHƢNG CẤT .......... 244
5.4. CÁC QUÁ TRÌNH CHƢNG CẤT ĐIỂN HÌNH ............................................. 273
5.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ................................................................................ 294
BÀI 6 THIẾT BỊ HẤP PHỤ, HẤP THỤ ............................................................... 295
6.1. Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ ................................ 295
6.2. HẤP THỤ TRONG CHẾ BIẾN DẦU K .................................................... 296
Thiết bị dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị dầu khí - Người đăng: Đăng Hải Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
384 Vietnamese
Thiết bị dầu khí 9 10 688