Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh

Được đăng lên bởi nguyenpho
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4313 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Chương 3:

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN

BÁNH RĂNG CẤP NHANH
1. Chọn vật liệu thiết kế bánh răng:
Tra bảng 6.1 [1 tr 92] ta chọn như sau:
Vật

Nhiệt

liệu

luyện

Thép

Tôi cải

50

thiện

Bánh bị

Thép

Thường

động

50

hóa

Bánh
chủ
động

Giới hạn

Giới hạn

bền

chảy
2

Độ cứng
HB

2

 b N/mm

 ch N/mm

700…800

530

228…255

640

350

179…228

2. Định ứng suất cho phép:
Chọn độ cứng HBcđ = 230 và HBbđ = 220.
Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép:
CT 6.1 và 6.2 [1 tr 91] : [σH] = ( σ0Hlim / SH) ZRZVKxHKHL
[σF] = ( σ0Flim / SF) YRYVKxFKFCKFL.
Trong tính toán sơ bộ nên ta chọn ZRZVKxH = 1 và YRYVKxF = 1 do
đó chỉ còn :
[σH] = ( σ0Hlim / SH) KHL

[σF] = ( σ0Flim / SF) KFC KFL
Với σ0Hlim, σ0Flim : lần lược là ứng suất tiếp cho phép và ứng suất
uốn cho phép ứng với số chu kì cơ sở.Tra bảng 6.2 [1 tr
94] ta được :σ0Hlim = 2HB+70= 2x230+70 = 530 và σ0Flim
= 1.8HB = 1.8x 230 = 414.(với bánh chủ động).
SH và SF là hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc và uốn. Tra bảng
6.2 [1 tr 94] ta được SH = 1.1 và SF = 1.75 (với bánh chủ
động).
KFC hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải.KFL = 1 khi đặt tải một
chiều.
KHLvà KFL hệ số tuổi thọ được tính
CT 6.3 và 6.4 [1 tr 93]:
KHL =

mH

KFL =

mF

N HO / N HE

N FO / N FE

ở đây : mH và mF – bậc của đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc và
uốn
trong trường hợp này mH = 6 và mF = 6 vì độ cứng mặt
răng HB < 350.
NHO số chu kì thay đổi ứng suất cơ sở khi thử tiếp xúc :
2.4
NHOcđ = 30 H HB = 30x2302.4 = 13972305  13.97x106

NFO = 4.106 đối với tất cả các loại thép.
NFE và NHE số chu kì thay đổi ứng suất tương đương :

NHE = 60c  Ti / Tmax 3 ni t i
NEF = 60c  Ti / Tmax m

F

ni t i

Với c:số lần ăn khớp của rằng trong một vòng.Ở đây c = 1
n:số vòng quay bánh răng trong một phút ,ncđ = 725, nbđ =
208,9 .
Ti : mô men xoắn.
Tmax = 598010,3 Nmm
L=5 năm, mỗi năm 300 ngày, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 8h nên
Tổng số giờ làm việc :t =5  300  2  8 = 24000 (giờ)
suy ra với bánh chủ động
3
3
 T / T  n t = 24000x725x(1 x 36/(36+15+12) + 0.9 x
3

i

i i

max

15(15+36+12) + 0.83x
12/(36+15+12))=14659914

 T / T 
i

max

mF

ni t i =24000x725x(1

6

x 36/(36+15+12) + 0.96x

15(15+36+12) + 0.86x
12/(36+15+12))=2126925.
Suy ra NHEcđ = 60x 14659914= 879594840.
NEFcđ = 60c x 2126925= 127615500.
Vì NHecđ > NHOcđ và NEFcđ > NFOcđ nên KHLcđ =KFLcđ =1.
Suy ra với bánh chủ động:
[σH]cđ =530/1.1 = 481.8Mpa
[σF]cđ = 414/1.75 = 236.6 Mpa (N/mm2).

Đối với bánh bị động tương tự ta có :
σ0Hlim = 2HB+70= 2x220+70=510 và σ0Flim = 1.8HB = 1.8x
220 = 396...
Chương 3: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN
BÁNH RĂNG CẤP NHANH
1. Chọn vật liệu thiết kế bánh răng:
Tra bảng 6.1 [1 tr 92] ta chọn như sau:
Vật
liệu
Nhiệt
luyện
Giới hạn
bền
b
N/mm
2
Giới hạn
chảy
ch
N/mm
2
Độ cứng
HB
Bánh
ch
động
Thép
50
Tôi cải
thiện
700…800 530 228…255
Bánh b
động
Thép
50
Thường
hóa
640 350 179…228
2. Định ứng suất cho phép:
Chọn độ cứng HB
= 230 và HB
= 220.
Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép:
CT 6.1 và 6.2 [1 tr 91] : [σ
H
] = ( σ
0
Hlim
/ S
H
) Z
R
Z
V
K
xH
K
HL
F
] = ( σ
0
Flim
/ S
F
) Y
R
Y
V
K
xF
K
FC
K
FL
.
Trong tính toán sơ bộ nên ta chọn Z
R
Z
V
K
xH
= 1 và Y
R
Y
V
K
xF
= 1 do
đó chỉ còn :
H
] = ( σ
0
Hlim
/ S
H
) K
HL
Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh - Trang 2
Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh - Người đăng: nguyenpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh 9 10 182