Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cầu thép

Được đăng lên bởi thangmaylp
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 5175 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BAØI LAØM
Chọn mặt cắt ngang vaø caùc kích thước cơ bản kết cấu nhịp:

I.

Ta coù: Ltd=28m, Bxe=12m, Bbh=2x0m
Btc=2x0,2 + 2Bbh + Bxe= 2x0,5+ 2x0 +12 = 13m
Maø ta laïi coù: Btc=2Sh + (n-1)S
Với n =

→ Sh=

B
≈ n.S ⇒ S= tc
n

=

13
= 2.1667 ⇒ choïn S=2m
5

13 13
Btc B tc
÷
=
÷
=5,2 ÷ 7,2 ⇒ chọn n=6
2,5 1,8
2,5 1,8

Btc − (n − 1) × S
= 1,5 m
2

phaùt họa:

13000
500

1500

6000

2000

6000

2000

2000

2000

500

2000

1500

Chọn: d, h, ts, th:
Ltt Ltt 27 27

÷
=
÷
= 1,35 ÷ 1, 08
h =
⇒ chọn h= 1300mm
20 25 20 25

 h ≥ 0, 042 Ltt = 1,134m


1

Với Ltt=Ldam – 2a = 28 – 2.0,5 = 27 m
 d = h − ts − th = 1300 − 200 − 100 = 1000mm
với

 d ≥ 0, 033Ltt = 0,891m

 th = 50 ÷ 100mm ⇒ th = 100mm

 ts ≥ 1750mm ⇒ ts = 200mm

Ta ñöôïc theùp coù:
 As = 3954mm 2

 d = 1000mm

b f = 300mm

t f = 26mm
t = 16mm
w

II.

TÍNH TOAÙN CHO DAÀM CHÍNH:

II.1 Kích thöôùc cô baûn cuûa daàm chính:
II.1.1 Phaàn daàm theùp:

- Chieàu roäng caùnh treân:

b c = 250 mm

- Beà daøy caùnh treân:

t c = 26 mm

- Chieàu cao daàm theùp:

d = 1000 mm

- Chieàu cao söôøn daàm:

D = 922 mm

- Chieàu daøy söôøn:

t w = 16 mm

- Chieàu roäng caùnh döôùi daàm: b f = 300 mm
t f = 26 mm
- Beà daøy caùnh ñöôùi daàm:
- Chieàu roäng baûn phuû:

b'f = 400 mm

-

t 'f = 26 mm

Beà daøy baûn phuû:

Hình 2.1: kích thöôùc daàm theùp
2

II.1.2 Phaàn baûn beâ toâng coát theùp:

fc' = 30 MPa

- Baûn laøm baèng beâ toâng coù:

t s = 200 mm

- Beà daøy baûn beâ toâng:

t h = 100 mm

- Chieàu cao ñoaïn vuùt beâ toâng:
- Goùc nghieâng phaàn vuùt: 450

II.1.3 Sô boä choïn kích thöôùc söôøn taêng cöôøng, lieân keát ngang, moái noái:

- Söôøn taêng cöôøng: Hình 4.2
+ Söôøn taêng cöôøng giöõa: hình phaûi
Moät daàm coù: 13 x 2 = 26söôøn taêng cöôøng
Khoaûng caùch caùc söôøn: do = 2000 mm
Khoaûng caùch söôøn bình thöôøng gaàn goái : 1550mm
Khoái löôïng moät söôøn taêng cöôøng: gs1 = 240.5 N

+ Söôøn taêng cöôøng goái: hình traùi
Moät daàm coù: 4 x 2 = 8 söôøn taêng cöôøng goái
Khoaûng caùch caùc söôøn: 150 mm
Khoái löôïng moät söôøn: gs2 = 248.3 N
- Lieân keát ngang:
Khoaûng caùch giöõa caùc lieân keát ngang: 4000mm.
Duøng theùp goùc L 100 x 100 x 10 (cho caû thanh xieân vaø thanh ngang)
Troïng löôïng moãi meùt daøi: g lk = 149.15 N
Thanh ngang daøi: 1550 mm
Thanh xieân daøi:

995 mm

Moãi lieân keát ngang coù: 2 x 2 = 4 thanh lieân keát ngang.
2 x 2 = 4 thanh lieân keát xieân.
Moãi daàm coù 8 lieân keát ngang

3

II.2 Xaùc ñònh ñaëc tröng hình hoïc cuûa tieát dieän daàm:
II.2.1 Ñaëc tröng hình hoïc cuûa ...
BAØI LAØM
I. Chn mt ct ngang vaø caùc kích thước cơ bn kết cu nhp:
Ta coù: L
td
=28m, B
xe
=12m, B
bh
=2x0m
B
tc
=2x0,2 + 2B
bh
+ B
xe
= 2x0,5+ 2x0 +12 = 13m
Maø ta laïi coù: B
tc
=2S
h
+ (n-1)S
n.S
S=
13
5
tc
B
n
= =
2.1667
choïn S=2m
Vi n =
=÷
8,15,2
tctc
BB
13 13
2,5 1,8
÷
=5,2
÷
7,2
chn n=6
S
h
=
( 1)
1,5
2
tc
B n S ×
=
m
phaùt ha:
1500 2000
500 6000 6000 500
13000
2000 2000 2000 2000 1500
Chn: d, h, t
s
, t
h
:
27 27
1,35 1,08
20 25 20 25
0,042 1,134
tt tt
tt
L L
h
h L m
= ÷ = ÷ = ÷
=
chn h= 1300mm
1
Thiết kế cầu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cầu thép - Người đăng: thangmaylp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Thiết kế cầu thép 9 10 161