Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Bị TĐN Bách Khoa Hà Nội

Được đăng lên bởi tien-levank56bk
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập dài môn: Thiết bị trao đổi nhiệt- MSSV 20110847
Đề bài:
Thiết kế bình làm mát dầu trên biển: Dầu SAE-30
0

Dầu

65 C;

Nước biển

56 C
0
20 C;

140 kpa

0

40 kpa

0

32 C
Lưu lượng khối lượng: G = 20 kg/s
Yêu cầu:
- Thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống vỏ. Các thông số và
kích thước cơ bản.
- Chi phí và đáng giá.
Bài làm:
1 : Tính toán thiết kế TBTĐN kiểu ống vỏ
Nhiệt độ trung bình của dầu:

0

= 0,5 . ( 65 + 56) = 60,5 C
0

Tra bảng 6 [1]. Thông số vật lý của dầu tại t = 60,5 C ta được:
3

855,7 kg/ m .
1,908 kJ/ kg độ.
-2

0,10716 . 10 W/m độ.
-6

2

48,96 . 10 N.s/m .
-6

2

5,718 . 10 m /s.
86,98.
Nhiệt độ trung bình của nước:
1
STT-53

Bài tập dài môn: Thiết bị trao đổi nhiệt- MSSV 20110847
0

= 0,5 . ( 20 + 32) = 26 C.

2
STT-53

0

Thông số vật lý của nước tại nhiệt độ 26 C:
3

996,7 kg/ m .
4,178 kJ/ kg độ.
-2

61,04 . 10 W/m độ.
-6

2

0,885 . 10 m /s.
6,06.
Coi tổn thất nhiệt ra môi trường không đáng kể:
Q = Qoil = Qn
được: Lượng nhiệt dầu nóng nhả ra = lượng nhiệt nước làm mát nhận
Trong đó:
Qoil = moil .
20.
1,908 . ( 65 – 56) = 343,44 (kW)
Qn == m
n .
Vậy lưu lượng nước vào làm mát dầu:
Mn =

=

= 6,85 kg/s

Cho nước làm mát chuyển động trong ống, dầu nóng chuyển động
lên ngoài ống.
+ Ống: - Vật liệu ống là thép cacbon:

60 W/mK

- Nước chuyển động trong ống thẳng đường kính ¾ in ( d0 =
19m, di = 16 mm)
- Ống bố trí hình vuông, pt/d0 = 1,25
Chọn thiết bị 1 hành trình ống, 1 hành trình vỏ. Vậy tổng số ống:
mn =

=

Nt =

=

= 22,8

ống
Chọn tốc độ nước đi trong ống

= 1,5

m/s Chọn tổng số ống: Nt = 24 ống.
Tính kiểm tra vận tốc đã chọn:
- Tiết diện ống trong 1 hành trình:

= 0,0048 m

2

- Tốc độ trong ống lúc này:

= 1,45 (m/s)

=
Ở đây ta thấy
lại.

= 1,5 m/s. Do vậy không cần tính toán

Đường kính vỏ ống được xác định theo công thức:
.
Với thiết bị 1 hành trình ống – 1 hành trình vỏ:
CTP = 0,93 (hằng số tính toán số ống)
0

CL = 1,0 (hằng số bố trí ống với góc 90 )
PR =

(bước ống/ đường kính ngoài của ống)

PR = 1,25
Đường kính ống vỏ:

3
STT 53

= 136 mm
Chọn Ds = 140 mm

4
STT 53

Bài tập dài môn: Thiết bị trao đổi nhiệt
Đánh giá ban đầu:
+ Đường kính thân vỏ: Ds = 0,14 m
+ Số ống:

Nt = 24

+ Đường kính ngoài ống: d0 = 19mm
+ Đường kính trong ống: di = 16 mm
+ Bước ống:

PT = 0,02375 m

Mặt cắt ngang chùm ống ( theo phương pháp Kesn)
As = (Ds – NTC . d0) / B
Trong đó: B là khoảng cách vách ngăn: B = 0,2m vách ngăn cắt
25%
= 5,89
2

As = (0,14 – 5,89.0,019) 0,5 = 0,014 m .
Đường kính tương đương phía vỏ:
De =

= 0,019 ...
Đề bài:
Thiết kế bình làm mát dầu trên biển: Dầu SAE-30
Dầu
65
0
C;
140 kpa
56
0
C
Nước biển
20
0
C;
40 kpa
32
0
C
Lưu lượng khối lượng: G = 20 kg/s
Yêu cầu:
- Thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống vỏ. Các thông số và
kích thước cơ bản.
- Chi phí và đáng giá.
Bài làm:
1 : Tính toán thiết kế TBTĐN kiểu ống vỏ
Nhiệt độ trung bình của dầu:
= 0,5 . ( 65 + 56) = 60,5
0
C
Tra bảng 6 [1]. Thông số vật lý của dầu tại t = 60,5
0
C ta được:
855,7 kg/ m
3
.
1,908 kJ/ kg độ.
0,10716 . 10
-2
W/m độ.
48,96 . 10
-6
N.s/m
2
.
5,718 . 10
-6
m
2
/s.
86,98.
Nhiệt độ trung bình của nước:
Bài tập dài môn: Thiết bị trao đổi nhiệt- MSSV 20110847
1
STT-53
Thiết Bị TĐN Bách Khoa Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết Bị TĐN Bách Khoa Hà Nội - Người đăng: tien-levank56bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết Bị TĐN Bách Khoa Hà Nội 9 10 321