Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị nhiệt: Lò hơi và thiết bị gia nhiệt

Được đăng lên bởi trainghean
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Thiết bị nhiệt: Lò hơi và thiết bị gia nhiệt

NỒI HƠI & THIẾT BỊ GIA NHIỆT
1. GIƠI THIỆU .........................................................................................1
2. CÁC LOẠI LÒ HƠI .............................................................................2
3. ĐÁNH GIÁ LÒ HƠI.............................................................................9
4. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ............26
5. DANH SÁCH SÀNG LỌC CÁC GIẢI PHÁP..................................32
6. BẢNG TÍNH VÀ CÁC CÔNG CỤ KHÁC .......................................36
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................41
1. GIƠI THIỆU
Phần này trình bày ngắn gọn về Lò hơi và các thiết bị phụ trợ tại Bộ phận Lò hơi.
Lò hơi là một thiết bị giúp đưa nhiệt của quá trình đốt cháy cho nước cho đến khi nước được
đun nóng hoặc thành hơi. Nước nóng hoặc hơi dưới tác động của áp suất sẽ truyền nhiệt sang
một quy trình. Nước là tác nhân trung gian rẻ tiền và hữu dụng giúp truyền nhiệt sang một
quy trình. Khi nước được chuyển thành hơi, thể tích sẽ tăng lên khoảng 1.600 lần, tạo ra một
lực mạnh như là thuốc súng. Vì vậy lò hơi là thiết bị phải được vận hành với tinh thần cẩn
trọng cao độ.
Hệ thống lò hơi bao gồm: một hệ thống nước cấp, hệ thống hơi và hệ thống nhiên liệu. Hệ
thống nước cấp cấp nước cho lò hơi và tự động điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu hơi. Sử
dụng nhiều van nên cần bảo trì và sửa chữa. Hệ thống hơi thu gom và kiểm soát hơi do lò
hơi sản xuất ra. Một hệ thống đường ống dẫn hơi tới vị trí cần sử dụng. Qua hệ thống này, áp
suất hơi được điều chỉnh bằng các van và kiểm tra bằng máy đo áp suất hơi. Hệ thống nhiên
liệu bao gồm tất cả các thiết bị được sử dụng để tạo ra nhiệt cần thiết. Các thiết bị cần dùng
trong hệ thống nhiên liệu phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng trong hệ thống nhiên liệu.
Nước đưa vào lò hơi được chuyển thành hơi được gọi là nước cấp. Nước cấp có hai nguồn
chính là: (1) Nước ngưng hay hơi ngưng tuần hoàn từ các quy trình và (2) nước đã qua xử
lý (nước thô đã qua xử lý) từ bên ngoài bộ phận lò hơi và các quy trình của nhà máy. Để nâng
cao hiệu quả sử dụng lò hơi, một thiết bị trao đổi nhiệt đun nóng sơ bộ nước cấp sử dụng
nhiệt thải từ khí lò.

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp Châu Á – 
©UNEP

1

Thiết bị nhiệt: Lò hơi và thiết bị gia nhiệt
EXHAUST GAS

STEAM TO
PROCESS

VENT

STACK
DEAERATOR

Econo
mizer

PUMPS

VENT

BOILER
BURNER

...
Thiết b nhit: Lò hơi và thiết b gia nhit
NI HƠI & THIT B GIA NHIT
1. GIƠI THIU .........................................................................................1
2. CÁC LOI LÒ HƠI .............................................................................2
3. ĐÁNH GIÁ LÒ HƠI.............................................................................9
4. CÁC GII PHÁP S DNG NĂNG LƯỢNG HIU QU............26
5. DANH SÁCH SÀNG LC CÁC GII PHÁP..................................32
6. BNG TÍNH VÀ CÁC CÔNG C KHÁC.......................................36
7. TÀI LIU THAM KHO ..................................................................41
1. GIƠI THIU
Phn này trình bày ngn gn v Lò hơi và các thiết b ph tr ti B phn Lò hơi.
Lò hơi là mt thiết b giúp đưa nhit ca quá trình đốt cháy cho nước cho đến khi nước được
đun nóng hoc thành hơi. Nước nóng hoc hơi dưới tác động ca áp sut s truyn nhit sang
mt quy trình. Nước là tác nhân trung gian r tin và hu dng giúp truyn nhit sang mt
quy trình. Khi nước được chuyn thành hơi, th tích s tăng lên khong 1.600 ln, to ra mt
lc mnh như là thuc súng. Vì vy lò hơi là thiết b phi được vn hành vi tinh thn cn
trng cao độ.
H thng lò hơi bao gm: mt h thng nước cp, h thng hơi và h thng nhiên liu. H
thng nước cp cp nước cho lò hơi và t động điu chnh nhm đáp ng nhu cu hơi. S
dng nhiu van nên cn bo trì và sa cha. H thng hơi thu gom và kim soát hơi do lò
hơi sn xut ra. Mt h thng đường ng dn hơi ti v trí cn s dng. Qua h thng này, áp
sut hơi được điu chnh bng các van và kim tra bng máy đo áp sut hơi. H thng nhiên
liu bao gm tt c các thiết b được s dng để to ra nhit cn thiết. Các thiết b cn dùng
trong h thng nhiên liu ph thuc vào loi nhiên liu s dng trong h thng nhiên liu.
Nước đưa vào lò hơi được chuyn thành hơi được gi là nước cp. Nước cp có hai ngun
chính là: (1) Nước ngưng hay hơi ngưng tun hoàn t các quy trình và (2) nước đã qua x
(nước thô đã qua x lý) t bên ngoài b phn lò hơi và các quy trình ca nhà máy. Để nâng
cao hiu qu s dng lò hơi, mt thiết b trao đổi nhit đun nóng sơ b nước cp s dng
nhit thi t khí lò.
Hướng dn s dng năng lượng hiu qu trong ngành công nghip Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
©UNEP
1
Thiết bị nhiệt: Lò hơi và thiết bị gia nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị nhiệt: Lò hơi và thiết bị gia nhiệt - Người đăng: trainghean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thiết bị nhiệt: Lò hơi và thiết bị gia nhiệt 9 10 145